Veilig en snel van A naar B, comfortabel en duurzaam en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Zo typeert de minister haar mobiliteitsbeleid. Niet de vervoersvorm maar de gebruiker en de reis van deur tot deur staan daarin voortaan centraal. Daartoe wordt het Infrastructuurfonds uiteindelijk omgevormd tot een breder mobiliteitsfonds.

De staatssecretaris wil Nederland stap voor stap toekomstbestendig maken, zodat het gezond, schoon en veilig wordt. Bijvoorbeeld maatregelen om het openbaar vervoer te verbeteren, fietsgebruik te stimuleren en de economie circulair te maken, moeten daaraan bijdragen.

Wegen en auto's

Stilstaan leidt tot veel frustratie en kost bovendien veel geld, zegt Van Nieuwenhuizen. Zij maakt daarom plannen om de files aan te pakken, zowel op korte als op lange termijn. Het neerleggen van meer asfalt werkt wel degelijk, maar bijvoorbeeld ook de inzet van bergingsteams en het vernieuwen van oude bruggen en tunnels.

De extra 2 miljard die de minister uittrekt voor infrastructuur is onvoldoende, vindt Van Aalst (PVV). Hij wil structureel 1 miljard vrijmaken voor wegen door de innovatiestimuleringsregeling Wbso af te schaffen.

Het is niet altijd duidelijk waar de laadpalen voor elektrische auto's staan. Paternotte (D66) en Dik (ChristenUnie) dringen aan op het plaatsen van meer borden. Maar het probleem is volgens de bewindslieden dat er nog geen duidelijk pictogram is. Dat moet er volgens hen eerst komen.

Verkeersveiligheid

Nul slachtoffers is de nieuwe doelstelling, zo vat de minister haar beleid voor verkeersveiligheid samen. Die zal waarschijnlijk niet worden gehaald, maar moet wel worden nagestreefd. Want achter de cijfers over verkeersslachtoffers, zo betoogt Van Nieuwenhuizen, gaat heel veel diep leed verscholen. Dijkstra (VVD) wil daarom zoeken naar extra financiële middelen om meer veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen.

De minister is onder andere bezig met een appverbod in het verkeer en het aanpakken van verkeershufters. Woordvoerders vragen aandacht voor een aantal andere aspecten van verkeersveiligheid.

  • Von Martels (CDA): de invoering van een helmplicht voor snorfietsen

  • Van Brenk (50PLUS): de veiligheid op zebrapaden

  • Stoffer (SGP): provinciale en gemeentelijke infrastructuur

Luchtvaart

We moeten een goede balans vinden tussen de lusten en lasten van de luchtvaart, benadrukt de minister. Groei is volgens haar positief voor economie en werkgelegenheid, maar veroorzaakt ook nadelen voor het milieu en geluidshinder voor de omgeving. Ze weegt de verschillende belangen af in de Luchtvaartnota 2020-2050 die in 2019 verschijnt.

Is er voldoende luchtvaartexpertise aanwezig bij het ministerie en andere betrokken organisaties? Dat vraagt Amhaouch (CDA) zich af. We hebben al veel deskundigheid binnengehaald, verzekert de minister. Waar nodig worden experts van buiten ter ondersteuning ingezet, bijvoorbeeld bij de luchtruimherziening.

Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) zijn kritisch over groei van de luchtvaart en de opening van Lelystad Airport. Is er wel voldoende oog voor de veroorzaakte overlast? We nemen de omwonenden en hun input serieus, verzekert de minister.

Openbaar vervoer en Uber

We zijn bezig met het verbeteren van de internationale treinverbindingen, zegt Van Veldhoven. Zij verwacht dat reizen per trein op die manier aantrekkelijker wordt ten opzichte van vliegen. Voor binnenlandse treinen geldt: meer, sneller en dichter op elkaar.

Laçin (SP) maakt zich zorgen over het verdwijnen van regionale buslijnen. Provincies moeten de mogelijkheid krijgen om een eigen vervoerbedrijf op te richten, zo suggereert hij. Maar Europese regelgeving staat dit niet toe, antwoordt de staatssecretaris.

Uber voelt zich niet verantwoordelijk voor Nederlandse wet- en regelgeving, constateert Van Dijk (PvdA). Hij wil dat de regering de internetonderneming hierop aanspreekt en vraagt om het voorkomen van fraude en het overtreden van regels.

Circulaire economie en milieuvervuiling

We moeten het geld voor circulaire economie zo efficiënt mogelijk inzetten, benadrukt Van Eijs (D66), en versnippering voorkomen. Zij pleit daarom voor een landelijk platform om kennis en kunde te bundelen en toegankelijk te maken.

Zijn er niet meer mogelijkheden om afval op stations en in treinen beter te scheiden? Teunissen (PvdD) en Dik (ChristenUnie) zijn ontevreden over hoe het nu gaat. Zo wordt plastic niet gescheiden van het andere afval. De staatssecretaris belooft dit met de NS te bespreken.

Bedrijven die de milieuregels keer op keer overtreden, moeten van Kröger (GroenLinks) een hogere boete krijgen. Ook moet het boetebedrag volgens haar afhankelijk worden van de aangerichte milieu- en maatschappelijke schade.

Vraag de tabaksindustrie om vervuiling door sigarettenpeuken vrijwillig aan te pakken, oppert Ziengs (VVD). Maar internationale afspraken verbieden de rijksoverheid om contact te hebben met de tabaksindustrie, antwoordt de staatssecretaris, tenzij het gaat over de uitwerking van regelgeving.

De Kamer sprak eerder op 7 november over de begroting. Zij stemt op 13 november over de moties en op een nader te bepalen datum over de begroting.

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist