Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW OCW d.d. 15 april 2021

  Besloten is om alleen de vóóraf ingediende verzoeken voor de commissie-Regeling van Werkzaamheden te behandelen (tot 16.00 uur op de dag voorafgaande aan de procedurevergadering).  De punten daarna of tijdens de vergadering worden ingediend, komen aan de orde bij de rondvraag.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Inventarisatie gespreksonderwerpen Onderwijsraad op 21 april a.s.

  In dit gesprek wordt o.a. ingegaan op het werkprogramma Onderwijsraad 2022, met mogelijkheid verzoekadvies namens Kamer. Als gespreksonderwerp voor o.a. voorgesteld: de gevolgen van corona voor het onderwijs. 
  Op 15 april verschijnt het Onderwijsraadadvies Differentiatie en selectie, gevolgd door een webinar op 16 april a.s. De leden ontvangen tijdens het gesprek een briefing over dit advies. 
  Het Onderwijsraadadvies 'Tijd voor focus' komt op een later moment aan de orde. 
 3. 3

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Toezending Werkprogramma 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vervolgadvies lokale media van Raad voor het Openbaar Bestuur en Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Start project ‘Versterking lokale journalistiek door samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Planning evaluatie erfgoedwet archeologie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitwerking extra steun voor de makers in de culturele en creatieve sector vanwege de lockdown

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapportage Verdrag van Faro: Erfgoed van en met iedereen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Inzet gebarentolken verkiezingsdebatten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Besluit tot deelneming in de gemeenschappelijke regeling Tresoar

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Wijziging beoordelingskader restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Samenwerkingsafspraken OCW, NICAM en Commissariaat voor de Media en convenant NICAM en Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang aankooptraject Constable schilderij door Rijksmuseum Twenthe

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift brief aan VOiA over de evaluatie van de Erfgoedwet

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Tussenadvies Commissie Collectie Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie rapport Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed Een lappendeken. Zicht op toezicht door provincies

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beleidsreactie op rapport Stand van zaken in de Nederlandse popsector

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verloop uitreiking Canon van Nederland aan achttienjarigen en personen die het Nederlanderschap verwerven

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Afschrift brief RvC aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. advies Concessiebeleidsplan NPO 2022 - 2026

 26. 26

  Toekomst televisiezender BVN, het Beste van Vlaanderen en Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding rapport "Samen verder met open science. Op weg naar betekenisvolle publieke betrokkenheid bij onderzoek" van Rathenau Instituut

 28. 28

  Aandachtspunten bij het Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift brief De Kinderombudsman aan minister-president m.b.t. oproep tot heropening van het voortgezet onderwijs

 30. 30

  Aanbieding rapport "Uit het oog, (niet) uit het hart" van Nationale ombudsman

 31. 31

  Werkprogramma Rathenau Instituut 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake Zbo evaluatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken van de Einstein Telescoop (Kamerstuk 29338-239)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg over monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Verslag van een schriftelijk overleg over de financiële positie van onderwijsbesturen in 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage en Jaarplan Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met de uitbreiding van de gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken door bestuursorganen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties, etc.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  35726 Nota van wijziging inzake wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en de Wet op de Architectentitel in verband met aanvullende implementatie van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement..

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Wijziging van verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortgang aanpak voortijdig schoolverlaten

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Ontwikkeling in het onderwijstoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Lijst van vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor eindexamens vo en pilots voor sneltesten in het po in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Toezegging gedaan tijdens het AO MBO en Praktijkonderwijs van 13 januari 2021 over het vijfpuntenplan voor het mbo van het lid Van Meenen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Ransomware-aanval op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie over de zorgen om de consequenties van de verlengde lockdown voor studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Kwint en Van Meenen over het uitvoeren van een DPIA op internationale technologiebedrijven (Kamerstuk 32034-34)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Wijzigingsregeling Lerarenbeurs studiejaar 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Datalek bij bij de uitvoering van diplomawaardering als onderdeel van het inburgeringstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer M. met betrekking tot studieschuld en schuldsanering

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Tweede voortgangsrapportage Actieplan stages en leerbanen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Voortgangsrapportage Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek en Wetenschapsbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Onderzoeken bekostiging middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op verzoek commissie inzake fictieve verloning van aanvullende beurzen

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Afschrift reactie op brief inzake de beoordelingen door Nuffic van buitenlandse studenten op onderwijsniveau

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  De Staat van het Onderwijs 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Tielen over de definitie "hoofdlijnen van de begroting" (Kamerstuk 31288-636)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over de knelpunten rondom kortingen voor mbo-studenten in kaart brengen (Kamerstuk 33846-65)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Varianten compensatie studenten studievoorschotstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verslag van een schriftelijk overleg over de situatie op het Avicenna College (Kamerstuk 31289-433)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van het Profielenberaad over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 74. 74

