Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

18 april 2024
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • P.H. van der Hoeff (PVV)
 • M.K. van der Velde (PVV)
 • A. Pijpelink (GroenLinks-PvdA)
 • L.C.J. Stultiens (GroenLinks-PvdA)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • C. Martens-America (VVD)
 • J.P.S. Six Dijkstra (NSC)
 • R.Y. Hertzberger (NSC)
 • A.J. Soepboer (NSC)
 • I. Rooderkerk (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 18-4-2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang ontwerpregeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO 2024 (Kamerstuk 32827-296)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door een nieuwe Archiefwet (Archiefwet 20..)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Immaterieel erfgoed van, voor, door en met iedereen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Eerste reactie op het adviesrapport Toegang tot Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tussenrapportage restauratieopgave niet-woonhuis rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur en media

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Bikker, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 januari 2024, over het bericht ‘Woede over het besluit van de Hogeschool Utrecht om Holocaust-lezingen te schrappen’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 45 over het versoberen van de zgn. 30%-regeling (Kamerstuk 36418-63)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Dossier toegankelijkheid wo masterstudie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 en enige andere onderwijswetten in verband met de landelijke borging van de uitvoering van ondersteuning van scholen en instellingen bij het onderwijs aan zieke leerlingen (Wet onderwijsondersteuning zieke leerlingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Staatsexamen voortgezet onderwijs en normering centrale examens 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Herijking sturing funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Dossier Medezeggenschap in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Dossier schoolleidersregister po

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Dossier Krimp in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken nieuwkomersonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorhang Besluit NLQF

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Zelfregieaanpak onderwijsinstellingen inzake internationalisering in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kaderbrief SLOA internationalisering 2025-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijst van vragen en antwoorden over de selectie in het hbo en wo (Kamerstuk 31288-1103)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Appreciatie amendementen van het lid Stoffer bij de Reparatiewet OCW 20##)(Kamerstuk 36478)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op drie Woo-verzoeken over de aanstelling van vijf interim-bestuurders in 2022 inzake de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO) en de afwikkeling van de vastgoedkwestie bij de PVO scholen eind november 2023 (de vaststellingsovereenkomst)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang aanpak basisvaardigheden mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wetsvoorstel NLQF (Kamerstuk 36341)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verkenning rapport Commissie Van Geel

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Appreciatie motie van het lid Bikker c.s. over een wettelijke borging van Friestalig media-aanbod (Kamerstuk 36410-VII-98)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie nakoming aanbevelingen inzake doelmatigheidstaak NPO

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Zbo-evaluatie Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang genderdiversiteit in de top

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding advies 'Vanzelfsprekende verbinding. Veranker sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek in innovatie' van AWTI

 36. 36

  Aanbieding advies 'Een klemmend beroep' van Onderwijsraad

 37. 37

  Afschrift brief RvC en Amsterdamse Kunstraad aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gemeente Amsterdam m.b.t. advies over plan voor Nationaal Slavernijmuseum getiteld 'Vertel het hele verhaal'

 38. 38

  Openbaarmaking van het onderzoeksrapport en factsheet ‘Mentale gezondheid van jongeren en studenten in Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)


  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
   
  • wo 15-05-2024 11.00 - 14.00 Commissiedebat Veiligheid op scholen
  • vr 17-05-2024 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Staat van het Onderwijs 2024 met beleidsreactie
  • vr 17-05-2024 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • di 21-05-2024 17.00 - 22.00 Commissiedebat Onderzoeks- en wetenschapsbeleid
  • wo 22-05-2024 11.00 - 12.15 Technische briefing Plaatsvervangend inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2024
  • wo 22-05-2024 13.00 - 14.00 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over Passend onderwijs
  • do 23-05-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023, vragen aan regering (R: aan regering)
  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023
  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023
  • do 23-05-2024 14.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Thuiszitters en thuisonderwijs
  • wo 29-05-2024 10.00 - 15.00 Commissiedebat Passend onderwijs
  • di 04-06-2024 17.00 - 18.00 Procedurevergadering
  • ma 10-06-2024 10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag 2023 en de Staat van het Onderwijs
  • wo 12-06-2024 10.00 - 15.00 Commissiedebat DUO en Hoger onderwijs
  • do 13-06-2024 10.00 - 11.00 Technische briefing Technische briefing door SLO over conceptkerndoelen voor Nederlands en rekenen en wiskunde
  • do 20-06-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 20-06-2024 13.00 - 18.00 Commissiedebat Cultuur
 40. 40

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  • wo 26-06-2024 10.00 - 14.00 Commissiedebat Curriculumherziening en de voortgangsrapportage masterplan basisvaardigheden
  • do 04-07-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september
   
  Herfstreces 2024: vrijdag 25 oktober t/m maandag 4 november
   
  Kerstreces 2024: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2025
   
  Voorjaarsreces 2025: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2025
   
  Meireces 2025: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2025
  Zomerreces 2025: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2025
 41. 41

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

 42. 42

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  • 35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).
  • 36443 Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs.
  • 36454 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.
  • 36479 Voorstel van wet houdende Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs.
  • 36530 Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 en enige andere onderwijswetten in verband met de landelijke borging van de uitvoering van ondersteuning van scholen en instellingen bij het onderwijs aan zieke leerlingen (Wet onderwijsondersteuning zieke leerlingen).
 43. 43

  Debatten, dertigledendebatten en tweeminutendebatten op OCW-terrein

  Langetermijnagenda:
  -

  16, 17 en 18 april 2024 (week 16)
  36 443 (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs)
  36 454 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs)

  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat over Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten (Kamerstuk 31288-1105) met als eerste spreker het lid Martens-America (VVD).
  • Tweeminutendebat over Verslag van een schriftelijk overleg over de Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023 (Kamerstuk 36410-VIII-30), met als eerste spreker het lid Pijpelink (GroenLinks-PvdA).
  • Tweeminutendebat over Verslag van een schriftelijk overleg over Voorhang subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025 (Kamerstuk 36410-VIII-109), met als eerste spreker het lid Soepboer (NSC).
  • Tweeminutendebat Emancipatie (3 april 2024), met als eerste spreker het lid Rooderkerk (D66). 
  • Tweeminutendebat Media (11 april 2024), met als eerste spreker lid Martens-America (VVD).

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  • 34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)
 44. 44

  Dossiers (ter informatie)