Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

28 maart 2024
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks-PvdA)
 • J.H. de Vree (PVV)
 • J. Mooiman (PVV)
 • J.J.T.M. Valize (PVV)
 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • F.L. Idsinga (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken voor de regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  De besluitenlijsten van de vergadering van 14 maart 2024 en van de strategische procedurevergadering van 19 maart 2024 worden vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Lijst van vragen en antwoorden over de Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang alternatieve schaderoute Stichting (Gelijk)waardig Herstel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Appreciatie slotrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Juridische analyses KLM-steunpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ter inzagelegging van bedrijfsgevoelige informatie met betrekking tot een van de staatsdeelnemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  EMU-saldo 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomst van het advies van de landsadvocaat over geautomatiseerde selectietechnieken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie op IBTD-rapport 'Vroegsignalering'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek niet-fiscale taken digitaliseren en overdragen registratie onderhandse akten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Herijkte uitvoeringstoets Belastingdienst inzake de inframarginale elektriciteitsheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst van vragen en antwoorden over de Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Onderhandeling van belastingverdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport evaluatie giftenaftrek

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies TVS naar de Cloud

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van de vervolgacties inzake "Ongekend onrecht"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening benchmarkverordening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie op de voorlopige Commissiebeoordeling van het eerste Poolse betaalverzoek in het kader van de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 maart 2024 en nazending beslisnota

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 25 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Inbrengtermijnen voor de behandeling van resp. de verantwoordingsstukken 2023 en de Voorjaarsnota 2024; adviezen van de commissie voor de Rijksuitgaven voor de behandeling van de verantwoordingsstukken in de vaste commissies

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven om deelname van leden van vaste commissies aan een gesprek met mkb-ondernemers tijdens de V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) op het terrein van het ministerie van Financiën (tweede helft 2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Brief van het lid Vijlbrief inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota Naar een stelsel zonder toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reeds geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
   
  Wetgevings-/notaoverleggen
  ma 27-05-2024 15.15 - 19.15 Wetgevingsoverleg Wijzigingswet financiële markten 2024
  ma 21-10-2024 11.00 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2025
  ma 04-11-2024 11.00 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2025

  Commissiedebatten
  wo 03-04-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 04-04-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Internationale fiscaliteit
  wo 10-04-2024 13.30 - 15.30 Commissiedebat IMF
  wo 17-04-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
  do 18-04-2024 09.30 - 13.30 Commissiedebat Box 3
  wo 24-04-2024 17.30 - 20.30 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  do 25-04-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Financiële markten
  wo 22-05-2024 14.30 - 17.30 Commissiedebat Belastingen in maatschappelijk perspectief
  wo 13-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)
  wo 03-07-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep-Ecofinraad
   
  Inbrengen
  di 02-04-2024 14.00 Inbreng verslag Wijzigingswet accountancysector
  di 02-04-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector
  di 02-04-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Kaderwetevaluatie van de CEA over de periode 2018 - 2022
  di 02-04-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotrapportage Kwartiermakers Toekomst Accountancysector

  do 04-04-2024 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Goedkeuring en uitvoering van het Protocol van 29 maart 2023 te Brussel tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (Trb. 2023, 52)

  wo 08-05-2024 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad

  vr 17-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2024)

  do 03-10-2024 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Pakket Belastingplan 2025

  Procedurevergaderingen
  do 11-04-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 25-04-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 16-05-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 30-05-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 13-06-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 27-06-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 04-07-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën

  Overige activiteiten
  ma 22-04-2024 14.00 - 17.30 Werkbezoek CPB Modellendag voor leden en fractiemedewerkers
  di 18-06-2024 17.00 - 19.00 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  ma 23-09-2024 14.00 - 17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2025
 30. 30

  Nog te plannen commissiedebatten en overige commissieactiviteiten

  Besluit: De commissie verzoekt de staf het in onderstaand overzicht genoemde commissiedebat Nationale fiscaliteit zo mogelijk voor het zomerreces in te plannen.

