Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

5 september 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken. De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist.
 
Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.
 
Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.
 
De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zakenmet uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • B. Becker (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • A. Podt (D66)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • H. Kat (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • M. de Graaf (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • L.M. Werner (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • B. van Kent (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (BBB)
 • C. Stoffer (SGP)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een klachtrecht voor de individuele werknemer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van deel IV van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs in 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tijdelijke subsidieregeling ter stimulering van EVC-procedures

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brieven van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen na de procedurevergadering van 4 juli 2023 OF eerder ontvangen, niet gekoppeld aan een commissieactiviteit)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Brieven van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (ontvangen na de procedurevergadering van 4 juli 2023)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie op 13 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Commissiedebat Inburgering en integratie op 27 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Commissiedebat Kinderopvang op 28 september 2023

  Besluit: Commissiedebat zal worden omgezet in een schriftelijk overleg.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Commissiedebat Buitenlandse inmenging en beïnvloeding op 4 oktober 2023

  Besluit: de agenda zal nog nader worden ingevuld.
 22. 22

  Commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 oktober 2023 op 5 oktober 2023

  Besluit: Commissiedebat zal worden omgezet in een schriftelijk overleg.

  Agenda:
  • Nog te ontvangen geannoteerde agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 oktober 2023.
  • Nog te ontvangen verslag van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13-14 juli 2023.
 23. 23

  Commissiedebat Arbeidsongeschiktheid op 11 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Commissiedebat Doorlopende leerlijn van kinderen op 26 oktober 2023

  Besluit: Commissiedebat zal worden geannuleerd en de agenda zal worden toegevoegd aan het schriftelijk overleg Kinderopvang.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid op 1 november 2023

  Besluit: Commissiedebat zal tot nader order worden uitgesteld.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27-28 november 2023 op 22 november 2023

  Besluit: Commissiedebat zal worden omgezet in een schriftelijk overleg.

  Agenda:
  • Nog te ontvangen geannoteerde agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27-28 november 2023.
  • Nog te ontvangen verslag van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 oktober 2023.
 27. 27

  Commissiedebat Arbeid en zorg op 6 december 2023

  • Agenda wordt nog nader ingevuld.
 28. 28

  Schriftelijk overleg Crisisregeling Personeelsbehoud

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Schriftelijk overleg Subsidieregeling Ontwikkeladvies STAP 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Schriftelijk overleg Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Feitelijke vragenronde Tussenrapport commissie sociaal minimum (36200-XV-95)

  noot: Gevraagd zal worden de antwoorden op de feitelijke vragen voor het APB toe te zenden.

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Commissiedebat Kinderbijslag en kindgebonden budget

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Commissiedebat Pensioenonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Commissiedebat Eerlijk werken

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kathmann over De herovering van de platformeconomie (35230)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de Voedselbank (35609)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD 15/6)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 21/6)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Overige geplande commissie-activiteiten

  Besluit: Alle onderstaande activiteiten vinden vooralsnog doorgang. 
  • 12 september 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 13 september 2023, 10.00-11.00 uur: Technische briefing Commissie sociaal minimum
  • 14 september 2023, 11.15-12.15 uur: Gesprek SER - Naar verdere succesvolle toepassing van sociale innovatie
  • 26 september 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 28 september 2023, 10.00-12.30 uur: Rondetafelgesprek Mantelzorg
  • 10 oktober 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 24 oktober 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 7 november 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 21 november 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 5 december 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 december 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 43. 43

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Informele Raad WSB van 13 en 14 juli 2023 (Kamerstuk 21501-31-716)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Uitstel toezending BNC-fiche Raadsaanbeveling sociale economie

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 en 14 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data