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake 'Er zit energie in het beroepsonderwijs'! (Kamerstuk 31524-484)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 75. 75

  Themaonderzoek ‘Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk’ door de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Kabinetsreactie op 99ste OMT-advies deel 1 inzake handreiking neusverkouden kinderen ('snottebellenrichtlijn')

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Staatsexamen Voortgezet Onderwijs (VO)

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Uitstel toezending uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Tussenevaluatie werkdrukakkoord primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Reactie op verzoek commissie over een brief die aandacht vraagt voor de invoering van het CXC stelsel op Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Heropening van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Verzuimcijfers schooljaar 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de mail van de LBVSO inzake veiligheid en fysiek onderwijs op vso scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Reactie op verzoek van het lid Van Nispen over hoe de regering voornemens is om de loonkloof te dichten

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Reactie op verzoek commissie over de burgerbrief m.b.t. beschikbaar stellen van middelen voor particulier onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Reactie op verzoek commissie inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit eindexamens 2021 en deKabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 89. 89

  Besluit eindexamens 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Verbeteraanpak passend onderwijs: de voortgang van de afbouw van de reserves bij samenwerkingsverbanden en de motie van de leden Van Meenen en Rog over een definitie van de doelgroep van passend onderwijs (Kamerstuk 31497-388)

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Onderzoekersrapport Regioplan 'Vast zomerprogramma voor azc-kinderen'

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de brief aan BK, SWN en BMK over de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's ve

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Uitvoering van de moties van de leden Westerveld en Van den Hul over een garantie dat vso-leerlingen hun huidige opleiding mogen afmaken (Kamerstuk 35570-VIII-170) en over versoepeling van de leeftijdsgrenzen in het vso en pro (Kamerstuk 35570-VIII-190)

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Evaluatierapport van de Wet subsidiering landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (SLOA) 2014 - 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Beleidsinventarisatie en herbezinning residentieel onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Voor- en nadelen van schaalgrootte in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het mogelijk maken van een generieke uitzondering voor de beoordeling van de leerresultaten wegens COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Antwoorden op vragen commissie over vermeende TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en de uitzending Reporter Radio (Kamerstuk 31497-390)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 101. 101

  Verslag videoconferentie EU Cultuurministers 1 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Verslag van de informele videoconferentie EU-onderwijsministers op 22 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Geannoteerde agenda videoconferentie EU-onderwijsministers 19 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake fiche: Mededeling EU-actieplan media in het digitale decennium (Kamerstuk 22112-3034)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 105. 105

  Verslag van de informele videoconferentie EU-onderwijsministers van 19 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen OCW d.d. 15 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Dossiers

  Tijdens de extra-Procedurevergadering 'Groslijst controversieel verklaren' op 21 januari jl. kort na de val van het kabinet, is over veel documenten in onderstaande dossiers beslist: aanhouden tot nieuwe Kamer. Desgewenst kunnen we alle stukken in deze dossiers in een volgende procedurevergadering nog een keer langs lopen, of kunnen we er enkele dossiers uitlichten als nog actie van het demissionaire kabinet wordt verwacht. 

  Commissiedebat 000 Dossier Curriculum funderend onderwijs po/vo
  Commissiedebat 002 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
  Commissiedebat 003 Dossier Onderwijshuisvesting po/vo
  Commissiedebat 005 Dossier onderwijsarbeidsmarkt / Leraren
  Commissiedebat 007 Dossier onderwijs aan vluchtelingen
  Commissiedebat 008 Dossier Sociale Veiligheid in het onderwijs
  Commissiedebat 010 Dossier Het jonge kind
  Commissiedebat 011 Dossier Achterstandenbeleid
  Commissiedebat 012 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
  Commissiedebat 013 Dossier schoolleidersregister po
  Commissiedebat 016 Dossier Krimp in het onderwijs
  Commissiedebat 017 Dossier 10-14-onderwijs
  Commissiedebat 018 Dossier Thuisonderwijs
  Commissiedebat 021 Dossier Cornelius Haga Lyceum
  Commissiedebat 023 Dossier Maatwerkdiploma
  Commissiedebat 024 Dossier Nederlands als tweede taal
  Commissiedebat 030 Dossier onderwijs en corona mbo en hbo
  Commissiedebat 031 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
  Commissiedebat 032 Dossier Governance in het mbo
  Commissiedebat 040 Dossier Studiefinanciering
  Commissiedebat 041 Dossier studeren met een beperking
  Commissiedebat 042 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
  Commissiedebat 046 Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat 050 Dossier Wetenschapsbeleid
  Commissiedebat 060 Dossier Cultuur
  Commissiedebat 061 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)
  Commissiedebat 080 Dossier Emancipatie
  Commissiedebat 100 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
  Commissiedebat 101 Dossier DUO
  Commissiedebat Dossier corona en onderwijs
  Commissiedebat Dossier Passend onderwijs