Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

7 september 2023
9:30 - 11:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • R.M. Boucke (D66)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • S. Warmerdam (D66)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • B. Madlener (PVV)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Krul (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • F.J.H. Jansen (FVD)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • B.J. Eerdmans (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Algemeen

  Bijgaand treft u een zogenoemde groslijst aan van de bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s, ten behoeve van het eventueel controversieel verklaren van zaken.

  De commissie kan aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid besloten. Nadat uw commissie heeft bepaald welke zaken als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst waarover plenair zal worden gestemd.

  Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

  De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.
 2. 2

  Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Waterwet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Goedkeuringswet HNS-Verdrag (aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen (hazardous and noxious substances))

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en de Tunnelwet Westerschelde in verband met de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Initiatiefwetsvoorstel van het lid Kuiken: Wet nuchter op de weg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Ontwerpbesluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Ontwerpconcessie Hoofdrailnet (HRN) 2025-2033

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwerp-wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur Kernenergiewet 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV 1990 in verband met het aanpassen van de definitie van voor rolstoelen toegankelijke voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwerpregeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  LUCHTVAART

 19. 19

  OVV-rapport ‘Motorstoring tijdens initiële klimfase, Boeing 747-412 BCF’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het position paper van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapportage 2022 Nationale Adviesgroep Cabinelucht

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake ‘Verlies van controle na opengaan van cockpitkap’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aankondiging herziening obstakelbeleid luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nederlands Actieplan Luchtvaartveiligheid (NALV)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  OvV-rapport 'Paramotortrike verongelukt tijdens vlucht'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Systeemmonitor Luchtvaartveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering van de gewijzigde motie-Van der Molen/Koerhuis over een tijdpad voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en luchthavens voor het delen van fatsoenslijsten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  OPENBAAR VERVOER en SPOOR

 29. 29

  Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer”

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang uitvoering Bestuursakkoord toegankelijkheid openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Gesprekken met OV-sector n.a.v. NOVB-conferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Volgende stap OVpay

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Instemmingsverzoek aanpassing dienstregelingen Ameland en Schiermonnikoog

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verkenners herstart cao-onderhandelingen streekvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voorgenomen hoofdrailnetconcessie en plan B

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Proces nieuwe HRN-concessie bij start consultatie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Schriftelijk overleg over de wijzigingen Programma van Eisen nieuwe Hoofdrailnetconcessie naar aanleiding van twee commissiedebatten op 1 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Treinverbinding Eindhoven - Heerlen - Aken

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Intentieverklaring Drielandentrein

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Jaarverantwoording ProRail en NS 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  DUURZAAM VERVOER

 43. 43

  Elektrificering snor- en bromfiets

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Resultaten Regeling Bevordering Schone Wegvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Start implementatie RED III voor vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Drie TNO-rapporten over stikstof uitstoot wegverkeer en mobiele machines

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie over het ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Publicatie Onderzoeksrapport Effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Export van laagwaardige brandstoffen naar buiten de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Invulling motie-Bontenbal/Van Ginneken over verschillende scenario’s voor de stimulering van duurzame mobiliteit na 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Regionale Uitrol Laadinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Realisatie laadinfrastructuur voor vrachtwagens

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  MOBILITEIT OVERIG

 54. 54

  Afschrift reactie op een burgerbrief inzake parkeerproblematiek voor vrachtwagenchauffeurs in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Risicoanalyse bijmenging in stookolie en Nederlandse inzet bij IMO voor bunkerlicentiesystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Uitvoering van de motie De Hoop over oplossingen voor de nachtelijke watertaxidiensten naar de Waddeneilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  CIRCULAIRE ECONOMIE

 58. 58

  Visie op verduurzaming kledingindustrie, overzicht van stimuleringssubsidies en overleg met banken

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Circulair plastic

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Beoordeling afval of niet en experimenteren circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op verzoek commissie over het CE Delft-rapport ‘CO2-winst met kunststofrecyclaat’

