Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 15-4-2021
Brief Kamer
Download Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021
Lijst met EU-voorstellen
Download Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen OCW d.d. 15 april 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-RvW OCW d.d. 15 april 2021 (definitief)
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 15-4-2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-RvW OCW d.d. 15 april 2021

Details

Besloten is om alleen de vóóraf ingediende verzoeken voor de commissie-Regeling van Werkzaamheden te behandelen (tot 16.00 uur op de dag voorafgaande aan de procedurevergadering).  De punten daarna of tijdens de vergadering worden ingediend, komen aan de orde bij de rondvraag.

Te behandelen:

2
Inventarisatie gespreksonderwerpen Onderwijsraad op 21 april a.s.

Details

In dit gesprek wordt o.a. ingegaan op het werkprogramma Onderwijsraad 2022, met mogelijkheid verzoekadvies namens Kamer. Als gespreksonderwerp voor o.a. voorgesteld: de gevolgen van corona voor het onderwijs. 
Op 15 april verschijnt het Onderwijsraadadvies Differentiatie en selectie, gevolgd door een webinar op 16 april a.s. De leden ontvangen tijdens het gesprek een briefing over dit advies. 
Het Onderwijsraadadvies 'Tijd voor focus' komt op een later moment aan de orde. 
3
Introductiedossier
5
Brievenlijst
19
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19)

Te behandelen:

26
Afschrift brief RvC aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. advies Concessiebeleidsplan NPO 2022 - 2026
28
Aanbieding rapport "Samen verder met open science. Op weg naar betekenisvolle publieke betrokkenheid bij onderzoek" van Rathenau Instituut
30
Afschrift brief De Kinderombudsman aan minister-president m.b.t. oproep tot heropening van het voortgezet onderwijs
31
Aanbieding rapport "Uit het oog, (niet) uit het hart" van Nationale ombudsman
44
35726 Nota van wijziging inzake wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en de Wet op de Architectentitel in verband met aanvullende implementatie van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement..

Te behandelen:

49
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19)

Te behandelen:

50
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor eindexamens vo en pilots voor sneltesten in het po in verband met COVID-19)

Te behandelen:

51
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19)

Te behandelen:

57
61
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs

Te behandelen:

72
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming)

Te behandelen:

91
Verbeteraanpak passend onderwijs: de voortgang van de afbouw van de reserves bij samenwerkingsverbanden en de motie van de leden Van Meenen en Rog over een definitie van de doelgroep van passend onderwijs (Kamerstuk 31497-388)

Te behandelen:

94
Uitvoering van de moties van de leden Westerveld en Van den Hul over een garantie dat vso-leerlingen hun huidige opleiding mogen afmaken (Kamerstuk 35570-VIII-170) en over versoepeling van de leeftijdsgrenzen in het vso en pro (Kamerstuk 35570-VIII-190)

Te behandelen:

98
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

Te behandelen:

100
108
Dossiers

Details

Tijdens de extra-Procedurevergadering 'Groslijst controversieel verklaren' op 21 januari jl. kort na de val van het kabinet, is over veel documenten in onderstaande dossiers beslist: aanhouden tot nieuwe Kamer. Desgewenst kunnen we alle stukken in deze dossiers in een volgende procedurevergadering nog een keer langs lopen, of kunnen we er enkele dossiers uitlichten als nog actie van het demissionaire kabinet wordt verwacht. 

Commissiedebat 000 Dossier Curriculum funderend onderwijs po/vo
Commissiedebat 002 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
Commissiedebat 003 Dossier Onderwijshuisvesting po/vo
Commissiedebat 005 Dossier onderwijsarbeidsmarkt / Leraren
Commissiedebat 007 Dossier onderwijs aan vluchtelingen
Commissiedebat 008 Dossier Sociale Veiligheid in het onderwijs
Commissiedebat 010 Dossier Het jonge kind
Commissiedebat 011 Dossier Achterstandenbeleid
Commissiedebat 012 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
Commissiedebat 013 Dossier schoolleidersregister po
Commissiedebat 016 Dossier Krimp in het onderwijs
Commissiedebat 017 Dossier 10-14-onderwijs
Commissiedebat 018 Dossier Thuisonderwijs
Commissiedebat 021 Dossier Cornelius Haga Lyceum
Commissiedebat 023 Dossier Maatwerkdiploma
Commissiedebat 024 Dossier Nederlands als tweede taal
Commissiedebat 030 Dossier onderwijs en corona mbo en hbo
Commissiedebat 031 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
Commissiedebat 032 Dossier Governance in het mbo
Commissiedebat 040 Dossier Studiefinanciering
Commissiedebat 041 Dossier studeren met een beperking
Commissiedebat 042 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
Commissiedebat 046 Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat 050 Dossier Wetenschapsbeleid
Commissiedebat 060 Dossier Cultuur
Commissiedebat 061 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)
Commissiedebat 080 Dossier Emancipatie
Commissiedebat 100 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
Commissiedebat 101 Dossier DUO
Commissiedebat Dossier corona en onderwijs
Commissiedebat Dossier Passend onderwijs