Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

13 september 2023
17:15 - 18:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Agema (PVV)
 • J. van den Hil (VVD)
 • J.P. Dijk (SP)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H. Bevers (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • N. Drost (ChristenUnie)
 • H. Kat (D66)
 • L.M. Werner (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 6 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  A. Over onderstaande wetsvoorstellen, AMvB's en ministeriële regelingen heeft de commissie in haar extra procedurevergadering van 6 september 2023 (groslijst controversieel verklaren) het voorstel aan de Kamer gedaan om deze niet controversieel te verklaren.

 4. 4

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het afschalen van de A-status van COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Geconsolideerde teksten wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhang ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in verkooppunten die in overwegende mate zijn gericht op de verkoop van eet- en drinkwaren en horeca-inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet (Kamerstuk 31839-946)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Alcoholbesluit in verband met de aanwijzing van categorieën van personen en horecabedrijven als bedoeld in artikel 30b, eerste lid, van de Alcoholwet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  B. Onderstaande wetsvoorstel, AMvB's en ministeriële regelingen hebben als eerste voorstel 'ter bespreking' (te besluiten of deze stukken controversieel of niet controversieel worden verklaard) en daarnaast een behandelvoorstel voor het geval de stukken niet controversieel worden verklaard

 12. 12

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Omzetten commissiedebat in een schriftelijk overleg

  Aan het ministerie zal worden gevraagd om zo spoedig mogelijk aan te geven op welke termijn een agenda ten behoeve van het CD Formele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 november aan de Kamer kan worden gestuurd met de te behandelen punten. Afhankelijk van de termijn waarop een agenda en eventueel de geannoteerde agenda zelf naar de Kamer kunnen worden gestuurd, zal in de volgende procedurevergadering worden besloten op welke wijze (mondeling of schriftelijk) de commissie hierover met de bewindspersoon van gedachten kan wisselen. 
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad van 27-28 juli 2023 (Kamerstuk 21501-31-719)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Verslag informele EU Gezondheidsraad van 28 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  BNC-Fiche: Mededeling alomvattende aanpak mentale gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  A. Over onderstaande brieven heeft de commissie in haar extra procedurevergadering van 6 september 2023 (groslijst controversieel verklaren) het voorstel aan de Kamer gedaan om deze niet controversieel te verklaren

 18. 18

  Stand van zaken moties en toezeggingen zomerreces 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  7de Ministeriële conferentie over klimaat en gezondheid WHO

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift reactie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over de indeling van bepaalde zelfzorggeneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang beschikbaarheid medische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  PFAS-onderzoeksprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over reactie op verzoek commissie over de brandbrief ALS patiëntenvereniging m.b.t. moties over geneesmiddelenbeleid ALS-patiënten (Kamerstuk 29477-831)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over afstel GVS-modernisering (Kamerstuk 29477-832)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het artikel 'We kunnen niet allebei ziek zijn, ik móét van de migraine af'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Prijsonderhandelingen over het geneesmiddel Minjuvi

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift brief aan de Europese Commissie ten behoeve van draagvlak voor heruitgifte van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Gecorrigeerd Jaarbericht IGJ 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Besluit COVID-19-vaccinatieronde voor specifieke doelgroepen in het najaar van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ontwikkelingen voedselveiligheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kapitaallasten umc’s

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het zwartboek ‘Een boek vol rotte tanden’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Adviesrapport Zorginstituut Nederland: 'De klinisch fysicus in artikel 3 van de Wet BIG?'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Eindevaluatie Citrienfonds 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  B. Onderstaande brieven hebben als eerste voorstel 'ter bespreking' (te besluiten of deze brieven controversieel of niet controversieel worden verklaard) en daarnaast een behandelvoorstel voor het geval de brieven niet controversieel worden verklaard

 36. 36

  Voortgangsrapportage voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals, verlenging ataluren en beëindiging VT/opname basispakket NTRK remmers

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op brief ME Centraal over toekenning subsidies door ZonMw aan MECVS-researchprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Onderzoeksrapport ‘Kwalitatieve verdieping analyse hiaten geneesmiddelenontwikkeling’

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de zesde voortgangsrapportage Kansrijke start (Kamerstuk 32279-238)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken aanbevelingen eerste OvV-rapport 'Aanpak Coronacrisis' (Kamerstuk 25295-2057)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Verslag van een schriftelijk overleg over Advies Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) over vogelgriep (Kamerstuk 25295-2051)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  A. Over onderstaande brieven heeft de commissie in haar extra procedurevergadering van 6 september 2023 (groslijst controversieel verklaren) het voorstel aan de Kamer gedaan om deze niet controversieel te verklaren

