Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie Digitale Zaken (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

6 september 2023
14:00 - 15:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Digitale Zaken
 
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken. De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.J. Valstar (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • H. Rahimi (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • J.C. Sneller (D66)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • J. Wuite (D66)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • N. Drost (ChristenUnie)
 • G. van den Brink (CDA)
 • H.M. Krul (CDA)
 • N.G.J. Temmink (SP)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht (Verzamelwet gegevensbescherming)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpbesluit directe bevraging gezagsmodule

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorhang Experimentbesluit BRP dataminimalisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toelichting

  De brieven in deze rubriek zijn nieuwe brieven, ontvangen na de procedurevergadering d.d. 5 juli 2023. Brieven worden, indien zij niet controversieel worden verklaard, opnieuw geagendeerd voor de procedurevergadering d.d. 13 september a.s. voorzien van een behandelvoorstel. 
 6. 6

  Beleidsreactie op de WODC-onderzoeken naar de regulering van deepfakes en immersieve technologieën

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Bestuurlijke reactie AcICT-rapport Logius Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie storing DigiD 1 en 2 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek naar de (on)mogelijkheden en risico’s van digitale identiteitsvaststelling en -verificatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie onderzoek rijksbrede privacy governance

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Appreciatie rapportage Regeringscommissaris Informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzamelbrief ‘algoritmen reguleren’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Digitale gemeenschapsgoederen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Agenda ‘Coalities voor de digitale samenleving’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Opruimen Vervuilde data van 15 juni j2023, over de vraag of de opdracht aan de Auditdienst Rijk (ADR) aangepast moet worden of dat die verder geëxpliciteerd kan worden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  I-strategie Rijk: Update Routekaarten en evaluatie Strategische I-agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies AcICT (Adviescollege ICT) Toekomst Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over deelname Nederland aan Europese pilot met digitaal reisdocument (Kamerstuk 25764-141)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kinderrechten en digitalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang van de activiteiten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) m.b.t. de aanlanding van nieuwe onderzeese datakabels en het vitaal verklaren van onderzeese datakabels

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang Datavisie Handelsregister

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kinderen en digitale rechten

  De brieven onder dit agendapunt zijn opgenomen op de agenda van het op 14 oktober 2023 van 14.00-17.00 uur geplande commissiedebat Kinderen en digitale rechten.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Basisregistratie personen

  De brieven onder dit agendapunt zijn opgenomen op de agenda van het op 1 november 2023 van 14.00-17.00 uur geplande commissiedebat Basisregistratie personen. 

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Online veiligheid en cybersecurity

  De brieven onder dit agendapunt zijn opgenomen op de agenda van het op 8 november 2023 van 14.00-18.00 uur geplande commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Wetgevingsoverleg departementale ontwerpbegrotingen BZK, JenV en EZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

  De brief onder dit agendapunt is opgenomen op de agenda van het op 27 november 2023 van 16.15 tot 23.00 uur geplande wetgevingsoverleg departementale ontwerpbegrotingen BZK, JenV en EZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nog te ontvangen openstaand schriftelijk overleg

   Schriftelijk overleg inzake Digitale inclusie d.d. 30 maart 2023.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden stuk

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten

  De brieven onder dit agendapunt zijn opgenomen op de agenda van het nog te plannen commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten. 

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Digitaliserende overheid

  De brief onder dit agendapunt is opgenomen op de agenda van het nog te plannen commissiedebat Digitaliserende overheid. 

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Informatiebeveiliging bij de overheid

  De brieven onder dit agendapunt zijn opgenomen op de agenda van het nog te plannen Informatiebeveiliging bij de overheid.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Inzet algoritmes en data-ethiek

  De brieven onder dit agendapunt zijn opgenomen op de agenda van het nog te plannen commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek. 

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Opkomende en toekomstige technologieën

  De brieven onder dit agendapunt zijn opgenomen op de agenda van het nog te plannen commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën. 

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Overige commissie-activiteiten


  Overig geplande commissieactiviteiten
  06-09-2023 10.00 - 11.30 Gesprek TikTok
  07-09-2023 10.00 - 11.00 Rondetafelgesprek Voortzetting blok 2 van het rondetafelgesprek Impact intensief gebruik van digitale technologieën en middelen d.d. 13 april 2023
  12-09-2023 13.30 - 13.45 Petitie 'Control AI'
  09-11-2023 13.30 - 16.00 Rondetafelgesprek Duurzaamheid en Digitalisering

  Geplande procedurevergaderingen tot Kerstreces
  05-07-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  13-09-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  27-09-2023 10.00 - 11.00 Strategische procedurevergadering
  27-09-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  11-10-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  25-10-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  08-11-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  22-11-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  06-12-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  20-12-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering

  Ongeplande activiteiten
  • Technische briefing Wet implementatie Open data richtlijn (36382). Noot: tijdens de PV d.d. 5 juli 2023 is besloten de technische briefing in te plannen voorafgaand aan de inbrengdatum Verslag bij het wetsvoorstel, zie ook agendapunt 2. 
  • Rondetafelgesprek Wet implementatie Open data richtlijn (36382) Noot: het voorstel van de leden Rahimi (VVD), Van Weerdenburg (PVV) en Slootweg (CDA) met nadere uitwerking van het programma is via e-mailprocedure d.d. 19 juli 2023 aan de commissie voorgelegd. Uitkomst emailprocedure: het voorstel is niet aangenomen. 
  • Rondetafelgesprek of een technische briefing over de (digitale) uitvoering met meerdere uitvoeringsorganisaties in het kader van horizontale taak Noot: besluit PV d.d. 5 juli 2023, de leden Rahimi (VVD) en Dekker-Abdulaziz (D66) vormen een voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel.
  • Rondetafelgesprek over Client Side Scanning om inzicht te bieden in de techniek, impact en effectiviteit van chatcontrols Noot: besluit PV d.d. 5 juli 2023, de leden Dekker-Abdulaziz (D66) en Van Weerdenburg (PVV) vormen een voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel. 
   
  Besluit: Ter informatie. 
 34. 34

  EU-voorstel: Mededeling EU Initiatief Web 4.0 en virtuele werelden COM (2023) 442

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voorlopig raadsakkoord Cyber Resilience Act in Coreper

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Inbreng schriftelijk overleg Verslag formele Telecomraad d.d. 2 juni 2023 in Luxemburg.

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) 23-24 oktober 2023

  De inbrengdatum is vastgesteld op 13 oktober 2023 om 12.00 uur. Op de agenda staat het volgende nog te ontvangen stuk:
  1. G
  eannoteerde agenda van de Telecomraad (Informeel) d.d. 23 en 24 oktober 2023 (nog te ontvangen).

  Besluit: niet controversieel verklaren. 
 38. 38

  Commissiedebat ter voorbereiding op de Telecomraad (Formeel) d.d. 5 december 2023.

  Dit commissiedebat is gepland op 28 november 2023 van 16.30-18.30 uur. Op de agenda staan de volgende nog te ontvangen stukken: 
  1. Geannoteerde agenda van de Telecomraad (Formeel) d.d. 5 december 2023 (nog te ontvangen).
  2. Verslag van het schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) d.d. 23-24 oktober 2023 van 13 oktober 2023 (nog te ontvangen).

  Besluit: niet controversieel verklaren.