Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de uitbreiding van de strafbaarheid voor schadetoebrengende gedragingen ten behoeve van een buitenlandse mogendheid (uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 en enkele andere wetten in verband met het treffen van een tijdelijke voorziening voor het benoemen van rechters-plaatsvervangers in hun eenenzeventigste levensjaar

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de drempel te verlagen voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken (Wet drempelverlaging omgang grootouders)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Argentijnse rechtshulpverzoeken uit archief Commissie Dossier J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken over de uitvoering van de moties van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en van het lid Klaver over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de brief van SIGV inzake uitvoeringsproblemen, aanbestedingen van tolkdiensten en verhogen tarieven tolken.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gehouden op 21 februari 2023, over het bericht dat het ministerie van J&V per direct moet stoppen met het verzamelen van de gegevens van luchtvaartpassagiers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vierde rapportage uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang implementatie aanvullende maatregelen aangaande Passenger Name Records

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Helder over onderzoeken of wegkijken en niet ingrijpen bij seksueel misbruik of geweld strafbaar kan worden gemaakt (Kamerstuk 31015-268) en reactie op verzoek commissie over strafbaar stellen wegkijken door omstanders bij seksueel misbruik en/of geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Halfjaarbrief aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Standen van de Uitvoering 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Melding van een vermoeden van een misstand bij het College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken over de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten (WUS)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport 'Doorlichting penitentiair psychiatrische centra' van Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzamelbrief opdracht staatscommissie rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2022 en Kwaliteitscommissie Bibob 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Universiteit Leiden inzake Auteurswet BES

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorhang Subsidieregeling rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijke wet Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over het jaarverslag 2022 van 'Schadefonds Geweldsmisdrijven'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens commissiedebat inzake het vreemdelingen- en asielbeleid van 10 mei 202

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Traject inzet Oekraïense psychologen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitspraak gerechtshof inzake gebruik ras en etniciteit als indicator in selectiebeslissingen t.b.v. MTV-controles

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Italiaanse Dublinzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Actuele situatie Asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift van de brief aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders over het capaciteitsbesluit van het COA, de verdeling van de asielopvangopgave over de provincies en de taakstelling huisvesting 2023-II

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitstel verzoek onderliggende regelgeving Spreidingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsreactie IJenV rapport Kinderen in de noodopvang en crisisnoodopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidswijziging bedenktijd mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten aan representativiteit gesteld moeten worden (Kamerstuk 36169-37)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Verordening overdracht van strafvervolging

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Richtlijn digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening

 39. 39

  Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Verzoek aanbieden onderzoeksrapport #ProtectUs door LGBT Asylum Support

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Notitie onderzoeksresultaten rapporteurs wet seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Onderwerpen rapporteurs jaarverslag en slotwet 2022

  De rapporteurs hebben de volgende focusonderwerpen gekozen voor het jaarverslag en de slotwet 2022: 
  1. Afpakketen
  2. De vier aandachtspunten ARK t.a.v. beheer door J&V te weten:
   - Inkoopbeheer DJI
   - M&O-beleid uitgaven opvang Oekraïense ontheemden
   - Autorisatiebeheer Leonardo
   - Algoritme jeugdstrafrechtketen
  Bespreekpunt: Voor kennisgeving aannemen.
   
   
 44. 44

  Vaststellen spreektijden eerste termijn voor notaoverleggen van 3 uur

  Betreft de volgende notaoverleggen:
  Initiatiefnota van de leden Michon-Derkzen en Haverkort over de aanpak van illegaal vuurwerk (36251)
  Initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één” (36139)
  Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (Kamerstuk 36261)

  VVD: 10 minuten
  D66: 8 minuten
  PVV: 6 minuten
  CDA: 5 minuten
  SP: 4 minuten
  PvdA: 4 minuten
  GroenLinks: 4 minuten
  Partij voor de Dieren: 3 minuten
  ChristenUnie: 3 minuten
  FvD: 3 minuten
  JA21: 2 minuten
  SGP: 2 minuten
  DENK: 2 minuten
  Groep van Haga: 2 minuten
  Volt: 2 minuten
  Fractie Den Haan: 1 minuut
  BBB: 1 minuut
  BIJ1: 1 minuut
  Lid Gündogan: 1 minuut
  Lid Omtzigt: 1 minuut


  De commissie stemt u in met de voorgestelde spreektijden.