Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

8 september 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 8-9-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzoek om PO- en VO-raad uit te nodigen voor briefing over sectorrapportages po/vo.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voor commissieactiviteiten kunnen leden zich aanmelden via Parlis (conform aanmelden sprekerslijsten plenaire vergadering)

  De OCW-fractiemedewerkers worden nader geïnformeerd. 
 4. 4

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport DSP over de ontwikkelingen van de stedelijke regio's

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over NLZiet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken over diverse moties en toezeggingen m.b.t. media

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eindrapport 'Evaluatie uitvoering motie Asscher'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Appreciatie van het coronaplan culturele sector

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Implementatie beleidsvisie collecties uit een koloniale context

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kracht door samenwerking: aanpak voor een sterk en zichtbaar Nederlands cultureel audiovisueel aanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Sectorplannen COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Eindrapport ‘Onbedoelde zelfselectie: drempels die gekwalificeerde jongeren ervan weerhouden om een specifieke opleiding in het hoger onderwijs te kiezen’ en tussenrapport ‘Wel of niet naar de hogeschool? Achterliggende mechanismen van onbedoelde zelfselectie in het keuzeproces van mbo 4-studenten’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  NWO strategie 2023 – 2026 ‘Wetenschap werkt!’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Digitalisering in het onderwijs van 1 december 2021, over een afwegingskader voor online en fysiek onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op ‘Definitief BIT-advies Moderniseren Examens, 29 juni 2022’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift brief aan de Oekraïense onderwijsminister omtrent toelatingsexamens

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport van Qompas over 'Financiële stress bij scholieren'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kaders van de Werkagenda mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de brief van de MBO Raad over het carrièreperspectief in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Macrodoelmatigheid mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Advies van de Commissie Marcodoelmatigheid MBO (CMMBO) over economisch administratieve opleidingen in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs met verslagen van de Ringen, en evaluatie van de initiatiefwet Bisschop, en evaluatie Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op een burgerbrief over erkenning opleiding Master in Facility Management en opname in Croho

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toetsing Nibud wetsvoorstel herinvoering basisbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Werkprogramma AWTI 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Publicatie documenten inzake Covid-19 binnen het onderwijs n.a.v. Woo-verzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Tussenadvies 4 ‘Structuur en Regelmaat’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Programma School en Omgeving in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op de motie van het lid Hijink over vanaf het schooljaar 2022-2023 CO2-meters in alle klaslokalen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Ontwikkelingen meldpunt sociale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitwerking verzuimaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Planning wetsvoorstellen passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op brandbrief inzake voltijd hb-onderwijs en plan van aanpak hoogbegaafdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op inbreng LBVSO debat passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rapport Huisvesting Bewegingsonderwijs in het Primair Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Nazending voorbereidende nota's behorende bij de brief over Lerarenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Escalatie toezichttraject Islamitische Scholen Amsterdam (ISA)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over het cao-akkoord primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Beleidsreactie op het onderzoek ‘Verkenning van juridische en beleidsmatige interventies ter voorkoming en bestrijding van ‘conversietherapie’’

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag informele Raad van Onderwijsministers 16 maart 2022 en OJCS-Raad 4 en 5 april 2022 (cultuur/av en onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen OCW dd 1 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Behandeling van ontwerpbegroting 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Commissieactiviteiten

  • di 13-09-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs) 
  • do 22-09-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering 
  • di 27-09-2022 16.45 - 17.45  Gesprek Delegatie onderwijscommissie van de Landtag Saksen-Anhalt (o.m. inzake onderwijs en Corona)
  • do 06-10-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering 
  • do 06-10-2022 13.00 - 16.00  Commissiedebat Onderwijshuisvesting funderend onderwijs 
  • do 13-10-2022 13.00 - 16.00  Commissiedebat Leraren en Lerarenopleidingen 
  • vr 14-10-2022 10.00 - 10.00  Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023
  • do 20-10-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering

  HERFSTRECES 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
   
  KERSTRECES 2022: vrijdag 23 december 2022 tot en met maandag 16 januari 2023
   
 55. 55

  Commissieactiviteiten-vervolg

 56. 56

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36165 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden)
  Zie agenda van de pv van heden

  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product. staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu
  Zie agenda van de pv van heden.

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs). minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbrengdatum: 13 september 2022.


  36132 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding. minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbrengdatum: 9 september 2022.

  36126 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoerminister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 6 juli 2022.

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17-11-2021
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022. 

  35765 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 12-03-2021
  Aanmelden voor plenaire behandeling: procedurevergadering 8 september 2022
 57. 57

  Valorisatie

  Te behandelen:

  Loading data