Procedurevergadering : Procedures en brieven SZW

De vergadering is geweest

18 juni 2024
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • E.R.F. Esser (PVV)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • M. Mohandis (GroenLinks-PvdA)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • A. Kisteman (VVD)
 • A.S. Joseph (NSC)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 18 juni 2024.

  Bij het uitgaan van deze agenda zijn nog geen verzoeken ontvangen.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording van vragen Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen Jaarverslag 2023 en rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  36506 Nota naar aanleiding van het Verslag inzake Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verdrag inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk; Genève, 15 juni 2006

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, ondertekend te Santiago op 10 januari 1996, herzien te ’s Gravenhage op 15 juni 2005 en het Administratief Akkoord daarbij, ondertekend te ’s Gravenhage op 4 december 1996; Santiago, 27 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van toetsingsinkomens en maximum uurprijzen en de inzet van de eerste tranche van het ingroeipad

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aankondiging nota van wijziging inzake Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024) (Kamerstuk 36557)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Overzicht dossiers vertrouwensinspectie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over de Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Kamerstuk 26448-749)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verkenning arbeidsmarktdiscriminatie van moslima's

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van de uitvoering sociale zekerheid juni 2024 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Monitor Sociale Inclusie 2023 (meting 5) naar de woon- en leefomstandigheden van Sinti en Roma in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitwerking motie-Patijn over uitwerking varianten voor compensatie van de koopkrachtfout (Kamerstuk 36488-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op onderzoek 'Stille wateren hebben diepe gronden'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Implementatie herziene Opvangrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Opzet periodieke rapportage Tegemoetkoming ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het Pamflet 'Kleine vrijwilligers initiatieven, zie ze staan!' van de Haëlla Stichting

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Opzet periodiek evaluatieonderzoek jonggehandicapten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 20 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  De pensioenen van politieke ambtsdragers in het nieuwe pensioenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Doorgeleiding van tijdens de V-100 geformuleerde vragen over departementale jaarverslagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Overzicht wetgeving plenair op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 juni 2024)

  Besluit: Ter informatie

  Overzicht wetgeving
  A. Wetgeving, aangemeld voor plenaire behandeling
  1. Kamerstuk 36154 Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  2. Kamerstuk 36513 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang. Aangemeld voor plenaire behandeling op 21 mei 2024.
  3. Kamerstuk 36449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak)Aangemeld voor plenaire behandeling op 4 juni 2024.
  B. Wetgeving aangemeld voor plenaire behandeling, met enkele bijzonderheden 
  1. Kamerstuk 35287 Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet. Op 15 januari 2024 heeft de minister aangegeven dat de wijzigingen substantieel zijn, en er daarom een volledig wetgevingsproces zal worden doorlopen. De minister is voornemens de nota van wijziging rond de zomer 2024 te publiceren voor internetconsultatie. 
  2. Kamerstuk 35157 Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Kamerstuk 35101 Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Kamerstuk 35536 Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd. Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Kamerstuk 36446 - Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten). Aangemeld voor plenaire behandeling op 26 maart 2024. Het Kabinet is gevraagd tijdig voor plenaire behandeling de AMvB en de Ministeriële regeling toe te zenden en Dienst Justis te vragen of de wettekst van het betreffende wetsvoorstel uitvoerbaar is, en het antwoord van Dienst Justis hierop aan de Kamer terug te koppelen. Zie ook brief 36446-12, Plenaire behandeling na ontvangst van de uitvoeringstoets Justis.
 30. 30

  Overzicht wetgeving, wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie
  1. Kamerstuk 35636 Voorstel van het lid Van Kent tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag i.v.m. het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen). 14 februari 2024 verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 36506 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet. 20 maart 2024 verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36535 Wijziging van de Wet inburgering 2021 i.v.m. het mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht en het creëren van een grondslag voor de specifieke uitkering onderwijsroute. 22 mei 2024 verslag uitgebracht.
  4. Kamerstuk 36545  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU 2022, L 275) (Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen) 5 juni 2024 verslag uitgebracht.
 31. 31

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 mei 2024)

  Besluit: Ter informatie

  A. Plenaire debatten:
  1. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (aangevraagd bij RvW van 6 december 2023)
  2. Debat over het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen (aangevraagd bij RvW van 16 januari 2024)
  3. Debat over een regeling om eerder te stoppen met werken voor mensen met zwaar werk (aangevraagd bij RvW van 27 februari 2024)
  4. Debat over vertraging bij inburgeringstrajecten (aangevraagd bij RvW van 9 april 2024)
  B. Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over de leefwerelden van de rijkste en de armste Nederlanders (aangevraagd bij RvW van 9 april 2024)
  2. Dertigledendebat over discriminatie van moslima's op de arbeidsmarkt (aangevraagd bij RvW van 11 juni 2024)
  C. Tweeminutendebatten:
  1. Arbeidsongeschiktheid (CD 24/4)
 32. 32

  Ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. De commissiedebatten Arbeidsmarktbeleid, Armoede- en schuldenbeleid, Pensioenonderwerpen, Participatiebeleid en Uitvoering sociale zekerheid zullen conform voorstel worden ingepland.
 33. 33

  Geplande activiteiten vaste commissie SZW

  Besluit: Het commissiedebat Gezond en veilig werken op 26 juni 2024 zal worden verplaatst. Het commissiedebat Arbeidsmigratie van 2 juli 2024 is verplaatst naar
  4 september 2024.  

  20-06-2024 10.00 - 11.00  Technische briefing            Nationale ombudsman over rapport 'Hoe eerder, hoe beter'
  20-06-2024 15.00 - 18.00  Rondetafelgesprek             Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie
  25-06-2024 17.00 - 19.00  Rondetafelgesprek             Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte
  26-06-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                Gezond en veilig werken
  26-06-2024 14.00 - 14.00  Inbreng verslag                 Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024
  02-07-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering        Procedures en brieven 
  02-07-2024 17.30 - 22.30  Commissiedebat                Arbeidsmigratie
  08-07-2024 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 16 juli 2024
  10-09-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering        Procedures en brieven 
  11-09-2024 14.15 - 15.15  Technische briefing            Nederlandse Arbeidsinspectie over hun Factsheet
  12-09-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                Zzp
  24-09-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering        Procedures en brieven 
  29-09 t/m ma 30-09          Werkbezoek                      Werkbezoek aan de Europese instellingen
  03-10-2024 10.00 - 12.00  Commissiedebat                Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 9 en 10 oktober 2024
  08-10-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering        Procedures en brieven 
  16-10-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                Inburgering en integratie
  22-10-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering        Procedures en brieven 
  05-11-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering        Procedures en brieven
  13-11-2024 10.00 - 12.00  Commissiedebat                Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid over Demografie op 18 en 19 november 2024
  19-11-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering        Procedures en brieven
  27-11-2024 10.00 - 12.00  Commissiedeba                 Formele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 2 december 2024
  03-12-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering        Procedures en brieven 
  17-12-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering        Procedures en brieven 
 34. 34

  Uitkomst e-mailinventarisatie: deelname werkbezoek aan gemeente Westland m.b.t. arbeidsmigratie op 24 juni 2024.

  • Er hebben zich onvoldoende leden aangemeld om het werkbezoek door te laten gaan. Het volgende lid heeft zich aangemeld: Esser (PVV).
  • Gezocht zal worden naar een nieuwe datum waarop dit werkbezoek kan plaatsvinden, vervolgens zal opnieuw per e-mail worden geïnventariseerd wie aan het bezoek kan deelnemen.
 35. 35

  Uitkomst e-mailinventarisatie: deelname werkbezoek aan CJIB op 13 september 2024

  • Er hebben zich onvoldoende leden aangemeld om het werkbezoek door te laten gaan. De volgende leden hebben zich aangemeld: Esser (PVV), Van Oostenbruggen (NSC) en Palmen (NSC). 
  • Gezocht zal worden naar een nieuwe datum waarop een gesprek met het CJIB in Den Haag kan plaatsvinden, vervolgens zal opnieuw per e-mail worden geïnventariseerd wie kan deelnemen.
 36. 36

  Uitkomst e-mailinventarisatie: deelname aan technische briefing Nederlandse Arbeidsinspectie op woensdag 11 september 2024 van 14.15 - 15.15

  • Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het werkbezoek door te laten gaan. De volgende leden hebben zich aangemeld: Esser (PVV), Patijn (GroenLinks-PvdA), Aartsen (VVD), Kisteman (VVD), Van Oostenbruggen (NSC) en Podt (D66).
 37. 37

  Uitkomst e-mailinventarisatie: deelname aan werkbezoek aan G40, Emmen/Groningen, i.h.k.v. Participatiewet d.d. vrijdag 6 september 2024, 10.30-14.30 uur

  • Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het werkbezoek door te laten gaan. De volgende leden hebben zich aangemeld: Esser (PVV), Mohandis (GroenLinks-PvdA), Palmen (NSC) en Inge van Dijk (CDA)
   
 38. 38

  Verzoek om de hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op donderdag 20 juni 2024 een uur later te laten aanvangen.

  Besluit: Nagegaan zal worden of het mogelijk is een uur later aan te vangen (19.30 i.p.v. 18.30), indien dit niet mogelijk is wordt het huidige tijdstip gehandhaafd.