E-mailprocedure : [SPOED E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van de leden Maatoug e.a. om een reactie te vragen op de betekenis van een kapitaalstorting door OCI N.V., te ontvangen vóór de AVA op 25 april

De vergadering is geweest

24 april 2024
17:30 uur
Commissie: Financiën
Van: Commissie Financiën
Verzonden: woensdag 24 april 2024 15:18
Aan: GC-Commissie-FIN
CC: GC-Commissie-EZK ; Commissie Financiën ; Commissie EZK 
Onderwerp: [SPOED E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van de leden Maatoug e.a. om een reactie te vragen op de betekenis van een kapitaalstorting door OCI N.V., te ontvangen vóór de AVA op 25 april
 
Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën,
in afschrift aan de (plv) leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Geachte leden,
 
Het lid Maatoug stelt voor, mede namens de leden Thijssen en Stultiens (allen GL-PvdA) en het lid Sneller (D66), om de staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat te vragen vóór aanvang van de aandeelhoudersvergadering van OCI N.V. een schriftelijke toelichting aan de Kamer te zenden op een mogelijke ontwijking van dividendbelasting door het doen van een kapitaalstorting en de betekenis daarvan voor maatwerkafspraken voor de industrie.
De aandeelhoudersvergadering van OCI N.V. vindt plaats op donderdag 25 april om 15.00 uur (zie hier).
 
Ik verwijs naar het hieronder opgenomen voorstel en de daarbij vermelde toelichting.
Mede namens de voorzitter van uw commissie leg ik het voorstel ter besluitvorming aan u voor.
 
Ik verzoek u uiterlijk hedenmiddag, woensdag 24 april 2024 om 17.30 uur, te laten weten of uw fractie met het voorstel kan instemmen (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst. *
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

Van: -------- @tweedekamer.nl>
Verzonden: woensdag 24 april 2024 14:40
Aan: Commissie Financiën 
CC: Maatoug, S. (Senna); Sneller, J.C. (Joost); Thijssen, J. (Joris); Stultiens, L.C.J. (Luc)
Onderwerp: Spoedprocedure informatieverzoek dividendbelasting
 
Beste griffie,
 
Hierbij wil ik graag namens ondergenoemde Leden een spoedprocedure aanvragen om vanuit de Commissie Financiën een informatieverzoek te sturen naar de Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst en de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het verzoek aan de bewindslieden is om vóór de aandeelhoudersvergadering van chemiebedrijf OCI aan de Kamer toe te lichten of en hoe het mogelijk is de dividendbelasting te ontwijken door eerst het geplaatste kapitaal te verhogen en daarna een onbelaste kapitaalterugstorting te doen, en of dit gevolgen heeft voor de maatwerkafspraken die het kabinet maakt met industriële bedrijven om hun productieproces te verduurzamen.
 
Aangezien de genoemde aandeelhoudersvergadering morgen plaatsvindt en het van belang is om duidelijkheid te hebben over de juridische houdbaarheid van bovengenoemde kapitaalstorting, is er enige haast bij dit verzoek.
 
Zie voor meer context dit artikel in NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2024/04/23/hoe-chemiebedrijf-oci-zijn-aandeelhouders-miljarden-uitkeert-en-de-fiscus-met-lege-handen-achterblijft-a4197002
 
Met vriendelijke groet,
 
Senna Maatoug, Joost Sneller, Joris Thijssen en Luc Stultiens
 
Met vriendelijke groet,
Beleidsmedewerker Financiën (Belastingen, Toeslagen, Pensioenen, Inkomenspolitiek)

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van de leden Maatoug e.a. om een reactie te vragen op de betekenis van een kapitaalstorting door OCI N.V., te ontvangen vóór de AVA op 25 april

    Te behandelen:

    Loading data