E-mailprocedure : Verzoek om instemming behandelen twee wetsvoorstellen op terrein terrorismebestrijding (Kamerstuk 36225 en Kamerstuk 35958) in WGO

De vergadering is geweest

17 oktober 2023
14:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 17 oktober 2023 14:04
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: Uitkomst e-mailprocedure: verzoek om instemming behandelen twee wetsvoorstellen op terrein terrorismebestrijding (Kamerstuk 36225 en Kamerstuk 35958) in WGO
 
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Onderstaand verzoek van uw voorzitter wordt gesteund door de volgende fracties: VVD, CDA, BBB, SGP. De volgende fracties steunen het voorstel niet: SP, PvdD en DENK. Een aantal fracties heeft steun uitgesproken voor de behandeling van alleen het volgende wetsvoorstel in het WGO op 23 oktober a.s.: Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid. Dit zijn de volgende fracties: D66, PvdA en GroenLinks. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. 
 
Daarmee is er niet voldoende steun voor het voorstel om de twee wetsvoorstellen in het WGO op 23 oktober te behandelen. Wel is er voldoende steun om alleen het wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (Kamerstuk 35958) te behandelen.
 
Op korte termijn zal de convocatie voor dit wetgevingsoverleg worden verspreid. Daarbij zullen ook de aanmeldingen en aangegeven spreektijden worden meegenomen die zijn geïnventariseerd. Mocht deze e-mailprocedure aanleiding geven tot herziening van de door u opgegeven spreektijden of aanmeldingen, dan vernemen wij dat graag.
 
Met vriendelijke groet,
Sophie Meijer
Adjunct-griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid


Van: Commissie J&V 
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2023 17:01
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: E-mailprocedure: verzoek om instemming behandelen twee wetsvoorstellen op terrein terrorismebestrijding (Kamerstuk 36225 en Kamerstuk 35958) in WGO
 
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
In de procedurevergadering van 11 oktober 2023 is gesproken over het behandelen van twee wetsvoorstellen in een WGO voor het verkiezingsreces. Het betreft de volgende twee wetsvoorstellen:
  1. Regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het versterken van de weerbaarheid van de samenleving (Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid) (Kamerstuk 35958);
  2. Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten) (Kamerstuk 36 225).
 
Inmiddels is een tijdslot (23 oktober 2023 van 10.00 tot 13.00u) gereserveerd waarop dit WGO kan plaatsvinden. Vóór het verkiezingsreces is het niet mogelijk om het WGO op een ander moment in te plannen. Ook is er een inventarisatie uitgezet welke fracties willen deelnemen en hoeveel spreektijd zij verwachten te gebruiken.
 
Namens de voorzitter van uw commissie leg ik het formele verzoek bij u neer of u instemt met de gecombineerde behandeling van deze twee wetten in een WGO op 23 oktober 2023.
 
U wordt verzocht uiterlijk dinsdag 17 oktober 2023, om 14.00 uur kenbaar te maken of met dit verzoek instemt.
 
Met vriendelijke groet,
Sophie Meijer
Adjunct-griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om instemming behandelen twee wetsvoorstellen op terrein terrorismebestrijding (Kamerstuk 36225 en Kamerstuk 35958) in WGO

    Te behandelen:

    Loading data