Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 december 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.P. Kwint (SP)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Mediabegroting 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Financieringsbasis landelijke publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over nieuwe stimuleringsmaatregelen voor het Nederlandse culturele audiovisuele aanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording feitelijke vragen over besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording feitelijke vragen over verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over voorlichting Raad van State aan Eerste Kamer over twee aanvaarde amendementen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 onder meer in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure (Kamerstuk 35042)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  De nog te ontvangen Voorhang Wijziging Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg i.v.m. toetreding gemeente Heerlen

  Niet ontvangen.
 10. 10

  Planning van de vervolgvergaderingen na het WGO Cultuur

  In de OCW-procedurevergadering van 21 november jl. is gesproken over de planning van de vervolgvergaderingen na het WGO Cultuur.

  Ambtelijk is vernomen wanneer de eerstvolgende volgende brieven te verwachten zijn:
  • Brief over Fair Practice/zzp wordt in februari aan de Kamer gestuurd.
  • Brief over aantal subsidieaanvragen komt in maart naar de Kamer.
  Opties:
  1. AO plannen in maart, na ontvangst van eerstgenoemde brief
  2. AO plannen in begin april, na ontvangst van de brief over subsidieaanvragen.
 11. 11

  Reactie op commissiebrief inzake numeri fixi bij opleidingen Kunstmatige intelligentie op een aantal universiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over een zevental documenten betreffende het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Voortgangsrapportage Gelijke Kansen Alliantie (GKA)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaten OCW samenhangende met de Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Versterken positie mbo-studenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel i.v.m. het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Dossier Onderwijsachterstandenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Feitelijke vragen en antwoorden over de uitkomsten van TALIS 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Totaalpakket vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nog te ontvangen wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

  Zie de agenda van de procedurevergadering van 19 december a.s.
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over problemen bij herintreding voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Economische zelfstandigheid van vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport ‘Representatie van mannen en vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

  13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  31. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  32. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  40. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  47. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  49. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  61. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  65. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  66. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  80. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  83. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  97. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  105. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)

  Bij debat nr. 80 merkt het lid Kwint op dat dit debat kan komen te vervallen nadat AO examens wordt gepland.


  Dertigledendebatten
  11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  66. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)

  VAO's
  • VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09)
  • VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)
  • VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (AO d.d. 31/10)
 29. 29

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 30. 30

  Planning AO Wetenschapsbeleid

 31. 31

  Dossier Studentenwelzijn

 32. 32

  Rondetafelgesprek richtlijn audiovisiuele mediadiensten

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
 33. 33

  Aanmelden bijzondere procedure lid Van den Hul: het lerarentekort, specifiek de crisis in Amsterdam Nieuw West waar 16 scholen overgaan tot een 5-daagse sluiting

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rondvraagpunt vh lid Kwint: stand v zaken uitvoering motie landelijk registreren lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rondvraagpunt van het lid Kwint: Verzoek om rondetafel en AO dalende onderwijsprestaties n.a.v. PISA-rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rappel antwoord op commissiebrief inzake kabinetsreactie Rathenau-rapporten 'De impact van grootschalige infrastructuren' en 'Kennis in het vizier'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toelaatbaarheidsverklaring voor gehele schoolperiode voor EMB-leerlingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data