Strategische procedurevergadering : Strategische procedurevergadering

De vergadering is geweest

8 juni 2023
10:15 - 12:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • K.B. Hagen (D66)
 • P.J.T. van Strien (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Aanhangige OCW-wetgeving (ter informatie)

  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).

  36341 
  Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)

  Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs. (verwacht 1e week van juni 2023) 

   
 2. 2

  Aanhangige initiatiefwetgeving (ter informatie)

  36257 Initiatiefwetgeving Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES, de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020 en enkele andere wetten in verband met de verankering van het leerrecht Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) 30-11-2022. (het wachten is op het advies van de Raad van State en het nader rapport)

  34538 Initiatiefwetgeving Voorstel van wet van de leden Kwint en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) 13-09-2016.

  34420 Initiatiefwetgeving Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 25-02-2016.

  33925 Initiatiefwetgeving Voorstel van wet van de leden De Hoop en Van der Molen tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht Tweede Kamerlid, H.E. de Hoop (PvdA) 25-04-2014.

  30417 Initiatiefwetgeving Voorstel van wet van de leden Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs) Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) 21-12-2005.
 3. 3

  Planningsoverzicht OCW 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Overzicht tweeminutendebatten per commissie