 44. 44

  Reactie op verzoek commissie over de brief inzake vergoeding van psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van een schriftelijk overleg over de versterking van de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem en voorhang van de regeling tot verstrekking van instellingssubsidie aan patiënten- en gehandicaptenorganisatie (Kamerstukken 29214/31765-95)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Voortgang programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het evaluatierapport van Amsterdam UMC/Trimbos over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) (Kamerstuk 25424-648)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Voortgangsrapportage programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voortgang [Ont]Regel de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Stand van zaken pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Twee adviesrapporten NZa 'Scheiden wonen en zorg in de verpleging en verzorging' en 'Positionering behandeling voor Wlz-cliënten'

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verslag van een schriftelijk overleg over kennisinfrastructuur en passende zorg Wlz (Kamerstuk 34104-374)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie op de petitie “Stop verwaarlozing ouderen”

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voortgang ontwikkeling nationale strategie en verdere ontwikkelingen VN-verdrag handicap

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Kabinetsreactie op verzoek commissie over de verdere stappen inzake het verbeteren van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  B. Onderstaande brieven hebben als eerste voorstel 'ter bespreking' (te besluiten of deze brieven controversieel of niet controversieel worden verklaard) en daarnaast een behandelvoorstel voor het geval de brieven niet controversieel worden verklaard

 57. 57

  Regeling zorgmedewerkers met langdurige postcovid klachten

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  A. Over onderstaande brieven heeft de commissie in haar extra procedurevergadering van 6 september 2023 (groslijst controversieel verklaren) het voorstel aan de Kamer gedaan om deze niet controversieel te verklaren

 59. 59

  Samen sterk: zorg en onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Appreciatie van de motie van het lid Koerhuis c.s. over de uitzetting van schipperskinderen stoppen (Kamerstuk 36200-A-95)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op verzoek commissie over Backpay-regeling voor weduwen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Aanpak Sociale Basis inclusief Mantelzorgagenda 2023-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Resultaten TNCO-metingen filtersigaretten

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Beleidsreactie op het rapport ‘Deel en Verbind - Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië’ van de commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Nationaal Actieplan Dakloosheid en beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Ontwikkelingen Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Update HPV18+ campagne

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Vitamine K profylaxe beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang doorontwikkeling van bekostiging wijkverpleging op basis van cliëntprofielen volgens het Draagkracht Draaglast model (Kamerstuk 23235-222)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 70. 70

  Appreciatie gewijzigde motie van het lid Raemakers c.s. over als uitwerking van de hervormingsagenda werk maken van de 18-/18+-problematiek (Kamerstuk 31839-968), nader gewijzigde motie van de leden Kwint en Peters over garanderen dat excessieve winstuitkeringen (onder meer aan derden en private equitypartijen) in de jeugdzorg tot het verleden gaan behoren (Kamerstuk 31839-967) en de motie van het lid Beertema over het instellen van een moratorium op de behandelmethode ABA zolang het onderzoek naar de effectiviteit en mogelijke schade niet is afgerond (Kamerstuk 36373-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Appreciatie gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over ervoor zorgen dat uitgaven behorende bij nieuwe beleidsvoornemens rechtmatig worden vormgegeven (t.v.v. 36360-XVI-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verslag van een schriftelijk overleg over het NZa-advies structurele bekostiging meer tijd voor de patiënt (Kamerstuk 33578-97)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad van 27-28 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verslag formele EU Gezondheidsraad van 13 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  A. Over onderstaande stukken heeft de commissie in haar extra procedurevergadering van 6 september 2023 (groslijst controversieel verklaren) het voorstel aan de Kamer gedaan om deze niet controversieel te verklaren

 76. 76

  Initiatiefnota van het lid Tielen over Én Én: een verjongingskuur voor de basiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) inzake het tweede WHO World Local Production Forum, te ‘s-Gravenhage, Nederland, van 6 – 8 november 2023; Genève, 13 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Toezegging afbakeningsdocument Hotspot COVID-19 AZ

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Wijzigingen van Bijlage I en Bijlage II bij het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 19 oktober 2005

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Programma onderzoek en kennisdeling postcovid

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Onderzoeksrapport 'Discriminatie in de zorg en de sport: wat weten we (niet)?'

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2022, over het onderzoeksrapport ‘Discriminatie in de zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Inbreng schriftelijk overleg Reactie op het onderzoeksrapport ‘Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting’ - donderdag 28 september 2023.

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Inbreng schriftelijk overleg Voortgang verkenning motie Sneller over onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger gereguleerd kunnen worden - vrijdag 29 september 2023, 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  B. Onderstaande stukken hebben als eerste voorstel 'ter bespreking' (te besluiten of deze stukken controversieel of niet controversieel worden verklaard) en daarnaast een behandelvoorstel voor het geval de stukken niet controversieel worden verklaard.

