Kennisagenda

De commissie werkt voortdurend aan de versterking van haar zelfstandige kennis- en informatiepositie, bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken te houden of werkbezoeken af te leggen. In de kennisagenda legt de commissie daarnaast een aantal thema’s vast waarin zij zich het komende jaar inhoudelijk verder wil verdiepen en hoe ze dat wil doen. De doelstelling van deze agenda is om te komen tot een goede gemeenschappelijke kennisbasis.

De commissie heeft in de strategische procedurevergadering van 25 mei 2022 besloten om het thema Natuur / Natura 2000 te verbreden tot Natuur en Stikstof (inclusief biodiversiteit). Ook het thema 'Inkomsten en verdienmodel ondernemers in de landbouw- en tuinbouwsector' blijft op de kennisagenda staan. De landbouwtransitie en eiwittransitie maken daar ook onderdeel van uit. Het thema 'Mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog' wordt afgesloten. Het thema 'Vergunningverlening en juridische houdbaarheid van gebiedsgerichte processen' is een nieuw thema.

Natuur en Stikstof

In de strategische procedurevergadering van 25 mei 2022 is besloten het thema Natuur/Natura 2000 voort te zetten en te verbreden tot Natuur en Stikstof (inclusief biodiversiteit).

Op 23 februari 2022 is een rondetafeldebat met wetenschappers over de kwaliteit van stikstofdata gehouden. (Een rondetafeldebat is een andere vorm dan een rondetafelgesprek. Bij een rondetafeldebat gaan voor- en tegenstanders van een bepaalde maatregel met elkaar in debat en zijn Kamerleden vooral toehoorders.) Op 31 maart 2022 was er een commissiedebat over de stikstofproblematiek. 

De staf heeft een notitie opgesteld die inzicht biedt in hetgeen bekend is over de hoeveelheid natuur die in Nederland nodig is met het oog op het behalen van de Nederlandse doelen die voortvloeien uit (inter)nationaal beleid op het gebied van onder meer biodiversiteit, stikstof en klimaat.

Inkomsten en verdienmodel ondernemers in de landbouwsector

In de strategische procedurevergadering van 25 mei 2022 is besloten het thema ‘Inkomsten en verdienmodel ondernemers in de landbouw- en tuinbouwsector' op de kennisagenda laten staan. De landbouwtransitie en eiwittransitie zullen worden meegenomen worden in dit kennisthema. Ook is de voorbereidingsgroep in overweging gegeven bij de uitwerking van het thema aandacht te besteden aan het verdienmodel in de visserijsector. 

Het thema ‘Inkomsten en verdienmodel ondernemers in de landbouw­sector’ staat sinds 2019 op de kennisagenda. De commissiestaf heeft een overzicht gemaakt van alle bestaande inkomensondersteunende regelingen voor agrariërs. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft op verzoek van de commissie de notitie 'Inkomsten en verdienmodel van agrariërs' opgesteld. De minister van LNV heeft desgevraagd een reactie op deze notitie aan de Kamer doen toekomen. Tot slot heeft de staf een overzicht gemaakt van publicaties over verdienmodellen van agrariërs.
In 2021 is dit thema op de kennisagenda blijven staan. Op verzoek van de commissie heeft de staf literatuuronderzoek gedaan naar wat er bekend is over agrarische productieketens. Daarnaast is in kaart gebracht met welke beleidsinstrumenten de werking en inrichting van agrarische productieketens kan worden beïnvloed. Tot slot is gekeken naar voorbeelden van partijen die met innovatie in de keten bijdragen aan een beter verdienmodel voor boeren.

Op de procedurevergadering van 2 december 2021 is besloten om een (besloten) kennisontbijt te organiseren met partijen die via keteninnovatie hebben bijgedragen aan een beter verdienmodel voor boeren. Daarnaast stemde de commissie in met het voorstel om een rondetafelgesprek te organiseren over de mogelijkheden die er zijn om een eerlijke verdeling van de winstmarges in agrarische productieketens te bewerkstelligen. Het kennisontbijt heeft plaatsgevonden op 9 maart 2022. Het rondetafelgesprek inkomsten en verdienmodel agrarische productieketens was op 17 maart 2022.

Vergunningverlening en juridische houdbaarheid van gebiedsgerichte processen

Dit nieuwe thema is in de strategische procedurevergadering van 25 mei 2022 op de kennisagenda gezet. Er zijn nog geen activiteiten gepland.

Mondiale voedselzekerheid

Dit thema is op 23 maart 2022 aan de kennisagenda toegevoegd. Op 10 mei organiseerde de commissie een rondetafelgesprek om inzicht te verwerven in het beleid op het gebied van voedselzekerheid dat momenteel in ontwikkeling is en in de vraagstukken die acuut spelen rondom het thema voedselzekerheid. Op de strategische procedurevergadering van 25 mei 2022 is dit thema afgesloten.

N.B. Voor elk thema is er een voorbereidingsgroep die bestaat uit tenminste twee leden van de commissie. De voorbereidingsgroep werkt per thema een aanpak met plannen en activiteiten uit, hierbij ondersteund door de staf van de commissie LNV. 

Afgeronde thema's kennisagenda 2017-2021

Van 2017 tot en met 2021 stonden de volgende onderwerpen op de kennisagenda:

  • Big data in de landbouw, tuinbouw en visserij
  • Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
  • Brexit op LNV-terrein
  • Voedsel
  • (Kringloop)landbouw en klimaat
  • (Programma aanpak) stikstof
  • NVWA
  • Gewasbescherming
  • Mestbeleid
Naar boven