Uitgelicht : Commissiedebat over het verbeteren van de natuur

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit debatteert op woensdag 9 november 2022 van 18.00 tot 22.00 uur over natuur. Namens het kabinet is minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof aanwezig.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

Op de agenda van het commissiedebat staan brieven waarin de minister van Natuur en Stikstof ingaat op de stand van zaken en voortgang van acties om de natuur te verbeteren. Onderwerpen die in de brieven aan bod komen zijn onder andere de Nationale Parken, de Bossenstrategie, subsidie voor het Kroondomein en de Europese verordening inzake natuurherstel. U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen. 

Achtergrond

Op 22 juni 2022 heeft de Europese Commissie een verordening gepresenteerd inzake natuurherstel (COM(2022)304). Volgens de Europese Commissie is het wetsvoorstel nodig omdat de natuur er slecht voor staat. Dit voorstel komt voort uit de eerder uitgebrachte EU-biodiversiteitsstrategie en de Vogel- en Habitatrichtlijnen, die zich richten op instandhouding van de natuur en een verbod op verslechtering van de natuur. Het wetsvoorstel gaat verder in op de, in de Biodiversiteitsstrategie aangekondigde, doelstelling om tegen 2030 ten minste 30 procent van het landoppervlak en 30 procent van het zeegebied in de EU wettelijk te beschermen. De verordening verplicht lidstaten om ook ecosystemen buiten het Natura 2000-netwerk te herstellen.

Nationaal herstelplan

De commissie wil verbetering voor onder andere bijen, vogels en vlinders, maar ook voor zeedieren als dolfijnen, haaien en schildpadden. Verder wenst de commissie dat drooggelegde veengebieden in agrarisch gebruik herstellen en vernatten. Daarnaast moeten de landen in de Europese Unie zorgen dat meer rivieren vrij kunnen stromen. Meer biologische akkerbouw en meer groen in de steden behoren ook tot de doelen.

De lidstaten moeten binnen twee jaar nadat de wet van kracht wordt nationale herstelplannen opstellen.

Bossenstrategie

In 2020 presenteerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Bossenstrategie 2030. Daarin staan afspraken over verbetering van bestaande bossen, compensatie van verdwenen bos, duurzaam houtgebruik, en het aanleggen van 37.000 hectare nieuw bos. De uitvoering van de Bossenstrategie is in 2021 gestart. Staatsbosbeheer heeft inmiddels ongeveer 500 hectare bos aangelegd. Terreinbeheerders zijn begonnen met het vervangen van zieke/aangetaste bossen, zoals de essenbossen. De es dreigt uit het Nederlandse landschap te verdwijnen als gevolg van de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen.

Nationale Parken

Nederland heeft 21 Nationale Parken, waaronder bijvoorbeeld de Biesbosch en het Drents-Friese Wold. Twee parken zijn particulier bezit: de Hoge Veluwe en de Veluwestroom. De Kalmthoutse Heide is als grenspark aangewezen. Twee parken zijn in oprichting: Hollandse Duinen en Van Gogh. De overheid wees deze bijzondere plekken aan om de natuur te beschermen. Het Programma Nationale Parken, dat in 2015 van start ging, heeft ook als doel de samenleving meer bij natuur te betrekken. Eind 2022 loopt het huidige Programma Nationale Parken af. Van dit programma is een evaluatie gemaakt. De minister gaat samen met de provincies en parken verder werken aan een nieuw programma voor de komende jaren. Daarin speelt ook de Agenda Natuurinclusief een rol.

Agenda Natuurinclusief

De Agenda Natuurinclusief streeft ernaar dat steden en agrarisch gebied in 2050 een gezonde bodem, schoon water en schone lucht hebben. De Agenda is opgesteld door de gezamenlijke provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen NL en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voorbeelden van acties zijn bouwen met meer groen in de buurt, het stimuleren van natuurinclusieve zonneparken en nieuwe standaarden voor ecologisch bermbeheer.