Procedurevergadering : Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

De vergadering is geweest

25 mei 2022
16:00 - 16:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven

Bijlagen

Deelnemers

 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • E. Heinen (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • L. van Raan (PvdD)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering commissie voor de Rijksuitgaven d.d. 21 april 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Geen brieven
 4. 4

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

 5. 5

  Aanbieding activiteitenverslag 2021 van ERK

 6. 6

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Geen IBO's of beleidsdoorlichtingen ontvangen
 7. 7

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Proces van de begrotingsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brief inzake brede welvaart in de begrotingssystematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2021

  Over de behandelwijze van deze stukken is reeds besloten in de procedurevergadering van 23 maart jl.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Brief aan de Kamervoorzitter over aanbieding jaarrapportage procedureregeling Grote Projecten 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reeds ingeplande commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het beleidsterrein van de commissie

  Besluit: Ter informatie.
  1. ma 23-05-2022 9.30 - 18.30 V-100
  2. wo 25-05-2022 16.00 - 16.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  3. di 31-05-2022 16.30 - 18.00 Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer
  4. wo 01-06-2022 12.00 - 13.00 Startbijeenkomst voor rapporteurs jaarverslagen
  5. do 09-06-2022 Plenair Verantwoordingsdebat
  6. do 16-06-2022 10.00 - 11.00 Strategische procedurevergadering FIN/RU
  7. do 23-06-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  8. wo 06-07-2022 16.30 - 16.45 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  9. do 15-09-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  10. do 13-10-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  11. do 10-11-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  12. do 08-12-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  13. do 22-12-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

   
 16. 16

  Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  V-100

  Besluit: De vragen die door wetenschappers zijn geformuleerd tijdens de V-100 op maandag 23 worden onder de aandacht gebracht bij de betreffende vaste commissies en ter beantwoording voorgelegd aan de verantwoordelijke bewindslieden.

  Noot: Tijdens de V-100 op maandag 23 mei a.s. hebben acht groepen jonge wetenschappers aan de hand van vooraf geselecteerde thema's vijf à zes vragen over de departementale jaarverslagen geformuleerd. Aan de bewindslieden wordt verzocht deze vragen uiterlijk op dinsdag 7 juni 2022 te beantwoorden, gelijk aan de beantwoordingstermijn voor feitelijke vragen over de verantwoordingsstukken.
  • 2022Z10511 Brief commissie aan vaste commissies - Doorgeleiding vragen V-100
  • 2022Z10502 Brief commissie aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Verzoek inzake beantwoording vragen V-100 over thema Arbeidsmarkt in de zorg
  • 2022Z10500 Brief commissie aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Verzoek inzake beantwoording vragen V-100 over thema Krapte op de arbeidsmarkt
  • 2022Z10499 Brief commissie aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Verzoek inzake beantwoording vragen V-100 over thema Uitvoeringsaspecten DUO
  • 2022Z10498 Brief commissie aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek inzake beantwoording vragen V-100 over thema Financiering uitvoeringsorganisaties I&W
  • 2022Z10497 Brief commissie aan de minister van Financiën - Verzoek inzake beantwoording vragen V-100 over thema Vergroening financiële markten
  • 2022Z10495 Brief commissie aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Verzoek inzake beantwoording vragen V-100 over thema Inzet op klimaat en klimaatfinanciering
  • 2022Z10494 Brief commissie aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering - Verzoek inzake beantwoording vragen V-100 over thema Digitalisering (financieel) toezicht
  • 2022Z10491 Brief commissie aan de minister van Justitie en Veiligheid - Verzoek inzake beantwoording vragen V-100 over thema Doelmatigheid en doeltreffendheid extra middelen J&V
 18. 18

  CPB-programma Brede Welvaart

  Besluit: Een openbare technische briefing door het CPB inplannen over het nieuwe programma Brede Welvaart.

  Noot: Het CPB heeft op 4 mei jl. de notitie Brede welvaart: het CPB voorbij het bbp uitgebracht en biedt hierover een openbare technische briefing aan. Dit programma is mede een uitvloeisel van een verzoek namens de Kamer aan de planbureaus om een verkenning uit te brengen naar de mogelijkheden voor integratie van de Monitor Brede Welvaart in de begrotings- en verantwoordingssystematiek (Kamerstuk 34298, nr. 29).
 19. 19

  Uitnodiging EP-commissie Begrotingscontrole voor interparlementaire commissiebijeenkomst over gemeenschappelijke ervaringen en uitdagingen bij het controleren van de begroting

  Besluit: Per e-mail wordt geïnventariseerd of er belangstelling bestaat om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

  Noot: De EP-commissie Begrotingscontrole nodigt voorzitters/leden van gelijkaardige commissies in nationale parlementen uit om een bijdrage te leveren tijdens de interparlementaire bijeenkomst over gemeenschappelijke ervaringen en uitdagingen bij het controleren van de begroting op donderdag 16 juni van 9.00 uur tot 12.00 uur.