Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

10 november 2016
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • F. Koser Kaya (D66)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • H. Fokke (PvdA)
 • J. Recourt (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • N.P.M. Klein (Klein)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  10-11-2016 Inbreng schriftelijk overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  16-11-2016 Algemeen overleg Sociaal domein
  17-11-2016 Inbreng verslag Wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds
  24-11-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  08-12-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  14-12-2016 Algemeen overleg Evaluatie uitwerking raadgevend referendum
  20-12-2016 Algemeen overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  22-12-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  18-01-2017 Algemeen overleg Digitale Infrastructuur/e-ID

  Ongeplande activiteiten van de commissie

  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
  Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
  Algemeen overleg Beleidsdoorlichting overheid 2011-2014, en BRP met BIT-advies
  Algemeen overleg Paspoorten
  Verzamel algemeen overleg (Belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers; Tweede voortgangsrapportage Agenda Lokale Democratie)
  Gesprek Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

   
 3. 3

  Reactie op verzoek van het lid Van Klaveren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 oktober 2016 over belastingvrijdom koninklijk huis

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verlenging diverse subsidieregelingen Minister van BZK per 1 januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief IPO m.b.t. wetsvoorstel wijziging Financiële verhoudingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op motie van de leden Tellegen en Recourt over de toetsing van lasten aangaande verschoningsgerechtigden na 1 januari 2017 (Kamerstuk 30 977, nr. 141)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Definitieve realisatiecijfers sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstelbrief kabinetsreactie op het Europees Burgerschapsrapport 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarverslag Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Brief van de Voorzitter / het Presidium aan het lid Omtzigt (CDA) betreffende een reactie van het Presidium n.a.v. het verzoek van het lid Omtzigt om een brief te ontvangen van het Presidium inzake de IOPR richtlijn en de informatievoorziening hierover aan de Kamer, n.a.v. de behandeling van het door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden onderhandelingsresultaat over de IORP richtlijn (en de vastgestelde afspraken behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel inzake bedrijfspensioenfondsen COM (2014) 167, Kamerstuk 33931, nr.1)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift brief de Nationale ombudsman aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. aanbieding rapport 'Een mens leeft, een systeem niet’

 17. 17

  Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Nationale ombudsman

  - Besluit: Verzoek tot plenaire behandeling Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2015 (34 410, nr. 4) wordt ingetrokken.
  - Besluit: Gesprek plannen met Nationale ombudsman in 2016.
 20. 20

  Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Recourt over monitoren van de aanwijzing van vertrouwensfuncties

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Financiële gegevens sociaal domein 2015 per gemeente

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak (Kamerstuk 34 389)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden

  Te behandelen:

  Loading data