Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 20-6-2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek rappel met deadline inzake uitvoering motie inzake gelijkwaardige bekostiging onderwijs voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 20-6-2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Uitstel toezending toegezegde brief over stand van zaken inzake motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod (Kamerstuk 35000-VIII-132)

Te behandelen:

5
Verslag van een werkbezoek van een delegatie van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Denemarken van 8 tot en met 10 januari 2019

Te behandelen:

12
Dossier Hoger onderwijs

Details

Hieronder het overzicht van de stukken in dossier hoger onderwijs. Het voorstel is om deze te betrekken bij het nog te plannen overleg over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek
Op maandag 1 juli 2019 vindt het Notaoverleg  'Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek' plaats. Zonder tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat geen van de onderstaande stukken voor dat notaoverleg hoeft te worden geagendeerd.
Eventuele stukken die voor kennisgeving kunnen worden aangenomen, kunnen worden gemeld.
 

Te behandelen:

14
19
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (Kamerstuk 35200-VIII-2)

Te behandelen:

20
Beantwoording op vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (Kamerstuk 35200-VIII-2)

Te behandelen:

35
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

19. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
28. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
30. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
45. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
46. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
59. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
63. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
69. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
71. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
84. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (minister OCW)
91. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
96. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
97. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
100. Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen (Westerveld) (minister BVO en Media)
106. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)

Dertigledendebatten
5. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
22. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
46. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
75. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (minister OCW)
95. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
36
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • ma 17-06-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Staat van het Onderwijs
 • di 18-06-2019 13.45 - 14.00 Petitie Verzoek Girls Rights Watch (GRW) tot aanbieding petitie 'Gelijk Loon voor vrouwen en mannen' 
 • di 18-06-2019 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Emancipatiebeleid 
 • wo 19-06-2019 11.00 - 12.00 Technische briefing AWTI-advies inzake universiteiten en hogescholen 
 • wo 19-06-2019 13.30 - 17.00 Algemeen overleg Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs 
 • do 20-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 20-06-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs 
 • do 20-06-2019 13.30 - 14.15 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over cultuurstelsel (basisinfrastructuur en fondsen)
 • do 20-06-2019 14.30 - 20.30 Rondetafelgesprek Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024
 • ma 24-06-2019 18.30 - 22.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van den Hul over “Gelijke Kansen, een leven lang” 
 • di 25-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Eindtoets po en overgang po en vo 
 • wo 26-06-2019 10.00 - 12.30 Wetgevingsoverleg Slotwet 2018, het Jaarverslag 2018 
 • wo 26-06-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Passend onderwijs 
 • do 27-06-2019 10.00 - 14.30 Algemeen overleg Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 
 • ma 01-07-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie 
 • ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
 • di 02-07-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal 
 • do 04-07-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 05-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt 
 • do 12-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 25-09-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Middelbaar beroepsonderwijs 
 • do 26-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 10-10-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 17-10-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 06-11-2019 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 8 november 2019 (Onderwijs)
 • do 07-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 14-11-2019 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 21 november 2019 (Cultuur & sport) 
 • do 21-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 05-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 19-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
37
Openstaande schriftelijke overleggen
38
Totaaloverzicht openstaande toezeggingen
43
Verzoek de Kamer op de hoogte te houden of de Erasmus Universiteit zo spoedig mogelijk – nog voor de inschrijvingen voor het nieuwe studiejaar 2019/2020 – de opleidingen in overeenstemming heeft gebracht met de wet- en regelgeving

Te behandelen:

44
Kennisagenda commissie OCW 2019
45
Inbreng van de rapporteurs (leden Van Meenen en Van den Hul) t.b.v. het wetgevingsoverleg inzake Jaarverslag OCW op 26 juni a.s.
46
Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies