Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

20 juni 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • H. van der Molen (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitstel toezending toegezegde brief over stand van zaken inzake motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod (Kamerstuk 35000-VIII-132)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport Archiefwet BES, verkenning van de zorg voor overheidsinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Denemarken van 8 tot en met 10 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overeenkomst tot oprichting van de Square Kilometre Array Observatory; Rome, 12 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kwaliteitsafspraken mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Dossier macrodoelmatigheid in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Dossier ROC Leiden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Dossier Afschaffing cascadebekostiging in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Dossier Hoger onderwijs

  Hieronder het overzicht van de stukken in dossier hoger onderwijs. Het voorstel is om deze te betrekken bij het nog te plannen overleg over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek
  Op maandag 1 juli 2019 vindt het Notaoverleg  'Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek' plaats. Zonder tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat geen van de onderstaande stukken voor dat notaoverleg hoeft te worden geagendeerd.
  Eventuele stukken die voor kennisgeving kunnen worden aangenomen, kunnen worden gemeld.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Ontwerpbesluit register onderwijsdeelnemers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van de commissie OCW over beantwoording vragen Advies Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (Commissie Van Rijn)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 (Kamerstuk 35000-VIII-176)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief met vragen van Stichting CommTop e.a. inzake de invoering van NLQF (vergelijking diploma's) als wettelijk instrument per 1-1-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het ontvangen van een embargo-exemplaar van de Staat van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (Kamerstuk 35200-VIII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (Kamerstuk 35200-VIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording op vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (Kamerstuk 35200-VIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (Kamerstuk 35200-VIII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over de tussenevaluatie experimenten deeltijd hoger onderwijs (experiment vraagfinanciering en experiment met leeruitkomsten) (Kamerstuk 31288-721)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Beschikbaar en noodzakelijk instrumentarium in het onderwijstoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Dossier Onderwijshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitkomst experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs (Kamerstuk 31293-451)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  35102 Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel inzake actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Ondersteuning beroepsgroepvorming leraren

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs (Kamerstuk 35 000-VIII-164)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Ruimte voor regie in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang VMBO Maastricht en LVO

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van de 63e editie van de Commission on the Status of Women (CSW)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  19. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  28. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  30. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  45. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  46. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  59. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  63. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
  69. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  71. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  84. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (minister OCW)
  91. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  96. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  97. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  100. Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen (Westerveld) (minister BVO en Media)
  106. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)

  Dertigledendebatten
  5. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
  22. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  46. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  75. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (minister OCW)
  95. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
 36. 36

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • ma 17-06-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Staat van het Onderwijs
  • di 18-06-2019 13.45 - 14.00 Petitie Verzoek Girls Rights Watch (GRW) tot aanbieding petitie 'Gelijk Loon voor vrouwen en mannen' 
  • di 18-06-2019 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Emancipatiebeleid 
  • wo 19-06-2019 11.00 - 12.00 Technische briefing AWTI-advies inzake universiteiten en hogescholen 
  • wo 19-06-2019 13.30 - 17.00 Algemeen overleg Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs 
  • do 20-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 20-06-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs 
  • do 20-06-2019 13.30 - 14.15 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over cultuurstelsel (basisinfrastructuur en fondsen)
  • do 20-06-2019 14.30 - 20.30 Rondetafelgesprek Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024
  • ma 24-06-2019 18.30 - 22.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van den Hul over “Gelijke Kansen, een leven lang” 
  • di 25-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Eindtoets po en overgang po en vo 
  • wo 26-06-2019 10.00 - 12.30 Wetgevingsoverleg Slotwet 2018, het Jaarverslag 2018 
  • wo 26-06-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Passend onderwijs 
  • do 27-06-2019 10.00 - 14.30 Algemeen overleg Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 
  • ma 01-07-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie 
  • ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
  • di 02-07-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal 
  • do 04-07-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 05-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt 
  • do 12-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 25-09-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Middelbaar beroepsonderwijs 
  • do 26-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 10-10-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 17-10-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 06-11-2019 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 8 november 2019 (Onderwijs)
  • do 07-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 14-11-2019 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 21 november 2019 (Cultuur & sport) 
  • do 21-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 05-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 19-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 37. 37

  Openstaande schriftelijke overleggen

 38. 38

  Totaaloverzicht openstaande toezeggingen

 39. 39

  Verzoek rappel met deadline inzake uitvoering motie inzake gelijkwaardige bekostiging onderwijs voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek om voortaan twee keer per jaar een overleg over emancipatiebeleid te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rondvraagpunt van het lid Van der Molen: verzoek aan minister om vóór 1 september aantal stukken hoger onderwijs aan de Kamer te doen toekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie minister Slob op AOb-enquête inzake "Leraren kampen met grote problemen door passend onderwijs" voorafgaand

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek de Kamer op de hoogte te houden of de Erasmus Universiteit zo spoedig mogelijk – nog voor de inschrijvingen voor het nieuwe studiejaar 2019/2020 – de opleidingen in overeenstemming heeft gebracht met de wet- en regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Inbreng van de rapporteurs (leden Van Meenen en Van den Hul) t.b.v. het wetgevingsoverleg inzake Jaarverslag OCW op 26 juni a.s.