Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 juni 2024
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • M.K. van der Velde (PVV)
 • P.H. van der Hoeff (PVV)
 • M. Tseggai (GroenLinks-PvdA)
 • A. Pijpelink (GroenLinks-PvdA)
 • C. Martens-America (VVD)
 • R.Y. Hertzberger (NSC)
 • A.J. Soepboer (NSC)
 • I. Rooderkerk (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • C.R. van Zanten (BBB)
 • H.M. Krul (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 20-6-2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voortgang Nationaal Slavernijmuseum

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over Zbo-evaluatie Commissariaat voor de Media (Kamerstuk 25268-222)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(Kamerstuk 36550-VIII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken omtrent de veiligheid op universiteiten en hogescholen n.a.v. de protesten over de situatie in Gaza

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van de Uitvoering DUO 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Adviesbrief Dingtiid i.v.m. onderzoek Fries in het mbo en brief aan Dingtiid in reactie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie onderzoeksrapport ‘Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang integrale aanpak sociale veiligheid hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vergoedingen medezeggenschap en reactie op de medezeggenschapsmonitor

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vierde voortgangsbrief Masterplan basisvaardigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderwijsagenda’s voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Schorsing bestuurders stichting Islamitische School Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  De waardering van praktijkgericht onderwijs en de toekomst van het vmbo

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit van 21 mei 2024 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 in verband met het aanbieden van praktijkgerichte vakken in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over staatsexamen voortgezet onderwijs en normering centrale examens 2024 (Kamerstuk 31289-585)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst van vragen en antwoorden over de Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2024 (Kamerstuk 36410-VIII-125)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 36560-VIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Kamerstuk 36560-VIII-1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Kamerstuk 36560-VIII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Rapportage Beijing 30

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift brief Onderwijsraad aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies over wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden

 28. 28

  Jaarverslag Rathenau Instituut 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)


  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
   
  Herfstreces 2024: vrijdag 25 oktober t/m maandag 4 november
   
  Kerstreces 2024: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2025
   
  Voorjaarsreces 2025: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2025
   
  Meireces 2025: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2025
   
 30. 30

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)


  Zomerreces 2025: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2025
 31. 31

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

 32. 32

  Debatten, dertigledendebatten en tweeminutendebatten op OCW-terrein

  Langetermijnagenda:

  2, 3 en 4 juli 2024 (week 27)
  35 968 (Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)).

  Te agenderen (dertigleden)debatten/ interpellaties
  32. Dertigledendebat over de staat van het onderwijs (Rooderkerk) (minister OCW, minister PVO).

  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat Mentale Gezondheid van jongeren en studenten (12 juni 2024) met als eerste spreker het lid Hertzberger (NSC).

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  • 34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting).
  • 36 479 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs.
 33. 33

  Dossiers (ter informatie)