Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

31 januari 2024
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • T.J. Bushoff (GroenLinks-PvdA)
 • E. Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA)
 • M. Synhaeve (D66)
 • D.E.M. (Daniëlle) Jansen (NSC)
 • W. Paulusma (D66)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • R.A.B. Claassen (PVV)
 • P.P. Crijns (PVV)
 • J. van den Hil (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 31 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  36486 wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht, in verband met de uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  36483 wetsvoorstel Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  36279 wetsvoorstel Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  35844 wetsvoorstel Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Reactie op Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) adviesrapport over de beschikbaarheid van menselijk weefsel voor onderzoek en onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Prioriteringsexercitie werkprogramma Europese Commissie 2024 (CWP 2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Advies Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekostiging acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verduurzaming sportsector

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Planning en voortgang Algoritmeregister

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over de vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Kamerstuk 31036-10)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken afbouwmedicatie antidepressiva januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Actuele besmettingscijfers COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Bestuursrechtelijke premie wanbetalersregeling Zorgverzekeringswet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie van het lid Grinwis c.s. over ten spoedigste voorkomen dat een zelfmoordmiddel wordt verstrekt via de proeftuin van Coöperatie Laatste Wil (Kamerstuk 36410-XVI-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken aangenomen moties grensoverschrijdend gedragdansen en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de motie van het lid Westerveld c.s. over het vergoeden van spraakcomputers (Kamerstuk 24170-295)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgangsrapportage II - Passende zorg voor fysiotherapie en oefentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken rondom de complexe gehandicaptenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Analyse early access programma’s voor geneesmiddelen in andere landen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Landelijk dekkend netwerk van infrastructuren

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over Voortgang Kabinetsreactie Capaciteitsplan 2024-2027 (Kamerstuk 29282-553)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over onderzoeken kosten en baten PGB2.0 (Kamerstuk 25657-358)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Regeling voor zorgmedewerkers met langdurige postcovidklachten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Vergoeding Libmeldy per 19 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Doorrekening RIVM acties Nationaal Preventieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Diverse rapportages alcohol- en tabaksontmoediging

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Advies Nationaal Rapporteur Verslavingen, ZonMw programma verslavingsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beleidsreactie op rapport IGJ over de kwaliteit van het Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-toezicht in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Van der Laan en Ceder over onderzoek om te komen tot een uniform en neutraal uiterlijk van de e-sigaret (Kamerstuk 32793-668)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beantwoording vragen commissie inzake Rapport 'Technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven' (Kamerstuk 32620-289)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Helder over een generiek verbod (Kamerstuk 36159-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over uitspraak rechtbank inzake besluit concentratie interventies bij patiëntenmet aangeboren hartafwijkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over de petitie van de gemeente Winterswijk, ingediend namens de gemeenten met een regionaal ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Schriftelijke reactie op amendementen ingediend bij de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 24 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd: onderbouwing van voorstellen met financiële gevolgen'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Brief van het lid Slagt-Tichelman inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Brief van het lid Krul inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 26 januari 2024)

  Besluit:  Ter informatie. 

  A. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. 
  2. Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023.
  3. Kamerstuk 36334 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023.
  4. Kamerstuk 36357 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 september 2023. Op 30 januari 2024 heeft een technische briefing over onderdelen van het wetsvoorstel plaatsgevonden.
  5. Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023. Op 26 oktober 2023 heeft de Kamer een aangekondigde nota van wijziging ontvangen, om voor het stadsdeel een gedifferentieerde start mogelijk te maken. 
  6. Kamerstuk 35754 - Voorstel van wet van de leden Bikker, Mohandis, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Dijk, Van Esch en Van der Plas tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale  suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 21 december 2023.
  7. Kamerstuk 36380  - Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten). aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 17 januari 2024.  

  B. Aangemeld voor plenaire behandeling, met enkele bijzonderheden:  
  1. Kamerstuk 35384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek; 
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard;
  • Op 13 december 2022 meldt de staatssecretaris de uitkomst van een rondetafelgesprek met belanghebbenden te zullen gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen. Het verslag van dit RTG is op 25 september 2023 ontvangen;
  • Op 13 september 2023 besluit de Kamer de stemmingen over het wetsvoorstel uit te stellen;
  • Gestreefd wordt om voor het einde van 2023 een tweede nota van wijziging voor advies voor te leggen aan de Raad van State. 
  1. Kamerstuk 35844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal).
  • Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022;
  • De Kamer is in afwachting van tweede nota van wijziging (zie ook agendapunt 7)
 47. 47

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 26 januari 2024)

  Besluit:  Ter informatie.
   
  1. Kamerstuk 33703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35410  - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36295  - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  1. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht.
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  1. Kamerstuk 34961  - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  2. Kamerstuk 36444 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I). Op 28 december 2023 is het verslag uitgebracht.  
 48. 48

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 26 januari 2024)

  Besluit:  Ter informatie. 

  A. Inbrengdatum nog niet vastgesteld: 
  1. Kamerstuk 35534 - Voorstel van wet van het lid Podt houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en enkele andere wetten (Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek). Via het Presidium heeft de Kamer advies gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het initiatiefwetsvoorstel.
  2. Kamerstuk 36483 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid om te voorzien in een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst en in een grondslag voor het stellen van regels over de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding door de gemeentelijke gezondheidsdienst (Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid). Zie ook agendapunt 5.
  3. Kamerstuk 36 403  - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten. Op 5 oktober 2023 is de inbreng t.bv. het verslag ingediend. De inbrengdatum voor het nader verslag is vastgesteld op 1 februari 2024.
 49. 49

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 26 januari 2024)

  Besluit:  Er wordt een commissiedebat Publieke gezondheidszorg toegevoegd aan de lijst ongeplande commissiedebatten. De nog te verwachten stukken bij de onder punt 1. genoemde debatten zullen bij dit commissiedebat worden geagendeerd.

