Uitgelicht : Woningbouwopgave en koopsector

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken overlegt op donderdag 9 februari 2023 van 11.00 tot 15.00 uur over de woningbouwopgave en de koopsector. Namens het kabinet is de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, aanwezig.

Beeld van een nieuwe flat in aanbouw

Volg live

Het commissiedebat vindt plaats in de Troelstrazaal. Via de website tweedekamer.nl kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Nieuwe woningen in 2022

In 2022 kwamen er in Nederland 74.000 nieuwe woningen bij door nieuwbouw. Daarmee werd de doelstelling van het kabinet om 100.000 woningen erbij te bouwen niet gehaald, maar het aantal nieuwbouwwoningen was sinds 2012 nooit zo hoog.

Voortgang handhaven

Onder deskundigen leven wel zorgen over de vraag hoe de voortgang in de bouw kan worden gehandhaafd.

Hoogleraar Woningmarkt Boelhouwer wijst bijvoorbeeld op het dalen van het aantal bouwvergunningen, de beperkende stikstofregels en een gebrek aan geschikte bouwlocaties.

Versnelling in bouwproces

Het ‘Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw’, dat minister De Jonge in januari 2023 aanbood aan de Tweede Kamer, moet de woningbouw vooruit helpen. De minister hoopt een versnelling in het bouwproces te realiseren en hij wil met provincies, gemeenten, woningcorporaties, bouwbedrijven en rechterlijke instanties de mogelijkheden daarvoor verder uitwerken.

Koopsector

Naast de woningbouw staan voor dit debat ook onderwerpen geagendeerd die te maken hebben met het kopen van woningen. Het gaat dan onder meer over de Nationale Hypotheek Garantie, de normering rond hypothecaire leningen en de relatie met studieschulden.

Woningen voor ouderen

Ten slotte zal het ook gaan over bouwen en wonen voor speciale groepen, bijvoorbeeld ouderen. Het aantal ouderen neemt in Nederland naar verhouding sterk toe. Nederland is wat betreft huisvesting nog niet klaar voor deze toenemende groep. Om ervoor te zorgen dat ouderen nu en in de toekomst prettig kunnen wonen, is een inhaalslag nodig.

Verhuisketen

Het doel van het ‘Programma Wonen en zorg voor ouderen’ is dat ouderen in een geschikte woning en leefomgeving met plezier kunnen wonen, en kunnen verhuizen als ze dat willen. Om dat te realiseren moet er veel voor ouderen worden gebouwd. Door woningen op maat voor ouderen te bouwen, hoopt het kabinet ook een verhuisketen op gang te brengen.