  Commissiedebat Accountancy
  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  Commissiedebat Werknemersparticipatie

  Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" 
  Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken"
  Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) 
  Werkbezoek aan de Belastingdienst (samen met Eerste Kamerleden; reservering maandag 15 april einde middag - begin avond; details volgen later)
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
  (Inhoudelijk) kennismakingsgesprek met de Raad van State c.q. de Afdeling advisering
 31. 31

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 22 maart)

  Besluit: Ter informatie.

  2, 3 en 4 april 2024 (week 14)
  - Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 19/3)

  9, 10 en 11 april 2024 (week 15)
  - Tweeminutendebat Belastingdienst (CD 15/2)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)

  4, 5 en 6 juni 2024 (week 23)
  - Debat over de voorjaarsnota 2024

  11, 12 en 13 juni 2024 (week 24)
  - 36 321 (Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124))
  - 36 351 (Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen) (Onder voorbehoud van ontvangst van beantwoording van het Verslag, dat is uitgebracht door de Staten van Curaçao)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 32. 32

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 22 maart)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  14. Debat over Amerikaanse multinationals die de Nederlandse bijheffing op minimumbelasting ontwijken (Dijk) (minister en staatssecretaris Financiën)
  23. Debat over belastingheffing over smartengeld van invalide veteranen (Idsinga) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris Defensie)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  3. Dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken (Dijk) (minister Financiën)
  9. Dertigledendebat over de voortgang van de hersteloperatie gedupeerden toeslagenaffaire (Dijk) (staatssecretaris Financiën)
  17. Dertigledendebat over de bedrijfsopvolgingsregeling (Van der Lee) (staatssecretaris Financiën)
  19. Dertigledendebat over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (Teunissen) (minister EZK, staatssecretaris Financiën)
  25. Dertigledendebat over de CPB-raming inzake herstel van koopkracht en een koerscorrectie van de overheidsfinanciën (Sneller) (minister SZW, minister Financiën)
  33. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst controles uitvoert via geautomatiseerde systemen met risicomodellen (Ergin) (staatssecretaris Financiën)
 33. 33

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)

  2023Z20919 Aan de minister van Financiën - Verzoek om update inzake Wet plan van aanpak witwassen (22-12-2023)

  2024Z01193 Aan de minister en staatssecretarissen van Financiën - Evaluatie Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1) en de toepassing door het ministerie van Financiën (26-01-2024; te beantwoorden op Verantwoordingsdag)

  2024Z02221 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op het rapport “Naar een Europese Kapitaalmarktunie” (09-02-2024)

  2024Z02223 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op het rapport "Economische en juridische aspecten van ECB-opkoopprogramma's - een vervolg" (09-02-2024)

  2024Z03798 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek kabinetsreactie initiatiefnota Inge van Dijk over bescherming rechten van belastingbetalers en toeslagenontvangers (01-03-2024)

  2024Z03796 Aan de minister van Financiën - Verzoek spoedige implementatie Richtlijn (EU) 2021/2167 (01-03-2024)

  2024Z03776 Aan de minister van Financiën - Verzoek om nadere analyse van de gevolgen van het AML-pakket (te ontvangen voor het commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering) (07-03-2024)

  2024Z04859 Aan de minister van Financiën - Verzoek om een reactie op de bevindingen van een onderzoek naar discriminatoire effecten in transactiemonitoring van banken (14-03-2024)

  2024Z04860 Aan de minister van Financiën - verzoek lijst van algoritmes en selectiemethodes bij het ministerie van Financiën (14-03-2024)

  2024Z04785 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek informatie over fiscale voorstellen pakket Belastingplan 2025 (20-03-2024)

  2024Z05088 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op het rapport "Krachten gebundeld" over invulling van de poortwachtersrol (20-03-2024)

  2024Z04786 Aan de minister van Financiën - Verzoek om informatie over de voorbereiding en de indiening van het Nederlandse meerjarige begrotingsplan (21-03-2024)