Agendapunten

 1. Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen

  Te behandelen:

 2. Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)

  Te behandelen:

 3. Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet)

  Te behandelen:

 4. Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 5. Uitstel toezending van de actieagenda Ondermijning

  Te behandelen:

 6. Rapport "De dood als startpunt" van de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie.

  Te behandelen:

 7. Stand van zaken modernisering zedenwetgeving

  Te behandelen:

 8. Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018, over het bericht ‘Politie brengt protesterende Koerden naar 'veilige plek' na provocaties

  Te behandelen:

 9. Uitvoering gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over verbieden van het stroomstootwapen binnen ggz-instellingen (Kamerstuk 29628-753)

  Te behandelen:

 10. Stand van zaken vernieuwing C2000

  Te behandelen:

 11. Verloop jaarwisseling 2017-2018

  Te behandelen:

 12. Toestemming deelname aan de hoorzitting van 7 februari 2018 over cyber security

  Te behandelen:

 13. Hernieuwde aanpak online seksueel kindermisbruik

  Te behandelen:

 14. Reactie op het rapport van de procureur-generaal van de Hoge Raad over functioneren OM in relatie tot uitvoering Bopz

  Te behandelen:

 15. Uitvoering van de motie van de leden Knops en Tellegen over de mogelijkheid dat verooordeelden voor aan terrorisme gerelateerde misdaden in vrijheid hun hoger beroep afwachten(Kamerstuk 34550 X-95)

  Te behandelen:

 16. Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland

  Te behandelen:

 17. Onderzoek Raad voor de rechtshandhaving inzake Buitengewone agenten van politie in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

 18. Reactie op verzoek commissie over het bericht ’Het moest misgaan met die gek’

  Te behandelen:

 19. Aanbesteding Amber Alert en relatie tot Burgernet

  Te behandelen:

 20. Politieoptreden in Amsterdam en Tilburg

  Te behandelen:

 21. Informatie over toezending reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2018, over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels

  Te behandelen:

 22. Opvang slachtoffers huiselijk en eergerelateerd geweld

  Te behandelen:

 23. Reactie op het rapport van Amnesty International ‘Inhumaan en onnodig. Mensenrechtenschendingen op de Terroristenafdeling’

  Te behandelen:

 24. Reactie Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op verbeterplan FPA Roosenburg

  Te behandelen:

 25. Evaluatie van het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken (Algemene wet bestuursrecht)

  Te behandelen:

 26. Evaluatie van de bestuurlijke lus

  Te behandelen:

 27. Reactie op verzoek commissie inzake het bericht 'Geweld tegen personeel in psychiatrische klinieken vaak onbestraft'

  Te behandelen:

 28. Reactie op verzoek commissie over het rapport van Canadian Centre of Childprotection

  Te behandelen:

 29. Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 februari 2018, over seksueel misbruik binnen de jehova’s getuigen

  Te behandelen:

 30. Uitvoering van de motie van de leden Recourt en Tellegen over een adequaat niveau van screening van nareizigers (Kamerstuk 19637-2286)

  Te behandelen:

 31. Fiche: Verordeningen interoperabiliteit van EU informatiesystemen

  Te behandelen:

 32. Verslag van de informele JBZ-raad van 25 en 26 januari 2018

  Te behandelen:

 33. Behandeling van het thema 'Brexit'

  Te behandelen:

 34. Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 24 januari 2018 - 9 februari 2018

  Te behandelen:

 35. Verzoek brief en algemeen overleg over huiselijk geweld

  Te behandelen:

 36. Verzoek inzake rapporten Amnesty International over vreemdelingendetentie

  Te behandelen:

 37. Verzoek inzake vertrek Noorse gevangenen uit Veenhuizen

  Te behandelen:

 38. Brievenlijst

  Te behandelen:

 39. Stafnotitie - Jaarplanning 2018

 40. Voorstel opzet rondetafelgesprek over bedreiging en bescherming van journalisten

 41. Voorstel opzet rondetafelgesprek artificiële intelligentie in het recht