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Diverse onderwerpen op het gebied van circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Monitoring zwerfafval 2e helft 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Beleidsopties ter reductie van sigarettenfilters in zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over beleidsopties ter reductie van sigarettenfilters in zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Stand van zaken implementatie duurzaamheidscriteria biogrondstoffen in regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Reactie op de motie-Van der Graaf c.s. over een verbod op het vernietigen van niet-verkochte goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Stand van zaken uitwerking Circulair Materialenplan (CMP1)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Voortgangsrapportage beleidsprogramma circulair textiel 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verslag schriftelijk overleg Nahang besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  MILIEU

 72. 72

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Dorpsraad Wijk aan Zee met betrekking tot de verkorte vergunningprocedure voor Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Toezegging over de stand van zaken Expertgroep IJmond

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verzamelbrief vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Voortgang n.a.v. signaalrapportage ILT 'Meer inzicht in en toezicht op certificering'

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Praktijkproef asbestdaksanering met schuim

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Beantwoording van vragen over hulp aan eigenaren van woningen met asbestleien

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Beleidsreactie op ILT-rapport inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Tweede deel van het rapport: ‘Resultaten preventief toezicht op het voorkomen van lozingen van ladingresiduen.’

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Besluit ILT op vergunnen internationaal afvaltransport PFAS-verdacht afval naar Indaver-Antwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Rapportage ILT inzake VTH stelsel (milieu, bouwen, natuur) Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Reactie op de motie-Van der Plas over een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Rapport studie omgevingsveiligheid toekomstige stromen waterstofrijke energiedragers

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over ‘Industrie en Omwonenden'

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Literatuurverkenning RIVM poly-acrylamide

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Verzamelbrief luchtkwaliteit - Schone Lucht Akkoord, houtstook, inzet internationaal

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Doorwerking WHO-richtlijnen geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  RIVM-rapport “Voorstel voor het meten en modelleren van ultrafijnstof in Nederland”

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Uitvoering NEC-richtlijn / grensoverschrijdende luchtverontreiniging

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Vervalopslag radioactief afval

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Voornemen overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) door de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  WATER

 93. 93

  Kabinetsreactie op Rli-advies over de Kaderrichtlijn Water (KRW) en nadere invulling van het KRW-impulsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Verdere uitwerking beleid medegebruik in windparken op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Waddengebied 23 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  NIEUWE BRIEVEN (ontvangen na de procedurevergadering op 5 juli jl.)

  De onderstaande brieven worden, indien zij niet controversieel worden verklaard, opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering (13 september a.s.) en dan voorzien van een behandelvoorstel. 
  NB Nieuwe ontwerpbesluiten staan onder II. en nieuwe brieven inzake Europa staan onder VIII.
 97. 97

  INFRASTRUCTUUR en MOBILITEIT

 98. 98

  Voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement IenW (RWS-netwerken)

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Toelichting Verdragswijzigingen internationale burgerluchtvaart en binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Brand op vrachtschip Fremantle Highway boven Ameland

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Stand van zaken brand op vrachtschip Fremantle Highway

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Vrachtschip Fremantle Highway aangekomen in de Eemshaven

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Klimaatafspraken internationale zeevaart

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Ongevalscijfers Scheepvaart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Tariefonderzoek nieuwe HRN-concessie

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Reactie op de motie van het lid Van der Graaf over geen spitstoeslag in de hoofdrailnetconcessie (HRN) opnemen

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Ontwikkelingen internationaal personenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Alternatief voor publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Voortgang ontwikkelingen HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Toename incidenten en afname veiligheidsgevoel in het OV

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Uitkomsten van een bestuurlijk overleg over de inperking van de veerdiensten naar Ameland

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Definitief rapport MARIN dimensionering vaargeul Holwerd-Ameland

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Arrest gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep KLM c.s./IATA e.a. versus de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Uitvoering motie-Van der Plas over een leidende rol nemen in het gelijktrekken van het beleid voor ontheffingen in de 20-kmzone rond Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Luchtvaart over afschrift van een schriftelijk overleg aan de Eerste Kamer inzake stikstofbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Afschrift reactie op een burgerbrief inzake de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Reductie grondafhandelingsbedrijven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Verslag schriftelijk overleg Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Aanpassing gebruik regeringsvliegtuig

  Te behandelen:

