Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW OCW d.d. 22 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Planning wetgevingsoverleg Cultuur en corona op 14 juni a.s.

  Navraag wijst uit dat de Voorjaarsnota relevante informatie bevat voor het wgo en begin juni verschijnt er ook nog een brief. 
 3. 3

  Planning wetgevingsoverleg Onderwijs en corona, mbo en ho op maandag 5 juli a.s.

  Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg is in de tweede helft van juni nog relevante informatie te verwachten. 
 4. 4

  Het commissiedebat (van 12 mei a.s.) over de OJCS-raad van 17 en 18 mei 2021 wordt omgezet in een schriftelijk overleg.

 5. 5

  Brievenlijst

 6. 6

  Vierde incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Afspraken NPO en college van omroepen in het kader van de visiebrief toekomst publiek bestel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel toezending reactie op toezegging verkenning mogelijkheden ondersteuning geschreven pers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie op rapport Stand van zaken in de Nederlandse popsector

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Erfgoedvereniging Heemschut te Amsterdam over de openbare inschrijving van het Ensemble Veenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Bruins over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding advies ‘Later selecteren, beter differentiëren’ van Onderwijsraad

 14. 14

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden m.b.t. de Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden m.b.t. Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor eindexamens vo en pilots voor sneltesten in het po in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen commissie over het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Plan van aanpak ‘University of Applied Sciences Professional Doctorate. Een beroepsopleiding waarin praktijkgericht onderzoek centraal staat’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Inzet van zelftesten in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake Er zit energie in het beroepsonderwijs!

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over de knelpunten rondom kortingen voor mbo-studenten in kaart brengen (Kamerstuk 33846-65)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Tielen over de definitie "hoofdlijnen van de begroting" (Kamerstuk 31288-636)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift reactie op brief inzake de beoordelingen door Nuffic van buitenlandse studenten op onderwijsniveau

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie inzake fictieve verloning van aanvullende beurzen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgangsrapportage Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek en Wetenschapsbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderzoeken bekostiging middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Tweede voortgangsrapportage Actieplan stages en leerbanen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer M. met betrekking tot studieschuld en schuldsanering

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Wijzigingsregeling Lerarenbeurs studiejaar 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Datalek bij bij de uitvoering van diplomawaardering als onderdeel van het inburgeringstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Kwint en Van Meenen over het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) op internationale technologiebedrijven

  Indien niet controversieel: toevoegen aan dossier digitalisering en AVG. 

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Ransomware-aanval op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over de zorgen om de consequenties van de verlengde lockdown voor studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Toezegging gedaan tijdens het AO MBO en Praktijkonderwijs van 13 januari 2021 over het vijfpuntenplan voor het mbo van het lid Van Meenen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Ontwikkeling in het onderwijstoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voortgang aanpak voortijdig schoolverlaten

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Wijziging van verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en de Wet op de Architectentitel in verband met aanvullende implementatie van tweetal richtlijnen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Verkenning Galan Groep 'Omwille van goed onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2019’ en 'Verslaglegging Groot Onderhoud Schoolgebouwen’

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verslag van een schriftelijk overleg over de financiële positie van onderwijsbesturen in 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Actieplan Duurzaam werken in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Jaarverslag 2020 van het College voor Toetsen en Examens (CvTE)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag van een schriftelijk overleg over vermeende TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en uitzending Reporter Radio

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het mogelijk maken van een generieke uitzondering voor de beoordeling van de leerresultaten wegens COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Voor- en nadelen van schaalgrootte in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Beleidsinventarisatie en herbezinning residentieel onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Evaluatierapport van de Wet subsidiering landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (SLOA) 2014 - 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Uitvoering van de moties van de leden Westerveld en Van den Hul over een garantie dat vso-leerlingen hun huidige opleiding mogen afmaken en over versoepeling van de leeftijdsgrenzen in het vso en pro

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Onderzoekersrapport Regioplan 'Vast zomerprogramma voor azc-kinderen'

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de brief aan BK, SWN en BMK over de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's ve

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verbeteraanpak passend onderwijs: de voortgang van de afbouw van de reserves bij samenwerkingsverbanden en de motie van de leden Van Meenen en Rog over een definitie van de doelgroep van passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Besluit eindexamens 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de kabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 64. 64

