Uitgelicht : Participatiewet en breed offensief

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt op 23 februari 2022 van 18.00 tot 22.00 uur over de Participatiewet en het breed offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Hiervoor komt minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen naar de Kamer.

Volg live

Dit commissiedebat vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. U kunt dit vanaf 18.00 uur via deze website live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Verbetering Participatiewet

De Participatiewet wordt door burgers en professionals als hard ervaren. Het kabinet wil hier samen met gemeenten, deskundigen, maatschappelijke organisaties en de mensen die bijstand ontvangen mee aan de slag. Om te beginnen wordt er gekeken wat er nu al anders kan. Bijvoorbeeld het verruimen van de grenzen van wat iemand met een bijstandsuitkering mag bijverdienen. In het voorjaar stuurt minister Schouten een beleidsplan voor een herziening van de Participatiewet naar de Tweede Kamer. 

Uitvoeren breed offensief

Het breed offensief is een pakket maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Het wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief maakt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het kabinet wil het wetsvoorstel graag per 1 januari 2023 invoeren. In het wetsvoorstel wordt ook de wijziging van de kostendelersnorm opgenomen. Bij de kostendelersnorm telt nu het aantal huisgenoten vanaf 21 jaar mee voor de hoogte van iemands bijstandsuitkering. Het kabinet wil dit wijzigen naar 27 jaar.

Loonkostensubsidie en loondispensatie

De regelingen loonkostensubsidie en loondispensatie compenseren de werkgever in de loonkosten als hij een werknemer met een arbeidshandicap met verminderde arbeidsproductiviteit in dienst neemt. Als een werkgever iemand uit de doelgroep van de banenafspraak in dienst neemt, kan hij bij de gemeente loonkostensubsidie aanvragen. Heeft een werknemer een Wajong-uitkering, dan kan de werkgever loondispensatie aanvragen. De werkgever betaalt tijdelijk minder loon en het UWV vult het loon dan aan tot maximaal het bedrag dat de werknemer ontving voordat hij ging werken. Er zijn dus verschillende regelingen voor mensen met een Wajong-uitkering en mensen uit de doelgroep banenafspraak. Het kabinet wil toewerken naar een uniform systeem onder andere om de administratieve lasten van de werkgevers te verminderen.

Wajong

Sinds 1 januari 2021 zijn de regels voor Wajong veranderd. Wajongers die (meer) gaan werken krijgen een hoger inkomen. Ook kunnen zij hun uitkering behouden als zij een opleiding gaan doen. Wajongers hoeven ook minder bang te zijn om hun uitkering kwijt te raken. Bijvoorbeeld als ze aan het werk gaan, of als hun baan stopt. Zij kunnen altijd terugvallen op de Wajong als de gezondheid is verslechterd. Of de wet heeft geleid tot een betere inkomenspositie van Wajongers is nog niet bekend. De Tweede en Eerste Kamer ontvangen na de zomer een voortgangsrapportage. De wet wordt in 2023 geĆ«valueerd.  

Banenafspraak

Het kabinet wil er samen met gemeenten voor zorgen dat mensen die langdurig in de bijstand zitten actief worden benaderd en worden ondersteund en gestimuleerd naar werk. Ook wil het kabinet samen met sociale partners, gemeenten en het UWV meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden. Daarbij is de banenafspraak een belangrijk instrument. De banenafspraak houdt in meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraak is door het kabinet samen met organisaties voor werkgevers en werknemers (sociale partners) gemaakt. Werkgevers (waaronder ook de rijksoverheid) zorgen elk jaar voor een afgesproken aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking.