Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de tenuitvoerlegging van een beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of een rechterlijke uitspraak inzake staatssteun, alsmede wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de procedure voor het vaststellen van de wettelijke rente aan te passen (terugvordering staatssteun) (Kamerstuk 31418)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief houdende intrekking van een aantal wetsvoorstellen (Kamerstukken 32882, 33747, 34118, 33079, 34067, 33316)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de versterking van het presterend vermogen van de politie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand (Wet scheiden zonder rechter)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende het Centre for Artificial Intelligence and Robotics in '-s Gravenhage van het United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute; ’s-Gravenhage, 7 september 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport "Boedelopmaak Aanvalsprogramma" van de COR van de nationale politie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Overbrengen van gevoelens van ongenoegen aan de voorzitters van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 en de Review Board over het gegeven dat afgelopen week reeds diverse media berichtten over de inhoud van de concept-eindverslagen van beide commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Eindverslag Review Board Informatievoorziening Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toestemming voor een technische briefing over de vernieuwing van C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 46

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over een klacht van een politiemedewerkster over het niet mogen dragen van een hoofddoek in combinatie met het uniform

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Bevindingen Inspectie JenV naar aanleiding van de zedenzaak in Hoorn

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang cultuurtraject Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Meerjarenprogramma 2018-2020 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  TNO rapport 1-1-2 voor doven en slechthorenden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering moties en toezeggingen inzake terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afhandeling zwaar illegaal vuurwerk politie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Notitie ‘Integrale aanpak terrorisme’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 oktober 2017, over seksuele intimidatie op de werkvloer en reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 november 2017, over het bericht dat er nog veel meer problemen zijn bij de zedenpolitie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken pilot stroomstootwapen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapportage aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Snelle betekenisvolle rechterlijke interventies

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op rapporten van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden in het kader van diens toezichthoudende taak jegens het openbaar ministerie (OM)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanpak knelpunten in het proces vermissingen bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Afschrift brieven Procureurs-generaal en Regioburgemeesters inzake begroting politie 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over de continuïteit van de informatievoorziening van de politie na het beëindigen van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening (AVP)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging niet op verzoek en late zwangerschapsafbreking

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) over het schietincident op Bonaire in augustus 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Samenhang beleidsinzet ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het thema georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Afpakken van crimineel vermogen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 november 2017, over het bericht 'Medewerkers politie maken zwartboek discriminatie'

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Quickscan aanbesteding forensische zorg 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over kwaliteit van reclasseringstoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kennisgeving van brief advocaat R. Korver inzake Robert M.

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Betekenis ‘handleiding drones en privacy’ voor wietdrones

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 oktober 2017, over het bericht dat 60% van de gedetineerden ggz patiënt is

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Toezeggingen over gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op Inspectieonderzoek forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Roosenburg

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 oktober 2017, over het rapport van de commissie-Van der Meer over de rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op diverse verzoeken commissie op het terrein van het Familierecht en Jeugdbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over het rapport van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) ‘Van detineren naar re-integreren’

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie over de e-mail van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid over aandacht voor de aangekondigde bezuiniging

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Vierde terugkoppeling Inspectie JenV en IGZ bezoek De Woenselse Poort

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  DJI convenant 2018 tot en met 2021 “Werken aan een Solide Personeelsbeleid”

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Landgebonden asielbeleid Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Inspectierapport Tussen handhaven en dienstverlenen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Nadere informatie over de beoordeling van nareisaanvragen, in het bijzonder van Eritreeërs

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Ontwikkelingen aanpak mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op verzoek commissie over het bericht “Suikeroom ronselt studentes” in de Telegraaf van 27 september 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Fiche: Mededeling bescherming openbare ruimten

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Fiche: Mededeling Actieplan CBRN paraatheid en EU-coördinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Bemiddelingsprocedure met Hongarije in het kader van de Dublinverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie V&J 9 november - 30 november 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 7 en 8 december 2017 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Schema procedurevergaderingen tot aan het zomerreces 2018

  Woensdag 24 januari 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 7 februari 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 21 februari 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  KROKUSRECES 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018
  Woensdag 14 maart 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 28 maart 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 11 april 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 25 april 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  MEIRECES 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018
  Woensdag 23 mei 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 6 juni 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 20 juni 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 4 juli 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  ZOMERRECES 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018
 67. 67

  Rapport 'Voorarrest: verdachten in de cel'; Een kwantitatieve analyse van inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Jaarplanning ministerie van Veiligheid en Justitie voor het resterende deel van 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 69. 69

  Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s vast te stellen ten behoeve van de V-100 in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Brief van het Presidium over voorstellen van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen over een onderwerp, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verzoek uitstel algemeen overleg over adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verzoek rondetafelgesprek over het rapport van de commissie Van der Meer inzake gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verzoek rondetafelgesprek cybersecurity

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Het lid Kuiken is benoemd tot voorzitter van de verkennende werkgroep extern onderzoek misbruik en mishandeling.

 75. 75

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data