Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

De vergadering is geweest

1 december 2021
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • B.M.G. Smals (VVD)
 • D. de Neef (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden SZW d.d. 1 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het amendement van het lid Maatoug over het koppelen van het recht op kindgebonden budget aan het rechtmatig verblijf van een ouder (Kamerstuk 35897-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorlichting Raad van State over tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken uitvoering motie van de leden Maatoug en Grinwis over opties uitwerken voor een verbeterd vangnet voor zzp'ers (Kamerstuk 35420-378)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang psychosociale arbeidsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportage Inspectie SZW: kostenvoordelen en arbeidsuitbuiting

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over Werken en Wajong-uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over het Onderzoek naar cao-afspraken RVU (Kamerstuk 29544-1072)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Uitkomsten, afronding en vervolg van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek ‘Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Regulering arbeidsmigratie en detachering derdelanders

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Analyse naar het stijgend beroep op de Ziektewet door mensen die ziek zijn door zwangerschap of bevalling

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van M.B. te Bonaire inzake AOV SVB Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Hoofdlijnen handhavingsbeleid in de sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Structurele crisisregeling ter ondersteuning van werkgevers bij het betalen van loonkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatie subsidieregeling kanker en werkzoekenden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezegging gedaan tijdens het debat over het Economische Steunpakket van 2 juni 2021, inzake gesprekken met werkgevers over NOW

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitkomsten bestuurlijk overleg over de onderwijsroute

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over een stand van zaken van de afdoening van een aantal moties

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Evaluatie Platform Eer en Vrijheid en Verkenning preventieve aanpak van Schadelijke Praktijken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Becker, gedaan tijden de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over het SZW-beleid met betrekking tot de preventieve aanpak van radicalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nederlandse inzet bij het EU-voorstel 'Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geannoteerde agenda raad werkgelegenheid en sociaal beleid (WSBVC) 6 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitvoering van de motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Deelname Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 25 november 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35 287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35 335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; voortzetting op 11 november 2021.
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35 589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  6. Voorstel van wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714).
  7. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Begrotingsbehandeling SZW 2022) (35925-XV). Begrotingsbehandeling gepland in de week van 30 november, 1-2 december.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021). 
  2. Debat over het nieuwe steunpakket voor ondernemers (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 17 november 2021).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over compensatie van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders (aangevraagd door het lid Van Baarle (DENK) bij de RvW van 2 november 2021).

  Tweeminutendebatten:
  -
 32. 32

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 30 november 2021, 13.40-14.00 uur: Petitieaanbieding FNV - petitie/wensenlijst m.b.t. rapport 'Passend vangnet gewenst' (digitaal) 
  • 7 december 2021, 13.15-13.35 uur: Petitieaanbieding Primaat van de Politiek in de Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap voor ambtenaren) (digitaal)
  • 7 december 2021, 16.30-17.30 uur: Kennismakingsgesprek met Bestuursraad van SZW (besloten) - wordt omgezet in digitaal gesprek
  • 9 december 2021, 13.15-14.15 uur: Gesprek SER - Verkenning 'Werken zonder armoede' van Sociaal Economische Raad (digitaal) 
  • 13 december 2021, 15.00-17.00 uur: Werkbezoek DNB, Toekomst pensioenstelsel (besloten) - wordt omgezet in digitaal gesprek
  • 15 december 2021, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid 
  • 28 januari 2022, 11.00-15.00 uur: Werkbezoek UWV 
 33. 34

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname werkbezoek UWV op 28 januari 2022

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het werkbezoek doorgang te laten vinden op 28 januari 2022.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Smals (VVD), Van Beukering (D'66) (ovb), Maatoug (GroenLinks), Pouw-Verweij (JA21) (ovb) en Simons (BIJ1) (ovb).