  Loading data
 121. 121

  Voortgang verkenning openbare dienstverplichting vluchten Saba en Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 122. 122

  Adviesnotitie Nationale Adviesgroep Cabinelucht over kennisvergroting en bewustwording kwaliteit cabinelucht bij luchtvaartpersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 123. 123

  Achtste voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 124. 124

  Verzorgingsplaatsen van de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 125. 125

  Deelscooters model-APV en inclusiviteit deelmobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 126. 126

  Rapport onderzoek verkeersveiligheid lichte T-voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 127. 127

  Voortgang zero-emissiezones

  Te behandelen:

  Loading data
 128. 128

  Voortgang duurzaam vervoer en toelichting aanvullende klimaatmaatregelen mobiliteitssector

  Te behandelen:

  Loading data
 129. 129

  Effectstudies CO2-differentiatie vrachtwagenheffing en concept-meerjarenprogramma verduurzaming

  Te behandelen:

  Loading data
 130. 130

  Besluitvorming herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 131. 131

  Voornemen tot gunning A2 Het Vonderen-Kerensheide

  Te behandelen:

  Loading data
 132. 132

  Adviesrapport ICT-project BEST2DO twee waterkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 133. 133

  Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag examens’ 2de kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 134. 134

  Huidig aantal rijbewijskeuringen en impact voorstellen Europese Rijbewijsrichtlijn op stelsel medische rijgeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 135. 135

  WATER en MILIEU

 136. 136

  Verslag schriftelijk overleg over uitvoering motie-Beckerman over het in kaart brengen van vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 137. 137

  Voortgang versterking VTH-stelsel juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 138. 138

  Stand van zaken asfaltcentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 139. 139

  Aanpassing berekeningswijze aandachtsgebieden (Besluit kwaliteit leefomgeving)

  Te behandelen:

  Loading data
 140. 140

  Derde voortgangsrapportage PFAS Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 141. 141

  Routekaart en convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 142. 142

  Diverse onderwerpen ten aanzien van verbranden en storten

  Te behandelen:

  Loading data
 143. 143

  Uitbreiding aanpak kunststof producten voor eenmalig gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 144. 144

  Informatie over de voortgang op een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 145. 145

  Voortgang Nationaal Milieu Programma

  Te behandelen:

  Loading data
 146. 146

  Geurhinder en veehouderij; uitgangspunten aanpassing geurregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 147. 147

  Diverse onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 148. 148

  Publicaties ILT van april tot en met juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 149. 149

  Geplande commissie-activiteiten

  U kunt hierbij aangeven welke activiteiten al of geen doorgang zouden moeten vinden. Reeds geagendeerde brieven die controversieel zijn verklaard, worden van de agenda gehaald. 
  Activiteiten waarover geen opmerkingen worden gemaakt gaan in beginsel door, mits gepland vóórdat het verkiezingsreces begint (tot op heden is de aanvang nog niet bekend).

  06-09-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Vliegveiligheid (3u, 4m)
  07-09-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer (3u, 4m)
  08-09-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21 en 22 september 2023*
  13-09-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  14-09-2023 14.00 - 16.30 Rondetafelgesprek OVV-rapport Industrie en Omwonenden*
  15-09-2023 10.00 - 12.00 Werkbezoek aan Meppel met ProRail inzake spoorweginfrastructuur*
  26-09-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Hoofdrailnetconcessie (HRN) (3u, 4m)
  27-09-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  28-09-2023 10.00 - 11.30 Technische briefing IPO, VNG en ODNL inzake interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel
  04-10-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire economie (4u, 5m)
  05-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Internationaal spoor (3u, 4m)
  11-10-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  11-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid (3u, 4m)
  12-10-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 16 oktober 2023* (3u, 4m)
  25-10-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  26-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
  01-11-2023 10.00 - 11.00 Gesprek Deltacommissaris
  08-11-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  13-11-2023 10.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Water*
  15-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)
  20-11-2023 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT 
  22-11-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  22-11-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 4 december 2023* (3u, 4m)

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
 150. 150

  Ongeplande commissie-activiteiten

  U kunt hierbij aangeven of deze activiteiten ingepland kunnen worden. Activiteiten waarover geen opmerkingen worden gemaakt, zullen -indien mogelijk- nog voor het verkiezingsreces worden ingepland. 

