Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (let op: gewijzigde eindtijd: was 12.30 uur)

De vergadering is geweest

8 februari 2024
11:30 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • G. Chakor (GroenLinks-PvdA)
 • A. Lahlah (GroenLinks-PvdA)
 • I. Kostic (PvdD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks-PvdA)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • J.P.S. Six Dijkstra (NSC)
 • R.M. Welzijn (NSC)
 • M.C.G. Keijzer (BBB)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • A.J. Flach (SGP)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • A. Kops (PVV)
 • B. Madlener (PVV)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • E.C. Vedder (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van de leden Chakor (GroenLinks-PvdA) en Palmen (NSC) voor een rondetafelgesprek over een weerbare democratische rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens het debat over de Begroting van Algemene Zaken en de Begroting van de Koning op 18 januari 2024, over informatie die betrekking heeft op het rapport uit 2015 over de begroting van de Koning en de rationale van de belastingvrijdom en de hoogte van de Grondwettelijke uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Financieel overzicht ICT van het ministerie van Algemene Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bijstand in het stemhokje

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Brief van de leden Krul, Ceder en Keijzer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending BNC-fiches Defence of Democracy-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Benoemingsprocedure nieuwe substituut-ombudsman

  Besluit: De leden Palmen (NSC) en Keijzer (BBB) nemen zitting in de Benoemingscommissie ter vervulling van de onderhavige benoemingsprocedure. Per schriftelijke inventarisatie zal worden nagegaan welke andere leden zitting nemen in de Benoemingscommissie.
 10. 10

  Verzoek om beleidsthema's aan te dragen voor de V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 14-02-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen hoofdzakelijk op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Verzamelwet BZK 20XX) (TK 36481)
  do 15-02-2024 15.30 - 19.00 Commissiedebat Wet open overheid
  di 05-03-2024 17.00 - 18.30 Gesprek Gesprek Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde
  do 07-03-2024 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 07-03-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 13-03-2024 14.00 - 18.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  do 21-03-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 02-04-2024 17.00 - 18.00 Gesprek Gesprek Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme
  do 04-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 16-04-2024 16.30 - 20.00 Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  do 18-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 18-04-2024 13.00 - 16.30 Commissiedebat Verkiezingen
  di 23-04-2024 16.30 - 20.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  do 23-05-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 12. 12

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Petitie Aanbieding petitie door VNG en IPO met betrekking tot de financiën van decentrale overheden
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Identiteitsgegevens
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Commissiedebat Klokkenluiders
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)

  Besluit: De commissie besluit het ongeplande commissiedebat Regiodeals in te plannen na ontvangst van de brief inzake Besluitvorming vijfde tranche Regio Deals. 
 13. 13

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  vr 09-02-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Goedkeuring van het op 28 januari 1981 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 1988, 7); van het op 10 oktober 2018 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 2018, 201 en Trb. 2023, 54) (DiZa)
 14. 14

  Debatten en dertigledendebatten

  5, 6 en 7 maart 2024 (week 10)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek)
  - 36 150 (Wet programmatuur verkiezingsuitslagen)

  Te agenderen debatten
  3. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)
  25. Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (minister BZK, minister J&V)
 15. 15

  Voorstel van het lid De Hoop (GroenLinks-PvdA) om de inbrengdatum voor het verslag over de op 6 februari jl. ontvangen Wet betaalbare huur (Kamerstuk 36496) vast te stellen op 22 februari a.s. met het oog op een spoedige behandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van het lid Peter de Groot (VVD) om, ter voortzetting van het rapporteurschap op de Wet betaalbare huur, kennisactiviteiten te organiseren alvorens een inbrengdatum voor het verslag vast te stellen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport AcICT over programma De Instandhoudings Transitie (DIT) en het nieuwe Onderhoudsmanagementsysteem (OMS)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verevening van grondexploitaties door het Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Marktomstandigheden, plancapaciteit en woondealafspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang beter benutten van de bestaande voorraad

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Planning voortgangsinformatie implementatie Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift brief aan de gemeente Nissewaard over maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te kunnen passen in de daartoe aangewezen gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwerpbesluit houdende aanwijzing van groepen woningzoekenden met wie een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan (Besluit specifiekegroepen tijdelijke huurovereenkomst)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek om beleidsthema's aan te dragen voor de V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 07-03-2024 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 07-03-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-03-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-03-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
  do 04-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 18-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 25-04-2024 10.00 - 13.30 Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  do 23-05-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 26. 26

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (inplannen na ontvangst van de Elfde Voortgangsrapportage Binnenhof in april 2024)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
 27. 27

  Overzicht geplande activiteiten met BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  wo 14-02-2024 14.00 - 15.30 Technische briefing Circulair bouwen (I&W)
  wo 28-02-2024 13.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Circulair bouwen (I&W)
  do 14-03-2024 14.30 - 17.30 Commissiedebat Circulair bouwen (I&W)
  wo 17-04-2024 10.00 - 16.30 Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (LNV)
 28. 28

  Debatten en dertigledendebatten

  12, 13 en 14 maart 2024 (week 11)
  - 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))
  - 36 387 (Wijziging van de Omgevingswet en de Gaswet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie))

  Te agenderen debatten
  20. Debat over de huurstijgingen (Beckerman) (minister BZK)