Uitgelicht : Commissiedebat over armoede- en schuldenbeleid

Veel mensen met een uitkering of een laag inkomen hebben onvoldoende geld om rond te komen en mee te doen in de maatschappij. Hierover vergadert de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op donderdag 1 februari 2024 van 13.30 tot 17.30 uur. Zij bespreken het armoede- en schuldenbeleid van de overheid. Namens het demissionaire kabinet zijn de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten en de minister voor Rechtsbescherming, Frank Weerwind aanwezig.

De leden van de commissie van Financiën vergaderen in de Suze Groenewegzaal.

Volg live

Het overleg is in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via de website kunt u vanaf 13.30 uur live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. 

Commissie sociaal minimum

Veel mensen met een uitkering of een laag inkomen hebben onvoldoende geld om rond te komen en mee te doen in de maatschappij. En het systeem van toeslagen en inkomensondersteunende maatregelen is te ingewikkeld. De overheid moet twee dingen doen: zorgen voor voldoende inkomen en voor een voorspelbaar en toegankelijk stelsel van inkomensondersteuning. Dit zegt de Commissie sociaal minimum in haar eindrapport “Een zeker bestaan”. De Commissie is ingesteld door minister Schouten voor Armoedebeleid op verzoek van de Tweede Kamer. 

Bestaanszekerheid landelijk regelen

Er bestaan grote verschillen in de manier waarop gemeenten huishoudens financieel ondersteunen. De Commissie stelt voor een aantal dingen zoals de collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) en vergoedingen voor beschermingsbewind landelijk te regelen. Gemeenten kunnen voor individueel maatwerk zorgen via de bijzondere bijstand. 

Sociaal minimum

Ook adviseert de Commissie om het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te kunnen leven, het sociaal minimum, te verhogen. Daarnaast vindt de commissie dat mensen met een minimuminkomen geld moeten hebben voor onvoorziene uitgaven. Dit flexbudget moet ook deel uit gaan maken van het sociaal minimum. Het sociaal minimum zou iedere vier jaar opnieuw moeten worden vastgesteld.  

Kinderarmoede

De Commissie is van mening dat de wettelijke positie van kinderen moet worden versterkt. Bijvoorbeeld door ze een wettelijk recht te geven op basisvoorzieningen, zoals water en energie. Nutsbedrijven mogen huishoudens met kinderen dan niet meer afsluiten van gas, elektriciteit en water. Gemeenten zouden volgens de Commissie mogelijkheden moeten krijgen om rechtstreeks geld uit te betalen aan kinderen. 

Reactie kabinet

Het is aan het nieuwe kabinet om besluiten te nemen over de herzieningen in het stelsel van inkomensondersteuning. Dit staat in de kabinetsreactie op het eindrapport. Wel heeft het demissionaire kabinet, op verzoek van de Tweede Kamer, besloten om het minimumloon per 1 juli 2024 extra te verhogen. Het wetsvoorstel Wet verhoging minimumloon 2024 is inmiddels ingediend. 

Schulden en incasso

Door bijkomende kosten lopen schulden van schuldenaren nu onnodig hoog op. Minister Weerwind laat samen met minister Schouten een verkenning starten naar mogelijke wijzigingen in het stelsel van schulden incasseren.  

Schuldhulpverlening

Vanaf 2024 komt er €40 miljoen extra beschikbaar voor gemeenten om meer mensen met problematische schulden te helpen. Het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en kenniscentrum Divosa hebben een plan gemaakt om de schuldhulp in Nederland te verbeteren. Hierin staat onder meer dat er een registratiesysteem moet komen waardoor verschillende hulpverleners beter kunnen samenwerken.

Terugkijken

Het debat is terug te zien en het woordelijk verslag is te lezen zodra dat klaar is.