Procedurevergadering : Procedures en brieven SZW

De vergadering is geweest

9 april 2024
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • E.R.F. Esser (PVV)
 • M.C.H. Boon (PVV)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • A. Kisteman (VVD)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • A.S. Joseph (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 9 april 2024.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  36306 Tweede nota van wijziging inzake Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rectificatie rapport Stand van de uitvoering sociale zekerheid december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Kamerstuk 29544-1234)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand-van-zakenbrief hybride werken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Gemeentenieuws van SZW 2024-2

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapportage Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang aanpak personeelstekort in de kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kleine aanpassing Programma Simpel Switchen in de Participatieketen 2024 - 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de motie van het lid Synhaeve over het moeilijker maken om huishoudens af te sluiten van water door de voorwaarden daarvoor aan te scherpen (Kamerstuk 24515-739)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie onderzoek bekostiging en beloning van beschermingsbewind bij schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzamelbrief kinderopvang in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzamelbrief pensioenonderwerpen voorjaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vijfde AOW-monitor

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang plan van aanpak ‘statushouders aan het werk’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie Periodieke Rapportage Integratie en Maatschappelijke Samenhang

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over de eerste fase onderzoek Clingendael naar het Turkse diasporabeleid in Nederland (Kamerstuk 32824-396)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Uitvoeringstoetsen van UWV en de VNG over de motie van het lid Warmerdam c.s. over het proactief benaderen van de groep huishoudens die onbedoeld onder het bestaansminimum terechtkomt (Kamerstuk 26448-719)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst met EU-voorstellen SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 11 en 12 maart jl. te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Appreciatie op motie van de leden Palmen en Mohandis over de vermogensgrenzen van lokale belastingen gelijkstellen aan de vermogensgrenzen van de Participatiewet (Kamerstuk 24515-742)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht wetgeving en plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 4 april 2024)

  Besluit: Ter informatie.

  Overzicht wetgeving
  A. Wetgeving, aangemeld voor plenaire behandeling
  1. Kamerstuk 36306 Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES)  Aangemeld voor plenaire behandeling op 12 september 2023. 
  2. Kamerstuk 36154 Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  B. Wetgeving aangemeld voor plenaire behandeling, met enkele bijzonderheden 
  1. Kamerstuk 35287 Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet. Op 15 januari 2024 heeft de minister aangegeven dat de wijzigingen substantieel zijn, en er daarom een volledig wetgevingsproces zal worden doorlopen. De minister is voornemens de nota van wijziging rond de zomer 2024 te publiceren voor internetconsultatie. 
  2. Kamerstuk 35157 Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Kamerstuk 35101 Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Kamerstuk 35536 Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd. Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Kamerstuk 36241 Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023. Eerste termijn heeft plaatsgevonden op 20 maart 2024.
  6. Kamerstuk 36446 - Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten). Aangemeld voor plenaire behandeling op 26 maart 2024. Het Kabinet is gevraagd tijdig voor plenaire behandeling de AMvB en de Ministeriële regeling toe te zenden en Dienst Justis te vragen of de wettekst van het betreffende wetsvoorstel uitvoerbaar is, en het antwoord van Dienst Justis hierop aan de Kamer terug te koppelen. 
  C. Wetgeving, overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag 
  1. Kamerstuk 36449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak). 20 december 2023 verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35636 Voorstel van het lid Van Kent tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag i.v.m. het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen). 14 februari 2024 verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 36506 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet. 20 maart 2024 verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 36513 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang. 3 april 2024 verslag uitgebracht.

