Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

5 februari 2020
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • W.L. Postma (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen-N14

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoeringsverdrag gevaarlijke en chemische stoffen en pesticiden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijzigingen Internationaal Verdrag voor beveiliging van mensenlevens op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Spreektijden ten behoeve van het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 24 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van een brief van de Voorzitter aan de Minister-president over het informeren van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Lijst van vragen en antwoorden marktonderzoek Lelystad Airport als overloopluchthaven van Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de luchtvaartsector

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Drie economische studies op het gebied van luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzoek om toezending van de handhavingsrapportages van regionale luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds weg en spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezeggingen AO Maritiem inzake MSC Zoe en motie over afsluiten zuidelijke Waddenroute

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie Gezondheidsraad lijst aandoeningen rijgeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Schema toezicht artsen en antwoord op vragen over medische keuringen rijgeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Maandrapportage CBR december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Informatie over wetsvoorstellen verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Strategische aanpak batterijen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eindevaluatie grootprojectstatus HSL Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Actuele ontwikkelingen op het gebied van dieselfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapportage zorgplicht primaire waterkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag Milieuraad 19 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Prioritering werkprogramma Europese Commissie 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het amendement van het lid Bisschop over het bij KB met voorhang laten vervallen van artikel III (Kamerstuk 35188-15 )

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over voorhang van de verkeersverdelingsregel (VVR) en het betrekken van het RIVM en de Commissie voor de m.e.r. bij de reactie op het SATL-rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over onderliggende gegevens matrixborden voor AO Verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  Debatten
  14. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  50. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
  64. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  133. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

  Dertigledendebatten
  12. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  16. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  23. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  26. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  52. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
  66. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  71. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  73. Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019

  VAO's/VSO's
  VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31521-118), aangevraagd door het lid Laçin (SP)
 27. 27

  Geplande commissieactiviteiten

  04-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Marktbijdrage Sluis Kornwerderzand
  04-02-2020 13.45 - 14.00 Petitie KLM Ondernemingsraad: ‘Geen rapporten maar daden voor de Nederlandse luchtvaart’
  05-02-2020 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid NB: als gevolg van de plenaire agenda kan de minister van J&V helaas niet aan dit AO deelnemen
  06-02-2020 15.00 - 16.30 Rondetafelgesprek OVV-rapport over de vliegramp van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009
  10-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Drie economische studies op het gebied van luchtvaart
  11-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Veiligheidssituatie grondafhandeling op Schiphol
  11-02-2020 13.45 - 14.00 Petitie "Nee tegen groei van Schiphol" en ''Stop vlieghinder Maastricht Aachen Airport''
  11-02-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Mobiliteitsfonds*
  12-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
  13-02-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor*
  19-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs
  19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg PFAS
  20-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Plan voor overprogrammering*
  20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad (maritieme zaken) 10-11 maart 2020*
  03-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020*
  05-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland
  12-03-2020 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Spoorordening
  25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart*
  07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*
  15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart
  16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
  22-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  14-05-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Maritiem
  27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*
  28-05-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  10-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*
  17-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
  18-06-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*
  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 28. 28

  Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden
  3. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
  Op 18-12-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
  4. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
  4. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
  Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
  6. Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs, ingediend op 07-01-2020, 35372
  Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 19 februari 2020
 29. 29

  Voorstel van het lid Sienot (D66), namens het lid Paternotte (D66), om de minister om een brief brief ta vragen over borgen veiligheid m.b.t. drones en luchthavens n.a.v. het incident in Madrid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorstel van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) om de minister te verzoeken om een schriftelijke reactie op de petitie Marktbijdrage Sluis Kornwerderzand die gisteren in ontvangst is genomen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) voor het gezamenlijk bekijken van de film Dark Waters voor het algemeen overleg PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stafnotitie Kennisagenda commissie I&W 2020 – groslijst onderwerpen

 33. 33

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) voor een rondetafelgesprek over Cruise-repair op 20 februari 2020 van 10.00 - 12.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data