E-mailprocedure : Verzoek lid Ceder (ChristenUnie) om het wetsvoorstel voor het verstrekken van de eenmalige energietoeslag (36389) aan te melden voor plenaire behandeling

De vergadering is geweest

7 september 2023
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Onderstaand treft u een verzoek van het lid Ceder (ChristenUnie) om het wetsvoorstel tot Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs in 2023 (36389) gezien het spoedeisende karakter via een e-mailprocedure aan te melden voor plenaire behandeling. De nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging zijn op 4 september jl. ontvangen. Indien de commissie kan instemmen met het verzoek om het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling, kan het wetsvoorstel mogelijkerwijs volgende week plenair worden behandeld.
Graag verneem ik uiterlijk donderdag 7 september 2023 om 12.00 uur of u met dit verzoek kunt instemmen. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.*
Met vriendelijke groet,
Harmanda Post
Griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20 tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Van: Ceder, D.G.M. (Don) 
Verzonden: woensdag 6 september 2023 16:13
Aan: Commissie SZW <cie.szw@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Email procedure energietoeslag plenair
 
Hallo Harmanda,
 
Ik zou graag een emailprocedure willen starten nu het wetsvoorstel voor het verstrekken van de eenmalige energietoeslag (36389) niet controversieel is verklaard. De nota naar aanleiding van het verslag is al binnen en gezien de toezeggingen die gedaan zijn aan deze groep huishoudens en studenten lijkt het mij goed om dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk te behandelen. Mijn verzoek is om dit wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling en het wetsvoorstel vervolgens zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen volgende week, te agenderen. Ik hoop dat mijn collega's dit verzoek willen steunen. 
 
Ik hoop dat collega’s hier ook de noodzaak toe zien. 
 
Bedankt alvast.
 
Met vriendelijke groet,
Ceder, D.G.M. (Don)
Tweede Kamerlid
ChristenUnie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Ceder (ChristenUnie) om het wetsvoorstel voor het verstrekken van de eenmalige energietoeslag (36389) aan te melden voor plenaire behandeling

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data