Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

15 september 2016
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • D.A. van der Ree (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • L. Ypma (PvdA)
 • J.G.P. Vermue (PvdA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Planning van werkzaamheden OCW-begrotingsbehandeling

  • inbreng feitelijke vragen: 3 oktober a.s. om 10.00 uur
  • Begrotingsonderzoek: woensdag 26 oktober
   - benoeming rapporteurs Begrotingsonderzoek (coalitie/oppositie). De leden Vermue en Straus melden zich aan als rapporteur. Van de oppositie zal één van de volgende leden worden verzocht deel te nemen: Siderius, Grashoff, Bruins, Bisschop
  • Begrotingsbehandeling plenair: in eerste week november

    
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over toepassing NICAM-Kijkwijzer op reclame-uitingen publieke omroep en motie-Heerma

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bestuurlijke fusie Stichting Penta Primair en Stichting Westerwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de commissiebrief inzake uitvoering moties t.a.v. cross-over kwalificaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken 2015/2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting art. 12 HVIII (OCW) Rijksbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de brief van de heer S. over Hogeschool Inholland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nota van wijziging Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vernieuwing toezicht in het funderend onderwijs en mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Studiekeuze-informatie en stichting Studiekeuze123

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over het pleidooi van de NVvW voor een gezamenlijke aanpak voor goed en toekomstbestendig rekenonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toepassing van bindend studieadvies in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over vragen van studenten inzake de toepassing van het bindend studieadvies in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lijst met EU-voorstellen week 35-36

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie inspectierapport kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording schriftelijke vragen over de wijze waarop leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs hun examen moeten maken (2016Z14919)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Plenair debat over het kleuteronderwijs omzetten in een spoedig AO en de handleiding van de staatssecretaris en de PO-raad met concrete ideeën voor scholen aan de Kamer te zenden.

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken rondetafelgesprek Nederlands in het voortgezet onderwijs (in besloten deel)

  Besluit: Rondetafelgesprek wordt gepland.
 23. 23

  Werkbezoek aan Duitsland (in besloten deel)

  Besluit: Een werkbezoek wordt gepland in derde week kerstreces.
 24. 24

  Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

  Ter informatie

  Te agenderen debatten (totaal 76 op de lijst)
  29. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)
  32. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (minister OCW)
  39. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (staatssecretaris OCW)
  41. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (minister OCW)
  84. Debat over de uitschrijving van leerlingen op basisscholen naar aanleiding van de het conflict in Turkije (Van Meenen) (staatssecretaris OCW)

  Te agenderen dertigledendebatten (totaal 27 op de lijst)
  12. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (staatssecretaris OCW) (rondetafelgesprek gepland op 7 september)
 25. 25

  Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel wijziging richtlijn audiovisuele mediadiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Pesten

  Te behandelen:

  Loading data