Onderzoeksvragen en tijdpad tijdelijke commissie Digitale toekomst

Onderzoeksvragen van de commissie

De commissie kijkt vanuit de traditionele rollen die de Kamer heeft - de controlerende, wetgevende en volksvertegenwoordigende taak - naar de invulling die de Kamer geeft en in potentie kan geven aan digitaliseringsvraagstukken. Het onderzoek richt zich op de volgende hoofdvraag: hoe kan de Tweede Kamer de kennispositie versterken op het gebied van digitalisering (informatierecht) en op welke wijze kan de Kamer meer grip krijgen op gewenste en ongewenste ontwikkelingen samenhangend met digitalisering (controlerende en wetgevende taak)?

Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn er drie deelvragen opgesteld:

  1. Welke bovenliggende thema’s op het terrein van digitalisering – zowel voor wat betreft technologische ontwikkeling als hun impact op maatschappelijke waarden – vragen aandacht van de Kamer in de nabije toekomst en waarom?
  2. Welke lessen kunnen worden getrokken uit de wijze waarop door de Kamer op dit moment naar digitaliseringsvraagstukken wordt gekeken en wat kan worden geleerd van andere landen en andere overheidslagen om dit beter aan te pakken? Welke methode of toetsingskader(s) worden daarbij gehanteerd?
  3. Wat is er – zowel inhoudelijk, organisatorisch als institutioneel – nodig om de kennispositie van de Kamer te vergroten ten aanzien van digitale ontwikkelingen en over welk instrumentarium beschikt de Kamer om meer grip te krijgen op die ontwikkelingen?

Lees het door de voltallige Kamer vastgestelde onderzoeksvoorstel van de tijdelijke commissie Digitale toekomst (pdf, 407 kB).

Tijdpad

De commissie probeert met verschillende deelonderzoeken, gesprekken en rondetafelgesprekken antwoord te geven op de deelvragen. De antwoorden op de deelvragen vormen de bouwstenen voor het beantwoorden van de hoofdvraag. In mei 2020 biedt de commissie haar onderzoeksrapport aan de Tweede Kamer aan, inclusief de adviezen die uit het rapport volgen.

Terug naar de hoofdpagina