Kennisagenda

De commissie werkt voortdurend aan de versterking van haar zelfstandige kennis- en informatiepositie, bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken te houden of werkbezoeken af te leggen. In de kennisagenda legt de commissie daarnaast een aantal thema’s vast waarin zij zich het komende jaar inhoudelijk verder wil verdiepen en hoe ze dat wil doen. De doelstelling van deze agenda is om te komen tot een goede gemeenschappelijke kennisbasis.

De commissie heeft in de strategische procedurevergadering van 8 maart 2023 besloten om de thema's Natuur en Stikstof (inclusief biodiversiteit), 'Inkomsten en verdienmodel ondernemers in de landbouw- en tuinbouwsector' en Vergunningverlening en juridische houdbaarheid van gebiedsgerichte processen op de kennisagenda te laten staan. Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf is een nieuw thema.

Natuur en Stikstof

In de strategische procedurevergadering van 25 mei 2022 is besloten het thema Natuur/Natura 2000 voort te zetten en te verbreden tot Natuur en Stikstof (inclusief biodiversiteit). Op 8 maart 2023 is wederom besloten het thema voort te zetten.

Op 23 februari 2022 is een rondetafeldebat met wetenschappers over de kwaliteit van stikstofdata gehouden. (Een rondetafeldebat is een andere vorm dan een rondetafelgesprek. Bij een rondetafeldebat gaan voor- en tegenstanders van een bepaalde maatregel met elkaar in debat en zijn Kamerleden vooral toehoorders.) 

De staf heeft een notitie opgesteld die inzicht biedt in hetgeen bekend is over de hoeveelheid natuur die in Nederland nodig is met het oog op het behalen van de Nederlandse doelen die voortvloeien uit (inter)nationaal beleid op het gebied van onder meer biodiversiteit, stikstof en klimaat.

Op de procedurevergadering van 27 september 2023 is besloten dat aan de nieuw samengestelde commissie LNV wordt overgelaten of zij dit thema op haar kennisagenda wil laten staan.

Inkomsten en verdienmodel ondernemers in de landbouwsector

Het thema ‘Inkomsten en verdienmodel ondernemers in de landbouw­sector’ staat sinds 2019 op de kennisagenda. In de strategische procedurevergadering van 25 mei 2022 is besloten het thema ‘Inkomsten en verdienmodel ondernemers in de landbouw- en tuinbouwsector' op de kennisagenda laten staan. De landbouwtransitie en eiwittransitie zullen worden meegenomen worden in dit kennisthema. Ook is de voorbereidingsgroep in overweging gegeven bij de uitwerking van het thema aandacht te besteden aan het verdienmodel in de visserijsector. Ook op de strategische procedurevergadering van 8 maart 2023 is besloten het thema op de kennisagenda te laten staan.

De commissiestaf heeft een overzicht gemaakt van alle bestaande inkomensondersteunende regelingen voor agrariërs. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft op verzoek van de commissie de notitie 'Inkomsten en verdienmodel van agrariërs' opgesteld. De minister van LNV heeft desgevraagd een reactie op deze notitie aan de Kamer doen toekomen. Tot slot heeft de staf een overzicht gemaakt van publicaties over verdienmodellen van agrariërs.
In 2021 is dit thema op de kennisagenda blijven staan. Op verzoek van de commissie heeft de staf literatuuronderzoek gedaan naar wat er bekend is over agrarische productieketens. Daarnaast is in kaart gebracht met welke beleidsinstrumenten de werking en inrichting van agrarische productieketens kan worden beïnvloed. Tot slot is gekeken naar voorbeelden van partijen die met innovatie in de keten bijdragen aan een beter verdienmodel voor boeren.

Op de procedurevergadering van 2 december 2021 is besloten om een (besloten) kennisontbijt te organiseren met partijen die via keteninnovatie hebben bijgedragen aan een beter verdienmodel voor boeren. Daarnaast stemde de commissie in met het voorstel om een rondetafelgesprek te organiseren over de mogelijkheden die er zijn om een eerlijke verdeling van de winstmarges in agrarische productieketens te bewerkstelligen. Het kennisontbijt heeft plaatsgevonden op 9 maart 2022. Het rondetafelgesprek inkomsten en verdienmodel agrarische productieketens was op 17 maart 2022.

Op de procedurevergadering van 27 september 2023 is besloten dit thema af te sluiten.

Vergunningverlening en juridische houdbaarheid van gebiedsgerichte processen

Dit thema is in de strategische procedurevergadering van 25 mei 2022 op de kennisagenda gezet. Op 8 maart 2023 is besloten dat het thema op de kennisagenda blijft staan. Er is een rapportage vergunningverlening agrarische bedrijven opgesteld. Op 26 september 2023 was er een rondetafelgesprek waar bestuurlijke en juridische aspecten en de praktijk aan de orde kwamen. Op de procedurevergadering van 27 september 2023 is besloten dat dit kennisthema hiermee is afgerond.

Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf

Dit thema is op 8 maart 2023 aan de kennisagenda toegevoegd. Op de procedurevergadering van 27 september 2023 is besloten het opstellen van een stafnotitie af te ronden en over te dragen aan de nieuw samengestelde commissie LNV. De nieuwe commissie zal bepalen of dit thema op de kennisagenda blijft staan en daar een rondetafelgesprek over zal organiseren.

N.B. Voor elk thema is er een voorbereidingsgroep die bestaat uit tenminste twee leden van de commissie. De voorbereidingsgroep werkt per thema een aanpak met plannen en activiteiten uit, hierbij ondersteund door de staf van de commissie LNV. 

Afgeronde thema's kennisagenda 2017-2021

Van 2017 tot en met 2022 stonden de volgende onderwerpen op de kennisagenda:

  • Mondiale voedselzekerheid. Dit thema is in juni 2022 overgedragen aan de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHaOs).
  • Big data in de landbouw, tuinbouw en visserij
  • Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
  • Brexit op LNV-terrein
  • Voedsel
  • (Kringloop)landbouw en klimaat
  • (Programma aanpak) stikstof
  • NVWA
  • Gewasbescherming
  • Mestbeleid