Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 10 november 2016
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 10 november 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

10-11-2016 Inbreng schriftelijk overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
16-11-2016 Algemeen overleg Sociaal domein
17-11-2016 Inbreng verslag Wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds
24-11-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
08-12-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
14-12-2016 Algemeen overleg Evaluatie uitwerking raadgevend referendum
20-12-2016 Algemeen overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
22-12-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
18-01-2017 Algemeen overleg Digitale Infrastructuur/e-ID

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Beleidsdoorlichting overheid 2011-2014, en BRP met BIT-advies
Algemeen overleg Paspoorten
Verzamel algemeen overleg (Belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers; Tweede voortgangsrapportage Agenda Lokale Democratie)
Gesprek Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

 
3
4
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Te behandelen:

15
Brief van de Voorzitter / het Presidium aan het lid Omtzigt (CDA) betreffende een reactie van het Presidium n.a.v. het verzoek van het lid Omtzigt om een brief te ontvangen van het Presidium inzake de IOPR richtlijn en de informatievoorziening hierover aan de Kamer, n.a.v. de behandeling van het door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden onderhandelingsresultaat over de IORP richtlijn (en de vastgestelde afspraken behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel inzake bedrijfspensioenfondsen COM (2014) 167, Kamerstuk 33931, nr.1)

Te behandelen:

16
Afschrift brief de Nationale ombudsman aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. aanbieding rapport 'Een mens leeft, een systeem niet’
19
Nationale ombudsman

Details

- Besluit: Verzoek tot plenaire behandeling Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2015 (34 410, nr. 4) wordt ingetrokken.
- Besluit: Gesprek plannen met Nationale ombudsman in 2016.
23
Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden

Te behandelen: