Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

14 juni 2023
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Kat (D66)
 • U. Ellian (VVD)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • G.F.C. van Meijeren (FVD)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • A. Kuik (CDA)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 4. 4

  Stand van zaken over de uitvoering van de moties van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en van het lid Klaver over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Versterkte aanpak bescherming vitale infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport Inspectie JenV stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeksrapportage experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het rapport van het WODC-onderzoek ‘Plan- en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 mei 2023, over het bericht dat het OM opnieuw een fout heeft gemaakt bij de bescherming van een kroongetuige

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift van beantwoording van vragen van de Eerste Kamer over Pels Rijcken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op het rapport Advocatendiensten aan de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht kosten landsadvocaat over 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie inzake berichtgeving over advocaten Marengo stoppen met kroongetuigenzaken en ‘luiden de alarmklok’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie monitor bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over het signaal van de politie dat verstrekking van het gehele archief van de Commissie Dossier J.A. Poch in de vorm waarin het voorlag onmogelijk maakt

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Actuele wetgevingsplanning

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Toestemming deelname Nationale Politie aan een rondetafelgesprek over femicide

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  WODC-rapport 'Hoofdlijnen van de bestrijding van maffiacriminaliteit in Italië'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Melding van een vermoeden van een misstand bij het College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Inwerkingtreding Wet tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 mei 2023, over het bericht ‘Opnieuw ontsnapping tbs’er uit Pompekliniek: politie met man en macht op zoek naar zedendelinquent’ en het bericht ‘Gedetineerde ontsnapt tijdens verlof na mishandeling begeleider’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Tweede voortgang aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie Inspectierapport PI Nieuwersluis

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ontwerp-AMvB inzake verankering geactualiseerde corporate governance code

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Ontwerpbesluit technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Woo-besluit inzake toeslaggerelateerde CAF­-zaken onderzoeken naar gastouderbureaus

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidsreactie op het rapport van het Adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Tweede voortgang Meerjarenagenda Slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire (UHP KOT) mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport 'Wachten is kwetsbaar' van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  RSJ-advies Complexe scheidingen en jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken Wet splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapport 'Zorg en ondersteuning aan Donny M. in het straf-, zorg- en sociaal domein' door Toezicht Sociaal Domein

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapport aan van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Doorvertaling Europese asielregelgeving in Nederlandse asielwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken inschrijving asielzoekers en vergunninghouders in de BRP

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Toestemming voor deelname aan technische briefing over Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Afschrift van de brief van 6 juni 2023 aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders over de urgente uitvraag voor voorportaal- en doorstroomlocaties (inclusief kleine opvanglocaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Opvang derdelanders

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Landenbeleid Rusland

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Georgië, Marokko en Tunesië

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Evaluatie wijzigingen Algemene Asielprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (uitvoeringsovereenkomsten) inzake artikelen 13, 15, 16 en 25 van het Benelux Politiesamenwerkingsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen tweede helft 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Factsheet Strafrechtketenmonitor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Evaluaties inzake het onderkennen van signalen van mogelijke betrokkenheid bij terrorisme in de asiel- en nareisprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 58

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Terrorisme en Extremisme van 24 november 2022, over onterechte signaleringen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op een petitie van Yezidi-vrouwen en hen steunende organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Beleidsreactie onderzoek naar geweld en agressie tegen journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad op 8 en 9 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad op 8 en 9 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Benoeming leden parlementaire toezichtsgroep Europol (JPSG)

 58. 58

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 8 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Activiteitenoverzicht pv (on)geplande commissieactiviteiten

 61. 61

  Verzoek om brief van de staatssecretaris J&V over het bericht dat instroom asielzoekers dit jaar tot nu toe lager is dan geraamd.

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Voorstel opzet rondetafelgesprek over Wapens en jongeren

 64. 64

  Spreektekst Wet seksuele misdrijven