Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 6 december 2017
Brief commissie aan bewindspersoon
Download Jaarplanning 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek rondetafelgesprek over het rapport van de commissie Van der Meer inzake gesubsidieerde rechtsbijstand
Brief lid / fractie
Download Verzoek uitstel algemeen overleg over adoptie
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Veiligheid en Justitie op 6 december 2017
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie V&J 9 november - 30 november 2017
Brief commissie
Download Verzoek beleidsthema’s vast te stellen ten behoeve van de V-100 in 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de tenuitvoerlegging van een beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of een rechterlijke uitspraak inzake staatssteun, alsmede wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de procedure voor het vaststellen van de wettelijke rente aan te passen (terugvordering staatssteun) (Kamerstuk 31418)

Te behandelen:

14
Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende het Centre for Artificial Intelligence and Robotics in '-s Gravenhage van het United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute; ’s-Gravenhage, 7 september 2017

Te behandelen:

15
Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

Te behandelen:

16
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
18
Overbrengen van gevoelens van ongenoegen aan de voorzitters van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 en de Review Board over het gegeven dat afgelopen week reeds diverse media berichtten over de inhoud van de concept-eindverslagen van beide commissies

Te behandelen:

31
Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 oktober 2017, over seksuele intimidatie op de werkvloer en reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 november 2017, over het bericht dat er nog veel meer problemen zijn bij de zedenpolitie

Te behandelen:

48
Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 oktober 2017, over het bericht dat 60% van de gedetineerden ggz patiënt is

Te behandelen:

51
Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 oktober 2017, over het rapport van de commissie-Van der Meer over de rechtsbijstand

Te behandelen:

53
65
Vaststelling prioritering nieuwe EU-voorstellen J&V op basis van Werkprogramma Europese Commissie 2018
68
Schema procedurevergaderingen tot aan het zomerreces 2018

Details

Woensdag 24 januari 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 7 februari 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 21 februari 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
KROKUSRECES 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018
Woensdag 14 maart 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 28 maart 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 11 april 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 25 april 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
MEIRECES 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018
Woensdag 23 mei 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 6 juni 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 20 juni 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 4 juli 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
ZOMERRECES 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018
72
Brief van het Presidium over voorstellen van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen over een onderwerp, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer

Te behandelen:

76
Het lid Kuiken is benoemd tot voorzitter van de verkennende werkgroep extern onderzoek misbruik en mishandeling.
78
Stafnotitie - Evaluatie Politiewet 2012