Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

18 april 2024
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • A.J. Flach (SGP)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • B.C. Kathmann (GroenLinks-PvdA)
 • G. Chakor (GroenLinks-PvdA)
 • J.P.S. Six Dijkstra (NSC)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • P. Bamenga (D66)
 • M. Deen (PVV)
 • R.M. Welzijn (NSC)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • I. Kostic (PvdD)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • E.C. Vedder (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij de commissie-regeling van werkzaamheden op 18 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende de benoeming van mevrouw mr. A. Stehouwer tot voorzitter van de afdeling klachtenbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van het besluit houdende de ontheffing van de heer prof. Dr. N.A.N.M. van Eijk uit de functie van voorzitter van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten tevens voorzitter van de afdeling toezicht en van het besluit houdende de benoeming van de heer mr. H.J. Bolhaar tot interim-voorzitter van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten tevens interim-voorzitter van de afdeling toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing (Kamerstuk 36344)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toetsingskader constitutionele toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek grondwettelijke beperkingssystematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Interbestuurlijke trajecten Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang aanpak van discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Benoeming nieuw lid Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Woo-verzoek naar aanleiding van commissiedebat Wet open overheid 15 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2024-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 maart 2024, over het bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 22-11-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde agenda Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 7 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding factsheets van leden van Inspectieraad

 18. 18

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 18-04-2024 13.00 - 16.30 Commissiedebat Verkiezingen
  di 23-04-2024 16.30 - 20.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  wo 24-04-2024 16.00 - 16.45 Technische briefing Technische briefing Regio Deals
  wo 24-04-2024 16.45 - 19.00 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Regio Deals
  do 25-04-2024 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2024-2028
  do 16-05-2024 12.30 - 13.30 Technische briefing Wetenschapstoets wetsvoorstel voor wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en het Wetboek van Strafrecht ten aanzien van seksuele gerichtheid en genderidentiteit (36510)
  do 16-05-2024 14.30 - 18.00 Commissiedebat Regio's en grensoverschrijdende samenwerking
  do 23-05-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term «hetero- of homoseksuele gerichtheid» door «seksuele gerichtheid» en explicitering in het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken (TK 36510)
  do 30-05-2024 11.00 - 11.45 Gesprek Gesprek RvS en Commissie BiZa inzake jaarverslag 2023 en benoemingenbeleid
  do 13-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  ma 17-06-2024 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  wo 19-06-2024 14.00 - 15.30 Werkbezoek Werkbezoek aan de Nationale ombudsman
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 25-06-2024 16.30 - 20.30 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 19. 19

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Identiteitsgegevens
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat Klokkenluiders
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Wet open overheid
  Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)
 20. 20

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  Geen activiteiten.
 21. 21

  Debatten en dertigledendebatten

  14, 15 en 16 mei 2024 (week 20)
  - 36 346 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)) (voortzetting)

  10, 11 en 12 september 2024 (week 37)
  -36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek)

  Te agenderen debatten
  8. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (Marijnissen) (Minister-president)
  15. Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (minister BZK, minister J&V)

  Te agenderen dertigledendebatten
  7. Dertigledendebat over het advies van de SER over gezondheid als onderdeel van bestaanszekerheid (Bushoff) (Minister-president)
  12. Dertigledendebat over het bericht dat een op de tien rijksambtenaren racisme op de werkvloer ervaart (Van Baarle) (minister en staatssecretaris BZK)
  16. Dertigledendebat over de toepassing van ras en etniciteit in risicoprofielen (Bamenga) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
 22. 22

  Verzoek bij de commissie-regeling van werkzaamheden op 18 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (koopkrachtreparatie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Voortgangsrapportage Modernisering grondbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Nationale Aanpak Funderingsherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 18-04-2024 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpregeling evacués uit het Midden-Oosten (TK 23432-514)
  do 18-04-2024 17.00 - 18.30 Werkbezoek Werkbezoek Binnenhof
  do 25-04-2024 15.00 - 18.30 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting
  vr 26-04-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting) (TK 36512)
  do 16-05-2024 14.30 - 18.00 Commissiedebat Regio's en grensoverschrijdende samenwerking
  wo 22-05-2024 16.30 - 20.00 Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  do 23-05-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-05-2024 17.00 - 21.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 13-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 13-06-2024 14.30 - 18.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 28. 28

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (inplannen na ontvangst van de Elfde Voortgangsrapportage Binnenhof in april 2024)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
  Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
 29. 29

  Overzicht geplande activiteiten met BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  wo 22-05-2024 10.00 - 12.00 Technische briefing Ruimte voor Defensie (DEF)
  wo 19-06-2024 14.00 - 18.00 Commissiedebat Ruimte voor Defensie (DEF)
 30. 30

  Debatten en dertigledendebatten

  23, 24 en 25 april 2024 (week 17)
  - 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))

  Te agenderen debatten
  23. Debat over funderingsschade aan woningen (Paternotte) (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  21. Dertigledendebat over de risico’s van klimaatschade voor huiseigenaren (De Hoop) (minister BZK)
  24. Dertigledendebat over een kritisch rapport van de speciale VN-rapporteur voor huisvesting (Welzijn) (minister BZK)
  38. Dertigledendebat over de hoge grondprijzen als gevolg van de handel in bouwgrond (De Hoop) (minister BZK)
 31. 31

  Voorstel van de voorbereidingsgroep van het kennisthema “Nationaal Programma leefbare en veilige wijken” om op 31 mei 2024 mei een werkbezoek af te leggen

  Te behandelen:

  Loading data