Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

6 september 2023
18:30 - 20:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken. 

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. 

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • F. Boulakjar (D66)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • J.C.M. (Hans) Teunissen (D66)
 • A. Kops (PVV)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • B. Madlener (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • L.M. Werner (CDA)
 • G. van den Brink (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • R. Bisschop (SGP)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Kieswet, houdende vaststelling van regels over de programmatuur die bij verkiezingen wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de verkiezingsuitslag (Wet programmatuur verkiezingsuitslagen)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Goedkeuring van enkele ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Tweede goedkeurings- en reparatiewet BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid van de Eerste Kamer om voorstellen van wet te wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wetstechnische wijzigingen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard in de Omgevingswet en enkele wetten die daarmee verband houden (Verzamelwet Omgevingswet 20..)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Woningwet in verband met het regelen van een grondslag voor het verwerken van het burgerservicenummer van woningzoekenden door toegelaten instellingen en woonruimteverdelers in verband met het digitaal delen van gegevens voor de inkomenstoets

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Omgevingswet en de Gaswet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Initiatiefnota van het lid Slootweg over Bouwsparen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatierapport normeringssystematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Evaluatierapport Aanwijzingen inzake de Rijksinspecties

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Bestuursrecht en maatwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Herziening scenario Herbouw Digipoort (Programma SAMEN)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport van de werkgroep Herziening provinciaal belastinggebied

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de juridische mogelijkheden voor onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering naar van politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorlichting Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over de brief ‘Voortgang standpuntbepaling over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie over acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels (Kamerstuk 35510-102)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezending ter kennisname teksten pre-consultatie wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitkomsten validatie-onderzoek wegingsfactoren bezoldigingsklassen voor topfunctionarissen in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Benoemingsprocedure lid CTIVD en een plaatsvervangend technisch lid van de Toetsingscommissie inzet Bevoegdheden (TIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Koning 2022 (Kamerstuk 36360-I-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (Kamerstuk 36360-III-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie inzake de rapporten 'Demonstratierecht onder druk' en 'Ongecontroleerde macht' van Amnesty International

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanpak vijfde tranche Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgangsrapportage Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Jaarverslag 2022 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Openbaarmaking op verzoek op grond van de Wet open overheid met betrekking tot alle documenten en correspondentie over de Omgevingswet, over de periode 2017 tot en met 2019 (eerste deelbesluit)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat van 11 mei 2023, over de status van de besluitvorming door provincie en gemeente t.a.v. een distributiecentrum in de Lutkemeerpolder in de gemeente Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Informatie over het juridisch kader rond de internationale oplossing voor de verstoring van interceptie in Burum

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortgang herziening Besluit servicekosten in verband met een scherpere afbakening

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan het college van B&W van de gemeente Baarle-Nassau over herverdeling gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Appreciatie van de amendementen bij wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman op hun rapport ‘Als de overheid niet thuis geeft’

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Stand van zaken klokkenluidersdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgang proces BFTK 2024-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Essaybundel 'Doorwerkingen van het slavernijverleden. Meervoudige perspectieven op de relatie tussen heden en verleden’

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het parlementair onderzoeksrapport 'Gelijk recht doen'

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verbetering openbare agenda's bewindspersonen en lobbyparagrafen in memories van toelichting

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Demonstratierecht in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Ontvangst van verslag over de evaluatie van de Wet College voor de rechten van de mens

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State over de B-component van het inkomen van de Koning

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie op verzoek commissie inzake implicaties van het besluit van de commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voortgangsrapportage inzake het rapport van de Europese Commissie voor Democratie door Recht (de Venetiëcommissie), de ‘Opinion on the Legal Protection of Citizens’ aangaande Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Actualiteit huurbeleid juli 2023: onderzoek huurregister en diverse onderwerpen Huurcommissie en huurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Evaluatie marktwaarde en beleidswaarde woningcorporaties en OOB-status woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  ABF rapportages PRIMOS en plancapaciteit en betekenis voor de bouwopgave

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op de motie van het lid Pouw-Verweij over rapporteren over de gevolgen van verschillende typen migratie op de woningmarkt (Kamerstuk 35925-VII-127)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Kabinetsreactie op het adviesrapport 'Elke regio telt!'

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Reactie op de motie van de leden Bromet en Inge van Dijk over het vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij politieke besluitvorming (Kamerstuk 35925-VII-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voortgang Agenda Stad en Europese Agenda Stad

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 mei 2023, over of alle taken waar de Koningin zich mee bemoeit nu in een keer vallen onder de geheimhouding van de Kroon

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt betreffende informatie over het aantal sms-berichten van de minister-president die zijn veilig gesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Toezichtrapport WSW 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Voortgang programma Betaalbaar Wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Rapport evaluatie Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Vaststelling van de datum voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) - Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Vervolgstappen ontwikkeling Gnephoek in Alphen aan den Rijn

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Handhaving op vakantieparken

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake de motie van het lid Kluit c.s. over de financiën met betrekking tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verduurzaming gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Woo-besluit inzake besluitvorming informele scholing

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Reactie op de Quickscan lokale misleidende informatie

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Publicatie Woo-verzoek inzake sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Start voorbereidende werkzaamheden Binnenhofrenovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Afwegingskader Startbouwimpuls (SBI)

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het op 11 september 2023 geplande notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (TK 35286).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 83. 83

  Reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal

  Voor de onder dit agendapunt ondergebrachte zaak is de inbrengdatum voor een schriftelijk overleg vastgesteld op 12 september 2023. 

