Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

25 januari 2024
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • G. Chakor (GroenLinks-PvdA)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • R.M. Welzijn (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van het lid Palmen (NSC) om het rapporteurschap met betrekking tot de Staatscommissie rechtsstaat over te nemen van het lid Omtzigt (NSC)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van het lid Koekkoek (Volt) om het rapporteurschap met betrekking tot de uitvoering van het burgerforum Klimaat- en energiebeleid (rapporteur namens de commissie Binnenlandse Zaken) over te nemen van het lid Dassen (Volt).

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Brievenlijst organisaties

 5. 5

  Planning en voortgang Algoritmeregister

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschriften van de koninklijk besluiten houdende het verlenen van ontslag aan S.A.M. Kaag als Minister van Financiën, ontslag van drs. S.P.R.A. Weyenberg als Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de benoeming van drs. F.Q. Gräper-van Koolwijk tot Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister, het ontheffen van drs. R.A.A. Jetten van het beheer van het ministerie van Financiën en de benoeming van drs. S.P.R.A. van Weyenberg tot Minister van Financiën en het verlenen van ontslag aan dr. E.J. Kuipers als Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen hoofdzakelijk op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Verzamelwet BZK 20XX)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  SEO-onderzoek Arbeidsvoorwaarden publieke sector

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang Banenafspraak publieke sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang Banenafspraak Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht en planning algoritmes BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport visitatiecommissie Algemene Bestuursdienst “Ambtelijk leiderschap met impact”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken in het klokkenluidersdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapporten discriminatiecijfers 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport ‘Inrichting, takenpakket en financiering ADV’s´ (anti-discriminatievoorzieningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van veiligheidsonderzoeken door de gezamenlijke UnitVeiligheidsonderzoeken (UVO) van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Regeling met CTIVD inzake bulkdatasets

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Hoofdlijnen Jaarplan Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stopzetten van projectprogramma SAM op de Frederikkazerne

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Meerjarenplannen digitale informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de brief van het Adviescollege Openhaarheid en Informatiehuishouding (Acoi) inzake Woo-verzoek naar informatie m.b.t. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over het artikel "Zwalkend OM in wiek geschoten door brief regeringscommissaris Statia"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Geschilbeslechting in het verkiezingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Eindrapport onderzoek uitvoerings- en toepassingsvraagstukken art. 220f lid 2 Gemeentewet

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vernietiging besluit tot wijziging van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen gemeente Utrecht van de gemeenteraad Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Werkprogramma DINGtiid 2024-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Evaluaties College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzamelbrief domein reisdocumenten en zelfevaluaties

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitvoering begrotingen 2023, Staten-Generaal, Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad, BZK, Gemeentefonds en Provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Brief houdende overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Brief houdende overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Brief houdende intrekking van het voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Woo besluit Excuses Slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Interim audit rapportage 2023 BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Brief Presidium inzake uitvoering motie Omtzigt over het instellen van een tijdelijke commissie voor grondrechten en constitutionele toetsing (36471-8)

 39. 39

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Lijst met EU-voorstellen cie BiZa tussen 7 december 2023 en 18 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitnodiging voor de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Prioriteringsexercitie Commissiewerkprogramma 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 31-01-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Dijk houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 36468)
  do 08-02-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-02-2024 15.30 - 19.00 Commissiedebat Wet open overheid
  do 07-03-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-03-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 18-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-05-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 45. 45

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Petitie Aanbieding petitie door VNG en IPO met betrekking tot de financiën van decentrale overheden
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Demonstratierecht
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met de adviescommissie Versterken Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde (VWRD) over haar adviesrapport (na publicatie in oktober 2023)
  Gesprek Gesprek met de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme over het werkprogramma en de werkzaamheden van de Staatscommissie (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Identiteitsgegevens
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Commissiedebat Klokkenluiders
  Commissiedebat Mensenrechten
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Commissiedebat Verkiezingen
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Wet open overheid
  Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)
 46. 46

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  di 30-01-2024 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Inbreng schriftelijk overleg Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit (Kamerstuk 26643-1084) (DiZa)
 47. 47

  Debatten en dertigledendebatten

  27, 28 en 29 februari 2024 (week 9)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek)

  5, 6 en 7 maart 2024 (week 10)
  - 36 150 (Wet programmatuur verkiezingsuitslagen)

  Te agenderen debatten
  3. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)
  25. Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (minister BZK, minister J&V)

  Te agenderen dertigledendebatten
  6. Dertigledendebat over het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023 (Van Baarle) (minister BZK)
   
 48. 48

  Het lid Chakor (GroenLinks/PvdA) meldt dat ze voor de volgende procedurevergadering met een voorstel komt voor een rondetafelgesprek over democratische normvervaging. Het lid Palmen (NSC) biedt aan om mee te denken met het voorstel.

 49. 49

  Voorstel van het lid Welzijn (NSC) om de minister van BZK te verzoeken, ondanks de demissionaire status, een geactualiseerde planningsbrief op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening aan de Kamer te doen toekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Wijziging van de Omgevingswet en de Gaswet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Verzamelbrief actualiteit in het woonbeleid 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Vierde tranche Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voortgang ontwikkeling Kronenburg

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie over de uitspraak van 22 maart 2023 van de rechtbank Midden-Nederland over de terugwerkende kracht van het Didam-arrest en motie van de leden Bontenbal en Stoffer van 21 september 2023 inzake het Didam-arrest (Kamerstuk 36410-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Woningbouwimpuls zesde tranche en projecten in uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor ingebruiknamebesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voortgang verduurzaming utiliteitsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Stand van zaken natuurvriendelijk isoleren

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verduurzaming van huurwoningen (inclusief toezegging motie tochtkorting, reactie op motie enkel glas en motie bewustwording huurders)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Woondiscriminatie en aanbieding rapport onderzoek woondiscriminatie ADV Limburg en BGB Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Basisregistratie Ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Afschrift van de korte stand van zaken brief aan de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet -december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Reactie op verzoek op grond van de Wet open overheid inzake de Omgevingswet (eerste deelbesluit)

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 31-01-2024 13.00 - 18.00 Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  do 08-02-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 07-03-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-03-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 18-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-05-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 66. 66

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (tot nader order uitgesteld)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
  Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
 67. 67

  Overzicht geplande activiteiten met BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  wo 14-02-2024 14.00 - 15.30 Technische briefing Circulair bouwen (I&W)
  wo 28-02-2024 13.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Circulair bouwen (I&W)
  do 14-03-2024 14.30 - 17.30 Commissiedebat Circulair bouwen (I&W)
 68. 68

  Debatten en dertigledendebatten

  12, 13 en 14 maart 2024 (week 11)
  -36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))

  Te agenderen debatten
  20. Debat over de huurstijgingen (Beckerman) (minister BZK)