E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel Omtzigt om toe te voegen aan de plenaire agenda van volgende week - invoeren termijn (in)formateur(s)

De vergadering is geweest

16 oktober 2023
12:00 uur
Van: Commissie Werkwijze der Kamer
Verzonden: maandag 16 oktober 2023 12:37
Aan: Commissie WERK 
Onderwerp: [UITKOMST E-MAILPROCEDURE] voldoende steun voor het voorstel Omtzigt om toe te voegen aan de plenaire agenda - invoeren termijn (in)formateur(s)
 
Geachte leden van de commissie voor de Werkwijze,
 
Graag informeer ik u over de uitkomst van de e-mailprocedure omtrent het voorstel van het lid Omtzigt.
 • De volgende fracties hebben ingestemd met het voorstel: VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, BBB.
 • De overige fracties hebben niet gereageerd.
Dat betekent dat er voldoende steun is voor het voorstel *). Het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde wordt aangemeld voor plenaire behandeling deze week.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Miguel Israel


Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
-----
Van:
Commissie Werkwijze der Kamer
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2023 16:09
Aan: Commissie WERK
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel Omtzigt om toe te voegen aan de plenaire agenda van volgende week - invoeren termijn (in)formateur(s)
 
Geachte leden van de commissie voor de Werkwijze,
 
Het lid Omtzigt stelt voor de bijgevoegde nota naar aanleiding van een nader verslag (Kamerstuk 35980-7) toe te voegen aan de plenaire agenda van volgende week.
Het betreft het voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het invoeren van termijnen voor de opdrachten van (in)formateur(s)
 
Ik verzoek u om uiterlijk maandag 16 oktober om 12.00 uur (gelieve met de knop ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) te laten weten of u instemt met dit voorstel.
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst.*
 
Met vriendelijke groeten,
 
Miguel Israel
Griffier van de commissie voor de Werkwijze 

* Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  E-MAILPROCEDURE] Voorstel Omtzigt om toe te voegen aan de plenaire agenda van volgende week - invoeren termijn (in)formateur(s)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data