E-mailprocedure

[E-MAILPROCEDURE] - Inbrengtermijn bij vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten (35485)

E-mailprocedure: " [E-MAILPROCEDURE] - Inbrengtermijn bij vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten (35485)"Deze vergadering is geweest

Agendapunten

1
Inbrengtermijn bij vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten (35485)

Details

Van: Commissie Financiën
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 16:46
Aan: GC-Commissie-FIN
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] - Inbrengtermijn bij vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten (35485)
 
Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
In onderstaand bericht bent u geïnformeerd over de vorige week ontvangen vierde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake steunmaatregelen voor gemeenten (35485). Eerder vandaag heeft de commissie Binnenlandse Zaken de inbrengtermijn voor feitelijke vragen bij de samenhangende wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35480) vastgesteld.
 
Na overleg met uw voorzitter wordt voorgesteld als commissie Financiën voor deze wet dezelfde inbrengtermijn te hanteren als de commissie Binnenlandse Zaken, te weten donderdag 18 juni 2020 te 14.00 uur.
Ik verzoek u mij uiterlijk op maandag 15 juni 2020 om 14.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
Martijn Schukkink
Adjunct-griffier commissie Financiën