  Overzicht plenaire activiteiten
  A. Plenaire debatten:
  1. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (aangevraagd bij RvW van 6 december 2023)
  2. Debat over het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen (aangevraagd bij RvW van 16 januari 2024)
  3. Debat over een regeling om eerder te stoppen met werken voor mensen met zwaar werk (aangevraagd bij RvW van 27 februari 2024)
  B. Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  C. Tweeminutendebatten:
  1. Uitvoering sociale zekerheid (CD 2/4)
  2. Inburgering en integratie (CD 27/3 en 3/4)
  3. Pensioenonderwerpen (CD 4/4)
 26. 26

  Geplande activiteiten t/m Zomerreces 2024 (5 juli t/m 2 september 2024)

  Besluit: Ter informatie

  05-04-2024 10.30 - 12.30  Werkbezoek                   Werkbezoek aan Stedelijk Museum Schiedam voor tentoonstelling 'Uit armoede'SZW
  09-04-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering     Procedures en brieven 
  10-04-2024 10.00 - 11.30  Technische briefing         Arbeidsmarktpakket & stand van zaken arbeidsmarkt
  11-04-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat             Kinderopvang
  16-04-2024 16.30 - 18.00  Technische briefing         Inkomensbeleid en koopkracht
  17-04-2024 10.00 - 11.30  Technische briefing         Arbeidsmigratie
  18-04-2024 15.00 - 17.00  Rondetafelgesprek          Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Economie
  18-04-2024 17.00 - 19.00  Rondetafelgesprek          Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Publieke voorzieningen (Onderwijs en zorg)
  19-04-2024 10.00 - 12.00  Werkbezoek                   Gemeente Den Haag - Arbeidsmigratie
  23-04-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering     Procedures en brieven 
  24-04-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat             Arbeidsongeschiktheid
  14-05-2024 16.30 - 21.30  Commissiedebat             Participatiewet
  16-05-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat             Arbeidsmigratie
  17-05-2024 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  21-05-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering     Procedures en brieven
  23-05-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat             Kinderbijslag en kindgebonden budget
  23-05-2024 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023
  23-05-2024 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  AR-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 vragen aan Regering  
  23-05-2024 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023SZW
  23-05-2024 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  AR-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 vragen aan Algemene Rekenkamer 
  04-06-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering      Procedures en brieven
  11-06-2024 16.30 - 18.00  Werkbezoek                    Kennismaking Raad van State sociaal domein
  18-06-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering      Procedures en brieven 
  19-06-2024 10.00 - 12.00  Commissiedebat              Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni 2024
  20-06-2024 10.00 - 11.00  Technische briefing          Nationale ombudsman over rapport 'Hoe eerder, hoe beter'
  26-06-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat              Gezond en veilig werken
  02-07-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering      Procedures en brieven 
 27. 28

  Beantwoording vragen commissie over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening “Blind voor mens en recht” (Kamerstuk 35867)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 29

  Brief van het lid Paulusma inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 30

  Brief van het lid Ceder inzake deelname aan en toelichting op de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 31

  Brief van het Presidium over het doorgeleiden van de 'Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 32

  Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan gesprek met het SER over het advies 'Gezond opgroeien, wonen en werken' op woensdag 10 april 2024

  • Er hebben zich onvoldoende leden aangemeld om het gesprek doorgang te laten vinden op 10 april 2024.
   De volgende leden hebben zich aangemeld: Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA) en Kisteman (VVD).
 32. 33

  Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan kennismakingsgesprek commissies SZW en VWS met Raad van State op 11 juni 2024

  • Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de kennismakingsbijeenkomst doorgang te laten vinden op 11 juni 2024.
   De volgende leden hebben zich aangemeld: Mohandis (GroenLinks-PvdA), Westerveld (GroenLinks-PvdA), Stultiens (GroenLinks-PvdA), Patijn (GroenLinks-PvdA), Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA), Tielen (VVD), De Kort (VVD), Kisteman (VVD), Aartsen (VVD), Van Oostenbruggen (NSC), Palmen (NSC), Hertzberger (NSC), Podt (D66), Ergin (DENK), El Abassi (DENK) en Van Dijk (SGP).
 33. 34

  Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan technische briefing door de Nationale ombudsman over het rapport 'Hoe eerder, hoe beter' op 20 juni 2024, 10.00-11.00 uur

  • Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 20 juni 2024.
   De volgende leden hebben zich aangemeld: Mohandis (GroenLinks-PvdA), Palmen (NSC), Inge van Dijk (CDA) en Ceder (ChristenUnie).