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de mail van de LBVSO inzake veiligheid en fysiek onderwijs op vso scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op verzoek van het lid Van Nispen over hoe de regering voornemens is om de loonkloof te dichten

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Heropening van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Reactie op verzoek commissie inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Reactie op verzoek commissie over de burgerbrief m.b.t. beschikbaar stellen van middelen voor particulier onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verzuimcijfers schooljaar 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Uitstel toezending uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Reactie op verzoek commissie over een brief die aandacht vraagt voor de invoering van het CXC stelsel op Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Tussenevaluatie werkdrukakkoord primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Staatsexamen Voortgezet Onderwijs (VO)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Themaonderzoek ‘Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk’ door de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Kabinetsreactie op 99ste OMT-advies deel 1 inzake handreiking neusverkouden kinderen ('snottebellenrichtlijn')

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van het Profielenberaad over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 78. 78

  Verslag van een schriftelijk overleg over de situatie op het Avicenna College (Kamerstuk 31289-433)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 79. 79

  Funderend onderwijs tijdens en na de coronacrisis - een Nationaal Programma

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Uitvoering van diverse aangenomen moties en toezeggingen voor met name het primair en voortgezet onderwijs en informatie over de ontwikkelingen op een aantal thema’s

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Tweede voortgangrapportage van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) over 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Reactie op verzoek commissie over de brief van een medewerker van de Vinse School om aandacht voor rigide interpretatie van artikel 5 Examenbesluit door Onderwijsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Opbrengstenbrief emancipatie 2017 - 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Rapport over “Kennis en opvattingen over intersekse: Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen”

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen OCW d.d. 15 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Fiche: Mededeling EU-actieplan media in het digitale decennium

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 87. 87

  Verslag van de informele videoconferentie EU-onderwijsministers van 19 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Geannoteerde agenda voor de videoconferentie van EU-onderwijsministers van 19 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Verslag van de informele videoconferentie EU-onderwijsministers op 22 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Verslag videoconferentie EU Cultuurministers 1 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Dossiers

  Commissiedebat 000 Dossier Curriculum funderend onderwijs po/vo
  Commissiedebat 001 Dossier Corona en onderwijs
  Commissiedebat 002 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
  Commissiedebat 003 Dossier Onderwijshuisvesting po/vo
  Commissiedebat 005 Dossier onderwijsarbeidsmarkt / Leraren
  Commissiedebat 007 Dossier onderwijs aan vluchtelingen
  Commissiedebat 008 Dossier Sociale Veiligheid in het onderwijs
  Commissiedebat 010 Dossier Het jonge kind
  Commissiedebat 011 Dossier Achterstandenbeleid
  Commissiedebat 012 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
  Commissiedebat 013 Dossier schoolleidersregister po
  Commissiedebat 014 Dossier Passend onderwijs
  Commissiedebat 016 Dossier Krimp in het onderwijs
  Commissiedebat 017 Dossier 10-14-onderwijs
  Commissiedebat 018 Dossier Thuisonderwijs
  Commissiedebat 021 Dossier Cornelius Haga Lyceum
  Commissiedebat 023 Dossier Maatwerkdiploma
  Commissiedebat 024 Dossier Nederlands als tweede taal
  Commissiedebat 030 dossier Mbo
  Commissiedebat 031 Dossier onderwijs en corona mbo en hbo
  Commissiedebat 032 Dossier Governance in het mbo
  Commissiedebat 033 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
  Commissiedebat 040 Dossier Hoger onderwijs
  Commissiedebat041 Dossier Studiefinanciering
  Commissiedebat 042 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
  Commissiedebat 043 Dossier studeren met een beperking
  Commissiedebat 046 Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat 050 Dossier Wetenschapsbeleid
  Commissiedebat 060 Dossier Cultuur
  Commissiedebat 061 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)
  Commissiedebat 070 Dossier Media
  Commissiedebat 080 Dossier Emancipatie
  Commissiedebat 100 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
  Commissiedebat 101 Dossier DUO
  Commissiedebat Dossier Leraren
 92. 92

  Petitieaanbieding Ouders tegen coronatesten van kinderen op school wordt gepland na meireces (zaaknr. 2021Z02595)

 93. 93

  Aanbod technische briefing POcket test