 86. 86

  Initiatiefnota van het lid Sahla over “Niemand laten vallen: op weg naar inclusieve zorg”

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 8 september 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  • Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 maart 2023. 
  • Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. 
  • Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023.
  • Kamerstuk 36334 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023.
  • Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023.
    
  B. Ter informatie: 
  • Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden zal gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. Per brief van 23 februari 2023 verzoekt de minister de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen, in verband met een voorgenomen tweede nota van wijziging. Het is het streven van de minister om voor het einde van dit jaar een tweede nota van wijziging van de Wzl voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. 
   • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  • Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. De Kamer is in afwachting van tweede nota van wijziging.
 88. 88

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 8 september 2023)

  Besluit:  Ter informatie.
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36295 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
  • ??Tijdens de extra procedurevergadering van de commissie VWS (groslijst controversieel verklaren) d.d. 6 september 2023 heeft de commissie de Kamer voorgesteld om dit wetsvoorstel controversieel te verklaren. 
  1. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht.?
  • ?Tijdens de extra procedurevergadering van de commissie VWS (groslijst controversieel verklaren) d.d. 6 september 2023 heeft de commissie de Kamer voorgesteld om dit wetsvoorstel controversieel te verklaren. 
  1. Kamerstuk 34961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
 89. 89

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 2 juni 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over de aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  2. Debat over oversterfte (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  3. Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  4. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  5. Dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Den Haan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  6. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 7 februari 2023 en nogmaals tijdens de RvW van 16 mei 2023).
  7. Dertigledendebat over de brandbrief van zorgorganisaties over de toename van gezondheidsklachten door armoede (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  8. Dertigledendebat over diplomafraude in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  9. Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
  10. Dertigledendebat over het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’ (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
  11. Dertigledendebat over een bezuiniging van 1,6 miljard euro op de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2023).
  12. Dertigledendebat over het bericht dat thuis sterven voor terminaal zieke patiënten steeds moeilijker wordt (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023.
  13. Debat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 28 maart 2023).
  14. Dertigledendebat over het niet vergoeden van een nieuw medicijn tegen borstkanker (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2023) 
  15. Dertigledendebat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over toekomstgerichte eerstelijnszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2023). 
 90. 90

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

   
  1. Dertigledendebat over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake het verstrekken van informatie over de besluitvorming rondom de coronapandemie door het ministerie van VWS (aangevraagd door het lid Azarkan tijdens de RvW van 11 april 2023).
  2. Dertigledendebat over het definitieve besluit inzake de concentratie van kinderhartinterventies (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  3. Debat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de publieke gezondheidszorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  4. Dertigledendebat over onduidelijkheid over de realisatie van verpleegzorgplekken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 16 mei 2023). 
  5. Debat over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 23 mei 2023).
  6. Dertigledendebat over over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW van 23 mei 2023).
  7. Dertigledendebat over het handelen van toezichthouder NZa met betrekking tot de zorgplicht van zorgverzekeraars (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 juni 2023). 
  8. Dertigledendebat over vrees voor ontslagen in de ouderenzorg door financiële tekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 13 juni 2023).
  9. Dertigledendebat over de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Den Haan tijdens de RvW van 20 juni 2023).
  10. Dertigledendebat over het bericht dat zorgkantoren de toegang tot verpleeghuizen gaan beperken tot zware patiënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 juni 2023).
  11. Dertigledendebat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 juni 2023).
  12. Debat over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door de commissievoorzitter VWS tijdens de RvW van 27 juni 2023).
  13. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  14. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  15. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de ova-ruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
 91. 91

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  1. Dertigledendebat over het bericht dat de wachtlijsten in de zorg chronisch hoog dreigen te blijven door personeelstekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  2. Dertigledendebat over zorgorganisaties die naar de rechter stappen vanwege ontoereikende tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  3. Dertigledendebat over het stilvallen van de bouw van ouderenwoningen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  4. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten niet terecht kunnen in een hospice omdat de verzekeraar er geen contract mee sloot (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  5. Dertigledendebat over het bericht dat het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein familieleden van patiënten wil inzetten voor zorgtaken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  6. Dertigledendebat over het bericht dat het Alrijne Ziekenhuis een operatiestop inlast omdat het zorgbudget op is (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  7. Dertigledendebat over het bericht dat 21% van de Nederlanders noodzakelijke zorg mijdt vanwege de hoge kosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  8. Dertigledendebat over de ontoegankelijkheid van commerciële huisartsenpraktijken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  9. Dertigledendebat over de toename van agressie in apotheken wegens aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  10. Dertigledendebat over de groei van de uitstroom van medewerkers in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  11. Dertigledendebat over het gebrek aan thuiszorg door bezuinigingen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
 92. 92

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.

