Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 5-12-2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 5-12-2019
Brief lid / fractie
Download Aanmelden Bijzondere Procedure lid Van den Hul: het lerarentekort, specifiek de crisis in Amsterdam Nieuw West waar 16 scholen overgaan tot een 5-daagse sluiting

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

8
Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over voorlichting Raad van State aan Eerste Kamer over twee aanvaarde amendementen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 onder meer in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure (Kamerstuk 35042)

Te behandelen:

9
De nog te ontvangen Voorhang Wijziging Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg i.v.m. toetreding gemeente Heerlen

Details

Niet ontvangen.
10
Planning van de vervolgvergaderingen na het WGO Cultuur

Details

In de OCW-procedurevergadering van 21 november jl. is gesproken over de planning van de vervolgvergaderingen na het WGO Cultuur.

Ambtelijk is vernomen wanneer de eerstvolgende volgende brieven te verwachten zijn:
  • Brief over Fair Practice/zzp wordt in februari aan de Kamer gestuurd.
  • Brief over aantal subsidieaanvragen komt in maart naar de Kamer.
Opties:
  1. AO plannen in maart, na ontvangst van eerstgenoemde brief
  2. AO plannen in begin april, na ontvangst van de brief over subsidieaanvragen.
24
Nog te ontvangen wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Details

Zie de agenda van de procedurevergadering van 19 december a.s.
28
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

Details

13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
31. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
32. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
40. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
47. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
49. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
61. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
65. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
66. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
80. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
83. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
97. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
105. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)

Bij debat nr. 80 merkt het lid Kwint op dat dit debat kan komen te vervallen nadat AO examens wordt gepland.


Dertigledendebatten
11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
66. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)

VAO's
  • VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09)
  • VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)
  • VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (AO d.d. 31/10)
29
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

30
Planning AO Wetenschapsbeleid
31
Dossier Studentenwelzijn
32
Rondetafelgesprek richtlijn audiovisiuele mediadiensten

Details

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
38
Voorstel Commissieactiviteiten rond Curriculum.nu