Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

1 juni 2022
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • R.W. Knops (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J.C. Sneller (D66)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • U. Ellian (VVD)
 • A. Podt (D66)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S. Mutluer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang fraudekwestie bij het kantoor van de Landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpassingen samenwerkingsverband MIT naar NSOC: Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid: Overkoepelend beeld van tien jaar toezicht op de politie organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanvullende informatie over een besluit inzake een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorhang 12e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezegging gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening) (Kamerstuk 35733)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Zevende voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op uitsluiting door gesloten gemeenschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de groep ‘SBF moet eerlijk’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  PwC-onderzoek financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie inzake stand van zaken over de berichtenservice van eMates (Kamerstuk 24587-828)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag Rechtspraak 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport en beleidsreactie evaluatie medisch beleid sinds het arrest Paposhvili van 13 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Dwingend juridisch instrumentarium opvang asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidsreactie rapport AEF Taskforce Dwangsommen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afdelingsuitspraak 5 april 2022 over gebruik ‘verhoogde aandacht’ binnen beleid veilige landen van herkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken met betrekking tot de meerkostenregeling gemeentelijke zorg, de specifieke uitkering voor de opvang van ontheemden, de overgang staatsnoodrecht naar reguliere onderbouwing en huisvesting voor Oekraïense ontheemden en andere aandachtsgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Landenbeleid Colombia

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift van de brief aan de commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders over de taakstelling vergunninghouders in de tweede helft van 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kabinetsappreciatie van Europese Commissie rapporten inzake visumliberalisatie en het noodremmechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 30 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Brief van het lid Slootweg inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel van het lid Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brief van de leden Piri en Ceder inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Brief van het lid Mutluer inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota gele kaart bij kleine overtreding. De geregistreerde waarschuwing als voorportaal van de boete

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Brief van de leden Mutluer en Knops inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Brief van het lid Piri inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota altijd onderdak voor kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Doorgeleiding vragen V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Aanbieding rapport 'Alleen volwassen worden' van de Nationale ombudsman en De Kinderombudsman

 42. 42

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Focusonderwerpen rapporteurs jaarverantwoording

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de rapporteurs voor de focusonderwerpen ‘afpakketen’ en ‘gevangeniswezen’. In de procedurevergadering van 15 juni 2022 geven de rapporteurs een nadere toelichting omtrent hun inbreng, namens de commissie, tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de Slotwet op 22 juni 2022.
 44. 44

  Verzoek inzake Dag van de Publieke Dienstverlening 23 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data