Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de omzetting van Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (PbEU 2020, L 409) (Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voortgang versterking stelsel bewaken en beveiligen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toestemming deelname aan een technische briefing over het EU-richtlijnvoorstel bestrijding geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 56

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het oordeel van de Raad van State aangaande het gebiedsverbod van een Haagse imam

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Informatie over het beroep op de Wet openbaarheid van bestuur over kopieën van de Weekberichten Internetmonitoring van de NCTV waarin namen van personen worden genoemd in de periode van 2017 tot en met heden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport ''Evaluatie Veiligheidswet BES''

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Hoofdlijnen van de aanpak georganiseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nadere informatie over omgevingsbeelden naar aanleiding van mondelinge vragenuur van 15 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering de motie van de leden Van Toorenburg en Paternotte over bezien in hoeverre een toezichthouder meerwaarde kan hebben (Kamerstuk 35228-29)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wob-verzoek over Multidisciplinair Interventieteam

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het aanleveren van de tussenrapportage van de tijdelijke onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezegging, gedaan tijdens het debat over de opvang van ontheemden uit Oekraïne op 21 april 2022, over ambtelijke stukken activeren staatsnoodrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het amendement van het lid Van Nispen over een investering van 35 miljoen euro in de politie in plaats van in het toezicht op coronatoegangsbewijzen (Kamerstuk 36030-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  WODC Onderzoeksrapport 'Naar meer evidence-based beleid binnen JenV'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag door Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) van de audits over 2018 en 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgangsrapportage plan van aanpak zedenrecherche

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Appreciatie van de motie van het lid Ceder over een verplichting voor beursgenoteerde bedrijven om te rapporteren over hun antidiscriminatiebeleid (Kamerstuk 30950-297)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanpassing opdracht aan de Raad voor Rechtsbijstand inschrijvingsvoorwaarden voor mediators

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering van de motie van het lid Van Nispen c.s. over een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Ontwikkelingen kansspelen op afstand en reactie op moties

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitstel beantwoording vragen commissie inzake stand van zaken over de berichtenservice van eMates (Kamerstuk 24587-828)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport en beleidsreactie wettelijke evaluatie Raad voor Rechtsbijstand, 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken over de coronamaatregelen binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het advies van de Raad voor de Strafrechtbescherming en Jeugdbescherming over 'Levenslang herzien'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 mei 2022, over de brandbrief van de ombudsman, de brandbrief van het ouderpanel, de enquête van de ouders zelf en de aanbevelingen van prof. Bruning inzake problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang samenwerkingsverband Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanpassing nareisbeleid alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) naar aanleiding van uitspraak Afdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toezeggingen gedaan tijdens het vragenuur van 19 april 2022, over dagbesteding, onderwijs en asielprocedure voor kinderen in Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Evaluatie Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Tegen Kinderen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Armenië

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzamelbrief Opvang ontheemden uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Deelname en inzet Nederland aan het International Migration Review Forum (IMRF)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  25.000 aanvullende noodopvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over ‘Tijd voor kwaliteit, een onderzoek naar de Algemene Asielprocedure’

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief over het verliezen van de Nederlandse nationaliteit door aanneming van andere nationaliteit bij langdurig verblijf in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Toezeggingen gedaan tijdens het debat van 4 april 2022 over de wetsvoorstellen staatloosheid (Kamerstukken 35687 en 35688 (R2151))

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Verenigde Staten van Amerika

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Landenbeleid Belarus

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Opvang ontheemden uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van het politieonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Groene boa's

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Onderzoeksrapport Brouwer naar suïcide landelijke eenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voortgang aanpak uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Nadere informatie over het onderzoek van de inspecties over uithuisplaatsingen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op de CBS-analyse uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voorstel aanpassing mandaat Eurojust inzake bewijsverzameling internationale misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Fiche: Richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 12 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Brief van het lid Ellian houdende overname van de verdediging en intrekking van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Brief van het lid Becker houdende overname van de verdediging en intrekking van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Brief van het lid Ellian inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Brief van het lid Rajkowski houdende overname en intrekking van de initiatiefnota

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek om meer inzicht in het besluitvormingsproces van COA en gemeenten om een reguliere asielopvanglocatie te vestigen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Brievenlijst

 63. 63

  Onderzoek vuurwerkramp Enschede

  Te behandelen:

  Loading data