Uitgelicht : Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt op 17 februari 2022 van 10.30 tot 13.30 uur over het onderdeel Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit het coalitieakkoord. Hiervoor komen minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatiebeleid en Pensioenen naar de Kamer.

Volg live

Dit commissiedebat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. U kunt vanaf 10.30 uur via deze website live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Plannen Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In de planningsbrief die de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer hebben gestuurd, staat wanneer het kabinet wat wil gaan doen op het beleidsterrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De onderwerpen waar het om gaat zijn: een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen; aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt; herziening participatiewet; beschut werk, arbeidsparticipatie en banenafspraak; pensioenen en AOW; arbeidsmigratie; integratie, inburgering en het tegengaan van discriminatie; ouderschapsverlof en verkleining van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; aanpak van seksuele overschrijdend gedrag op de werkvloer; inkomensbeleid en minimumloon; stelselherziening kinderopvang; vereenvoudiging inkomensondersteuning; armoede, sociaal minimum en kinderarmoede; schulden voorkomen en snel oplossen; het versterken van de arbeidsmarkt en het aanpakken van armoede in Caribisch Nederland.  

Herziening Participatiewet

De Participatiewet wordt door burgers en professionals als hard ervaren. Het kabinet wil de kostendelersnorm gaan aanpassen. Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten vanaf 21 jaar mee voor de hoogte van iemands bijstandsuitkering. Ook worden de grenzen van wat iemand met een bijstandsuitkering mag verdienen, verruimd.

Beschut werk en banenafspraak

Iedereen in Nederland verdient een goed bestaan en moet mee kunnen doen, zo staat in het coalitieakkoord. De ministers willen zich richten op drie punten. Ten eerste willen ze er samen met gemeenten voor zorgen dat mensen die langdurig in de bijstand zitten, actief worden benaderd en worden ondersteund en gestimuleerd om te kunnen gaan werken. Ten tweede willen ze, onder andere samen met gemeenten en het UWV, meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden. Daarvoor is het van belang dat het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet Uitvoeren Breed offensief door de Tweede Kamer kan worden behandeld. Het wetsvoorstel maakt het voor werkgevers eenvoudiger om deze mensen in dienst te nemen en te houden. Het kabinet wil graag het wetsvoorstel per 1 januari 2023 invoeren. Daarbij is de banenafspraak een belangrijk instrument om mensen die met een steuntje in de rug bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, aan het werk te helpen. Ten derde wil het kabinet het aantal werkplekken uitbreiden voor mensen die wel kunnen werken, maar dat alleen kunnen in een beschutte en aangepaste omgeving.

Het wetsvoorstel toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen (WTP) wordt waarschijnlijk vóór 1 april 2022 naar de Kamer gestuurd. De afspraken van het pensioenakkoord uit 2019 zijn uitgewerkt in deze wet. Naast de herziening van het pensioen voor werknemers (de tweede pijler) zijn in het pensioenakkoord ook afspraken gemaakt over een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, de invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een pakket maatregelen dat als doel heeft om het voor iedereen haalbaar te maken om gezond werkend het pensioen te bereiken. De hervorming van het pensioenstelsel staat ook op de kennisagenda van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.