Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Troelstrazaal)

De vergadering is geweest

21 december 2023
10:00 - 10:15 uur
Op deze agenda zijn alle vanaf de start van het verkiezingsreces ontvangen brieven op het terrein van de commissie voor de Rijksuitgaven opgenomen. Ten aanzien van deze brieven dient te worden besproken of de commissie deze brieven al dan niet controversieel acht; deze brieven zijn daarom (als eerste) "ter bespreking" geagendeerd. Bij deze brieven is evenwel direct een (tweede) behandelvoorstel geformuleerd, voor het geval de commissie deze brieven niet-controversieel acht.

Bijlagen

Deelnemers

 • J.C. Sneller (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • J. Mooiman (PVV)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • J.J.T.M. Valize (PVV)
 • E. Vlottes (PVV)
 • J.H. de Vree (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks-PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • M. Mohandis (GroenLinks-PvdA)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • U. Ellian (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • Y.J. van Hijum (NSC)
 • F.L. Idsinga (NSC)
 • H. Vermeer (BBB)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van Werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Introductiedossiers ten behoeve van nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers

  Besluit: Ter informatie.

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers die na de verkiezingen van 22 november 2023 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, hebben de medewerkers van de commissiestaven introductiedossiers opgesteld. Er is een algemeen deel (deel A), waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies is beschreven. Daarnaast zijn voor de commissies specifieke dossiers (deel B) samengesteld, met daarin informatie die voor de desbetreffende commissie relevant is.
  • U kunt alle introductiedossiers terugvinden op Plein2
  • Voor de commissies voor Financiën en Rijksuitgaven is een gecombineerd dossier samengesteld. 
 3. 3

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 17 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ter vaststelling de besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Rijksuitgaven d.d. 26 oktober 2023

  Besluit: De besluitenlijst d.d. 26 oktober 2023 wordt vastgesteld.
 5. 5

  Brievenlijst

  Geen brieven.
 6. 6

  Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

 7. 7

  Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Rapport evaluatie Comptabiliteitswet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een politiek-bestuurlijke context: 'Waar voor ons geld' (Kamerstuk 35925-173)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van de reactie op de brief van de Algemene Rekenkamer waarin aandacht wordt gevraagd voor de toegang van de Algemene Rekenkamer tot data bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Detailplanning actieplan Taskforce Verbetering Financieel beheer voortgang september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Openbaarmaking van het verslag van de rapporteurs over verslaggevingsstelsel en kwaliteit begrotings- en verantwoordingsstukken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Behandeling aanhangige stukken rond begrotingsproces/Comptabiliteitswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Geen onbeantwoorde commissiebrieven.
 17. 17

  Ongeplande activiteiten op het terrein van de commissie Rijksuitgaven

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Commissiedebat Begrotingsproces (onder agendapunt 16 is besloten dit commissiedebat in september 2024 in te plannen)