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de publieke gezondheidszorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW d.d. 18 april 2023. Vervaldatum: 29 februari 2024.
  2. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW d.d. 16 mei 2023. Vervaldatum: 29 februari 2024.
  3. Debat over het derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023) (Minister-president, minister VWS, minister Langdurige Zorg en Sport, minister J&V);
  4. Debat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023) (minister Langdurige Zorg en Sport);
  5. Debat over de arbeidsmarktkrapte en regeldruk in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023) (minister voor Langdurige Zorg en Sport);
  6. Debat over de (on)toegankelijkheid van zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023) (minister VWS, minister Langdurige Zorg en Sport);
  7. Debat over het mijden van zorg vanwege te hoge zorgkosten (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023) (minister VWS);
  8. Debat over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023) (minister VWS);
  9. Debat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023 ) (minister Langdurige Zorg en Sport);
  10. Debat over oversterfte (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW d.d. 6 december 2023) (minister VWS);
  11. Debat over het inrichten van integrale behandeling van postcovid (aangevraagd door het lid Bikker tijdens de RvW d.d. 12 december 2023) (minister VWS);
  12. Debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW d.d. 12 december 2023) (minister Langdurige Zorg en Sport);
  13. Debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW d.d. 19 december 2023) (staatssecretaris VWS);
  14. Debat over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dobbe tijdens de RvW d.d. 19 december 2023) (minister Langdurige Zorg en Sport);
  15. Dertigledendebat over de tarieven van huisartsen (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 16 januari 2024) (minister VWS);
  16. Dertigledendebat over het tekort aan medicijnen (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 16 januari 2024) (minister VWS);
  17. Dertigledendebat over de gevolgen van private equity in de zorg (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 16 januari 2024) (minister VWS).
 50. 50

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit:  Ter informatie.

  Nog niet ingepland:
  1. Tweeminutendebat Twee onderzoeksrapporten op gebied van transgenderzorg (Kamerstuk 31016-365).
 51. 51

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit:  Ter informatie.

  Reeds ingepland:
  1. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024 (ma 29 januari 2024 (10.00-17.00 uur)
  2. WGO Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (ma 12 februari 2024 (10.00-16.00 uur)
  3. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over Én Én: een verjongingskuur voor de basiszorg (TK 36396) (ma 18 maart 2024 (13.30-17.30 uur).
  4. NO Initiatiefnota van het lid Slagt-Tichelman over Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen (TK 36317) (ma 8 april 2024 (10.00-14.00 uur).
 52. 52

  Overzicht van technische briefings, gesprekken en rondetafelgesprekken/hoorzittingen

  Besluit:  Ter informatie. 


  Overzicht gesprekken
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". Nog te plannen.

  Overzicht Technische briefings

  Reeds ingepland:

   
  1. Onderwerpen uit het gewijzigde amendement op de Verzamelwet VWS 2023. Gepland op 30 januari 2024 (17.00-18.00 uur). Aangemeld hebben zich de leden: Claassen (PVV), Bushoff (GroenLinks-PvdA), Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA), Van den Hil (VVD), (Daniëlle) Jansen (NSC), Dobbe (SP), Bruyning (NSC), Paulusma (D66), Van der Plas (BBB).

  Nog te plannen:
  1. NZa over haar twee rapporten Wlz en Langdurige zorg (nog te plannen na ommekomst van de toegezegde kabinetsreactie op de rapporten en in samenhang met een eventueel nog te plannen commissiedebat Langdurige zorg);
  2. Advies van de Gezondheidsraad over de veertiendagengrens in de Embryowet; datum nader te bepalen;
  3. Advies van de Gezondheidsraad Preconceptionele dragerschapsscreening. Het lid Paulusma (D66) zal met een suggestie komen voor een partij die deze briefing kan verzorgen.

  Overzicht van nog te plannen rondetafelgesprekken/hoorzittingen
   
  1. RTG Intensieve kindzorg. Datum voor het RTG nader te bepalen. De leden Mohandis (PvdA) en Van den Hil (VVD) zullen een voorstel voor een nadere invulling van het rtg aan de commissie voorleggen.
  2. Hoorzitting met onder andere farmaceutische bedrijven over dure geneesmiddelen. Er is een voorbereidingsgroep met de leden Tielen (VVD) en Bushoff (GroenLinks-PvdA). Datum voor de hoorzitting nader te bepalen.
  3. RTG Stimuleren innovatieve geneesmiddelenontwikkeling. Er is een voorbereidingsgroep met de leden Paulusma (D66) en Kostic (PvdD). 
  4. Halfjaarlijks gesprek, hoorzitting of briefing IZA-monitoring. Het betreft de uitvoering van de motie Tielen om bij de IZA-monitoring niet meer dan vijf kernindicatoren te formuleren en in aanvulling daarop elk halfjaar een gesprek, hoorzitting of briefing te organiseren met zorgprofessionals en -bestuurders uit de praktijk om daadwerkelijk voeling te krijgen met de realiteit achter de cijfers van de kernindicatoren. (Kamerstuk 31765, nr. 820). Er is een voorbereidingsgroep de leden Tielen (VVD) en Paulusma (D66) om de uitvoering van de motie ter hand te nemen.