Brief regering

Kabinetsbesluit gaswinning en verbetermaatregelen Groningen

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief Winningsplan Groningenveld
Bijlage
Advies Winningsplan 2013 / Meet- en Monitoringsplan NAM Groningen gasveld
Bijlage
Integraal Meet– en Monitoringsplan Seismisch Risico Groningen
Bijlage
Reassessment of the probability of higher magnitude earthquakes in the Groningen gas field
Bijlage
Arup Project Title: Groningen 2013 Structural Upgrading Study
Bijlage
Effecten geïnduceerde aardbevingen op het Gasunienetwerk in Groningen. Studie naar de robuustheid van het gasleidingennetwerk
Bijlage
Het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de preventieve versterking van gebouwen, om veiligheidsrisico’s als gevolg van aardbevingen in het Groningen veld zoveel mogelijk te beperken
Bijlage
De ontwikkelingen op de woningmarkt rond het Groningenveld: actualisatie 2e kwartaal 2013
Bijlage
Report on the expected PGV and PGA values for induced earthquakes in the Groningen area
Bijlage
Redelijk en begrijpelijk Groninger aardbevingsbeleid
Bijlage
Arup Project Title: Groningen 2013 Implementation Study
Bijlage
Advies stuurgroep
Bijlage
Groningengas op de Noordwest-Europese gasmarkt - Samenvattende rapportage bij de onderzoeken 7, 8 en 9
Bijlage
Eindrapport TBB. Rapportage van de Technische Begeleidingscommissie Bovengrond (TBB) aan de Stuurgroep Onderzoeken Aardbevingen Groningen
Bijlage
Review of Arup Report “Seismic Risk Study: Earthquake Scenario-Based Risk Assessment”
Bijlage
Interim advies Technische commissie bodembeweging mijnbouwschade en winningsplan Groningen 2013
Bijlage
Aanbiedingsbrief bij Advies Winningsplan 2013 / Meet- en Monitoringsplan NAM Groningen gasveld
Bijlage
Borgingsprotocol Seismisch Risico Groningen
Bijlage
Aanbiedingsbrief Technische commissie bodembeweging bij de eerste evaluatie inzake schadeprocedure NAM Groningen
Bijlage
De waardeontwikkeling op de woningmarkt in aardbevingsgevoelige gebieden rond het Groningenveld
Bijlage
Toetsing van de bodemdalingsprognoses en seismische hazard ten gevolge van gaswinning van het Groningen veld
Bijlage
Mogelijkheden kwaliteitsconversie en gevolgen voor de leveringszekerheid
Bijlage
Beoordeling Risicoanalyse aardgasbevingen
Bijlage
Technical Addendum to the Winningsplan Groningen 2013. Subsidence, Induced Earthquakes and Seismic Hazard Analysis in the Groningen Field
Bijlage
Eindejaarsrapportage Onafhankelijke Raadsman. Afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen
Bijlage
Langjarige exportcontracten van GasTerra B.V. (“GasTerra”)
Bijlage
Effecten geinduceerde aardbevingen op het gasunie netwerk in groningen deel c
Bijlage
Aanvullend advies Technische commissie bodembeweging "Winningsplan Grorungenveld 2013"
Bijlage
Kunstwerken in waterkeringen. Impact van geïnduceerde aardbevingen
Bijlage
Effecten geinduceerde aardbevingen op het gasunie netwerk in groningen deel b2
Bijlage
Effecten van een eventuele productiebeperking op de gasbaten
Bijlage
De ontwikkelingen op de woningmarkt rond het Groningenveld: actualisatie 3e kwartaal 2013
Bijlage
Review notitie SodM : ‘Risicoanalyse aardgasbevingen Groningen’
Bijlage
NAM Groningen 2013 Preliminary Structural Upgrading Strategy for Groningen
Bijlage
Brief van de NAM over het bestuurlijk akkoord
Bijlage
Effecten aardbevingen op kritische infrastructuur. Verwekingstudie
Bijlage
Effecten aardbevingen op hoogspanningsnet in Groningen
Bijlage
Bijlage 2 bij de brief van de NAM over een toelichting op het gewijzigd Winningsplan Groningenveld
Bijlage
Effecten geinduceerde aardbevingen op het gasunie netwerk in groningen deel b3
Bijlage
Arup Project Title: Groningen 2013 Structural Upgrading Strategy
Bijlage
Nadere toelichting onderzoeksresultaten, adviezen en kabinetsbesluit
Bijlage
Achtergrond leveringszekerheid L-gas en wettelijke taak GTS met betrekking tot kwaliteitsconversie
Bijlage
Groningse kades en dijken bij geïnduceerde aardbevingen. Globale analyse van sterkte en benodigde maatregelen
Bijlage
Eerste resultaten van de verwachte grondbeweging bij een aardbeving met een magnitude 5.0 en van de grootte van het gebied waar een sterke grondbeweging zou kunnen optreden
Bijlage
Review TBO rapportage onderzoek 5
Bijlage
Effecten geinduceerde aardbevingen op het gasunie netwerk in groningen deel b1
Bijlage
Aanbiedingsbrief van de NAM bij studies 1, 5 en 6
Bijlage
Beschouwing NAM risico benadering aardbevingen Groningen
Bijlage
Brief van de NAM over een toelichting op het gewijzigd Winningsplan Groningenveld
Bijlage
Aanbiedingsbrief rapport “Toetsing van de bodemdalingsprognoses en seismische hazard ten gevolge van gaswinning van het Groningen veld
Bijlage
Effecten geïnduceerde aardbevingen op kritische infrastructuur Groningen. Quick Scan naar de sterkte van de infrastructuur
Bijlage
Toetsing van de bodemdalingsprognoses en seismische hazard ten gevolge van gasw¡nn¡ng van het Groningen veld
Bijlage
Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen
Bijlage
Risico Analyse Aardgasbevingen Groningen SAMENVATTING
Bijlage
Review TBO rapportage onderzoek 6
Bijlage
Bijlage 1 bij de brief van de NAM over een toelichting op het gewijzigd Winningsplan Groningenveld