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2022

  De onder dit agendapunt opgesomde zaak is opgenomen op de agenda van het op 13 september 2023 geplande gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2022.

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Klokkenluiders

  De onder dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het op 13 september 2023 geplande commissiedebat Klokkenluiders.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 86. 86

  Staat van de volkshuisvesting

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het op 27 september 2023 geplande commissiedebat Staat van de volkshuisvesting.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 87. 87

  Verkiezingen

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het op 28 september 2023 geplande commissiedebat Verkiezingen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 88. 88

  Financiën decentrale overheden

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het commissiedebat Financiën decentrale overheden.
  Besluit: Het op 4 oktober 2023 geplande commissiedebat Financiën decentrale overheden wordt tot nader order uitgesteld.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 89. 89

  Klimaatakkoord gebouwde omgeving

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het op 5 oktober 2023 geplande commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 90. 90

  Leefbaarheid en veiligheid

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het op 25 oktober 2023 geplande commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 91. 91

  Funderingsproblematiek

  Het commissiedebat Funderingsproblematiek staat gepland voor 26 oktober 2023. Voor dit commissiedebat zijn tot op heden geen zaken opgenomen op de agenda.
 92. 92

  Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

  Het commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof staat gepland voor 16 november 2023. Voor dit commissiedebat zijn tot op heden geen zaken opgenomen op de agenda.
 93. 93

  Bestuurlijke organisatie en democratie

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 94. 94

  Bouwregelgeving

  De onder dit agendapunt opgesomde zaak is opgenomen op de agenda van het ongeplande commissiedebat Bouwregelgeving.

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Desinformatie en digitale inmenging

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 96. 96

  Digitalisering

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande commissiedebat Digitalisering.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 97. 97

  Discriminatie en racisme

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande commissiedebat Discriminatie en racisme.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 98. 98

  Grensoverschrijdende samenwerking

  De onder dit agendapunt opgesomde zaak is opgenomen op de agenda van het ongeplande commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking.

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande (tot nader order uitgestelde) commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 100. 100

  Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over "Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander".

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 101. 101

  Mensenrechten

  De onder dit agendapunt opgesomde zaak is opgenomen op de agenda van het ongeplande commissiedebat Mensenrechten.

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Regiodeals

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande commissiedebat Regiodeals.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 103. 103

  Ruimtelijke Ordening

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande commissiedebat Ruimtelijke Ordening.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 104. 104

  Slavernijverleden

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande commissiedebat Slavernijverleden.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 105. 105

  Staatscommissie rechtsstaat

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 106. 106

  Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland

  De onder dit agendapunt opgesomde zaak is opgenomen op de agenda van het ongeplande commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland.

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Wet op de lijkbezorging

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 108. 108

  Wet open overheid

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande commissiedebat Wet open overheid.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 109. 109

  Bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande plenaire debat over de bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen. 
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 110. 110

  Staat van de Uitvoering

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande plenaire debat over de Staat van de Uitvoering. 

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 111. 111

  Tweeminutendebat Uitvoering motie Ellian over ‘trouw aan de publieke taak’ toevoegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen (29 362, nr. 331)

  De onder dit agendapunt opgesomde zaak is opgenomen op de agenda van het ongeplande Tweeminutendebat Uitvoering motie Ellian over ‘trouw aan de publieke taak’ toevoegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen (29 362, nr. 331).

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector (CD 5/7)

  De onder dit agendapunt opgesomde zaken zijn opgenomen op de agenda van het ongeplande Tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector (CD 5/7).
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 113. 113

  Overzicht overige geplande commissie-activiteiten

  do 07-09-2023 15.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Het demonstratierecht in Nederland
  di 12-09-2023 17.30 - 18.30 Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187))
  do 14-09-2023 15.30 - 19.30 Rondetafelgesprek Verduurzaming van de woningvoorraad en aanpak energiearmoede
  do 28-09-2023 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  di 03-10-2023 13.45 - 14.00  Petitie Aanbieding petitie door VNG en IPO met betrekking tot de financiën van decentrale overheden
  wo 11-10-2023 14.45 - 17.45 Rondetafelgesprek Wooncoöperaties 

  Besluit: De commissie stemt in met het annuleren van de op 28 september 2023 geplande Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken.