Uitgelicht : Initiatiefnota over marktwerking in de zorg

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteert op maandag 11 april 2022 van 14.30 tot 18.30 uur over een initiatiefnota over marktwerking in de zorg van de leden Geert Wilders en Fleur Agema (PVV). Hiervoor komen minister Ernst Kuipers en minister Conny Helder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Tweede Kamer.

Volg live

Het overleg is in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Inhoud van de initiatiefnota

In de initiatiefnota 'Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag' doen de Kamerleden Wilders en Agema twee voorstellen om de crisisbestendigheid van de zorg in Nederland te verbeteren.

Ten eerste pleiten zij ervoor om een einde te maken aan marktwerking in een deel van onze acute zorg. Hierbij gaat het om de ambulancedienst, de spoedeisende hulpposten, de intensive cares  (IC’s) en de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ten tweede pleiten zij voor de aanleg van een zorgcrisisreserve in het geval van een pandemie, ramp of terreuraanslag. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een reserve aan intensivisten en IC-verpleegkundigen. Deze reserve moet los komen te staan van de reguliere ziekenhuiszorg, en hiervoor moeten ook reservemiddelen en -ruimte beschikbaar worden gesteld. Dit heeft als doel om de reguliere zorg in tijden van crisis zo lang mogelijk ongehinderd door te laten gaan. Ook willen zij essentiële apparatuur en beschermingsmiddelen in eigen land gaan produceren. 

Reactie van de regering

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in een reactie ingegaan op de twee voorstellen. Bij het eerste voorstel om een einde te maken aan (een deel van) de marktwerking in de acute zorg geeft de minister aan dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid al op verschillende manieren geborgd worden. Om deze ook in de toekomst te kunnen waarborgen, kunnen aanpassingen in het zorgstelsel nodig zijn. Hiervoor worden verschillende oplossingsrichtingen aangedragen. Bijvoorbeeld een versterkte samenwerking binnen en tussen de zorgsectoren, het behouden en uitbouwen van coördinatie in de zorg, en samenwerking met leveranciers in de zorg. Op dit gebied is volgens de minister nog veel te leren. Op het tweede voorstel, om een zorgcrisisreserve aan te leggen, geeft de minister aan dat hij het ermee eens is dat we voorbereid moeten zijn op toekomstige crisissituaties. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een reserve in zorgverleners en er wordt een voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen aangelegd om voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe crisissituatie. Het voorstel om apparatuur en beschermingsmiddelen in eigen land te produceren steunt de minister niet, maar de leveringszekerheid van deze producten is zeker een punt van aandacht. De reactie is geschreven door de voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en laat veel ruimte aan het huidige kabinet om invulling aan het beleid te geven.

Wat is een initiatiefnota?

In een initiatiefnota kunnen Kamerleden een beleidskwestie aan de orde stellen en daar voorstellen over doen. De regering reageert op deze nota. De nota wordt vervolgens besproken door de Tweede Kamercommissie. In een notaoverleg bespreekt de betrokken commissie de nota met de bewindspersoon. In dit geval is dat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Leden die het woord voeren in dit overleg, kunnen ook moties indienen. Over deze moties wordt gestemd in de plenaire vergadering, gewoonlijk in de week na het overleg.