  Technische briefing Circulair bouwen
  Rondetafelgesprek Circulair bouwen
  Diverse activiteiten parlementaire verkenning Betalen naar gebruik
  Planning zoals in april 2023 vastgesteld door de commissie IenW:
  - concept rapport parlementaire verkenning naar commissies IenW en Financiën: procedurevergadering IenW 27 september 2023 (na afstemming met de voorbereidingsgroep)
  - definitief rapport naar kabinet voor schriftelijke reactie: begin oktober 2023
  - commissiedebat met kabinet over rapport parlementaire verkenning en reactie kabinet: november 2023

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
 151. 151

  Verkenning van de gevolgen van Betalen naar Gebruik voor autoreizen naar het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 152. 152

  Vervolg geamendeerde wetsvoorstel Gewasbescherming en biociden en moties over gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 153. 153

  Aansprakelijkheid 3M voor PFAS schade

  Te behandelen:

  Loading data
 154. 154

  Tweeminutendebat Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval

  Onderstaande brieven staan geagendeerd voor het nog te plannen tweeminutendebat dat is aangevraagd door het lid Hagen (D66) naar aanleiding van het schriftelijk overleg over dit Fiche op 9 maart jl..
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 155. 155

  Tweeminutendebat Auto (CD 15/6)

  Onderstaande brief was geagendeerd voor het commissiedebat Auto op 15 juni jl., maar is nog niet behandeld in het door het lid Koerhuis (VVD) aangevraagde tweeminutendebat.

  Te behandelen:

  Loading data
 156. 156

  Tweeminutendebat Leefomgeving (CD 17/5)

  Onderstaande brieven waren geagendeerd voor het commissiedebat Leefomgeving op 17 mei jl., maar zijn nog niet behandeld in het door het lid Van Esch (PvdD) aangevraagde tweeminutendebat.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 157. 157

  Tweeminutendebat Maritiem (CD 30/5)

  Onderstaande brieven waren geagendeerd voor het commissiedebat Maritiem op 30 mei jl., maar zijn nog niet behandeld in het door het lid Kröger (GL) aangevraagde tweeminutendebat.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 158. 158

  Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 27/6)

  Onderstaande brieven waren geagendeerd voor het commissiedebat Luchtvaart op 27 juni jl. maar zijn nog niet behandeld in het door het lid Van Haga (Groep Van Haga) aangevraagde tweeminutendebat. 

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 159. 159

  Zie IV.

 160. 160

  Europa

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.
 161. 161

  Fiche: Wijziging van Verordening onderbrekingen en rusttijden ongeregeld personenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 162. 162

  Fiche: Herziening Eurovignetrichtlijn voor CO2-emissieklasse van zware bedrijfsvoertuigen met aanhangwagens

  Te behandelen:

  Loading data
 163. 163

  Verslag EU-Transportraad van 1 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 164. 164

  NIEUWE BRIEVEN INZAKE EUROPA (Ontvangen na de procedurevergadering van 5 juli jl.)

  De onderstaande brieven worden, indien zij niet controversieel worden verklaard, opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering (13 september a.s.) en dan voorzien van een behandelvoorstel.
 165. 165

  Uitstel toezending BNC-Fiche Bodemrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 166. 166

  Fiche: Herziening Richtlijn naleving vlaggenstaatverplichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 167. 167

  Fiche: Herziening verordening Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 168. 168

  Fiche: Herziening Richtlijn havenstaatcontrole

  Te behandelen:

  Loading data
 169. 169

  Fiche: Herziening Richtlijn Maritiem Ongevallenonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 170. 170

  Fiche: Herziening Richtlijn Scheepsverontreiniging

  Te behandelen:

  Loading data
 171. 171

  Verslag Milieuraad 20 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 172. 172

  Verslag schriftelijk overleg informele Milieuraad op 10 en 11 juli 2023 te Valladolid, Spanje

  Te behandelen:

  Loading data
 173. 173

  EU-voorstel Richtlijn bodemgezondheid (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data