  A. Gepland:
  • Tweeminutendebat Eerstelijnszorg (CD 5/7), voorzien op dinsdag 12 september 2023 vanaf 17.20 uur. 
  • Tweeminutendebat Documentaire ‘Remco vs. Pharma’ (29477-787), voorzien op dinsdag 12 september 2023 vanaf 17.40 uur. 
  • Tweeminutendebat Brandbrief ALS patiëntenvereniging m.b.t. moties over geneesmiddelenbeleid ALS-patiënten (29477-849), voorzien op dinsdag 12 september 2023 vanaf 18.00 uur. 

  B. Nog in te plannen:
  • Tweeminutendebat Definitieve besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen (Kamerstuk 31765-772).
  • Tweeminutendebat Medische ethiek / orgaandonatie (CD 28/6).

  C. Ter informatie:
  • Tweeminutendebat over de reactie op verzoek commissie inzake de Uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders (Kamerstuk 29689-1189). Dit tweeminutendebat is reeds aangevraagd, maar op 15 juni 2023 is voorafgaand hieraan nog een nader schriftelijk overleg gehouden. 
 93. 93

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit:
  1. De commissie besluit (indien mogelijk) tot het inplannen van de drie volgende commissiedebatten voorafgaand aan het verkiezingsreces (27 oktober 2023):
   - Gehandicaptenbeleid;
   - Zwangerschap en geboorte;
   - Ziekenhuiszorg.
  2. Het commissiedebat Kindermishandeling (blok I) en aansluitend Huiselijk geweld/ geweld in afhankelijkheidsrelaties (blok II) op 27 september 2023 (14.30-18.30 uur) wordt uitgesteld tot na het verkiezingsreces. 

  Overzicht: 
   
  A. Reeds ingepland:
  1. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (wo 27 september 2023, 10.00 tot 14.15 uur).
  2. CD Goed bestuur en toezicht binnen de zorg (wo 4 oktober 2023, 10.00 - 15.00 uur).
  3. CD Digitale ontwikkelingen in de zorg (do 5 oktober 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  4. CD Integraal Zorgakkoord (wo 11 oktober 2023, 13.00 - 18.15 uur).
  Verkiezingsreces vanaf 27 oktober 2023. 

  B. Nog in te plannen voorafgaand aan het verkiezingsreces: 
  1. CD Gehandicaptenbeleid 
  2. CD Zwangerschap en geboorte 
  3. CD Ziekenhuiszorg 

  C. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Kindermishandeling (blok I) en aansluitend het CD Huiselijk geweld/geweld in afhankelijkheidsrelaties (blok II) 
  2. WGO Leefstijlpreventie 
  3. CD Langdurige zorg 
  4. WGO Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen 
  5. CD GGZ / Suïcidepreventie 
  6. WGO Begrotingsonderdeel Jeugd 
  7. CD Mondkapjesdeal
  8. CD Discriminatie in de zorg 
  9. CD Hulp- en geneesmiddelenbeleid 
  10. CD Maatschappelijke domein 
  11. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
  • De Kamer neemt op 21 september een besluit over de te behandelen begrotingen voorafgaand aan het verkiezingsreces. 
 94. 94

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Commissiedebat Acute Zorg (1 geagendeerde brief d.d. 16 juni 2023)
  2. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS (6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 28 november 2022)
  3. Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg (1 geagendeerde brief d.d. 26 juni 2023)
  4. Commissiedebat Kwaliteitszorg (7 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 24 juni 2022)
  5. Commissiedebat Medische Kindzorg (nog geen geagendeerde brieven)
  6. Commissiedebat Medisch Zorglandschap (2 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 augustus 2022)
  7. Commissiedebat Medische ethiek / orgaandonatie (2 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 30 mei 2023)
  8. Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / pandemische paraatheid (10 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 17 mei 2023)
  9. Commissiedebat Oorlogsgetroffenen (nog geen geagendeerde brieven)
  10. Commissiedebat Medische preventie (9 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 31 maart 2023)
  11. Commissiedebat Voedselveiligheid (16 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 23 januari 2020)
  12. Commissiedebat Wijkverpleging (nog geen geagendeerde brieven)
  13. Commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel (3 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 juni 2023)
 95. 95

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht geplande briefings/gesprekken
  1. Gesprek commissie VWS - delegatie deelstaat Brandenburg Duitsland (besloten), woensdag 13 september van 12.00-13.00 uur. De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen, Heerema (beiden VVD), Van den Berg (CDA).
  Nog in te plannen:
  1. Technische briefing, verzorgd door het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) over regeldruk in de zorg, di 3 oktober van 17.00 tot 18.00 uur. 
  2. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
 96. 96

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht geplande rondetafelgesprekken: 
  1. RTG over Dementiezorg. Do 5 oktober 2023, 10.00 - 12.30 uur.

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen.