Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 januari 2024
10:15 - 12:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • R.B. Blaauw (PVV)
 • M. Deen (PVV)
 • P.H. van der Hoeff (PVV)
 • M.K. van der Velde (PVV)
 • A. Pijpelink (GroenLinks-PvdA)
 • L.C.J. Stultiens (GroenLinks-PvdA)
 • A.J. Soepboer (NSC)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • C. Martens-America (VVD)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • D.A. Ergin (DENK)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 25-1-2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststellingbeleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten in verband met een verhoging van het subsidieplafond en de toevoeging, dat een verhoging van het subsidieplafond zonder voorhang kan plaatsvinden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Definitief besluit op verzoek NPO tot intrekking voorlopige erkenning Ongehoord Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken uitwerking visiebrief lokale publieke omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nazending stukken bij mediabegrotingsbrief 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering motie van het lid Van Strien c.s. over het opzetten van een garantiefonds van minimaal 1 miljoen euro voor de veertien bevrijdingsfestivals (Kamerstuk 31511-61)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)(Kamerstuk 36470-VII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontbrekende informatie in de Tweede Suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-VIII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 16 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering motie samenwerkingsafspraken ambtsopleidingen VU (Kamerstuk 31288-1059)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  10 procents-middelen landelijke prioriteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het amendement Omtzigt c.s. ver het versoberen van de zgn. 30%-regeling (Kamerstuk 36418-63) en diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  3e Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen ApplicatielandschapBekostiging bij DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Update uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzamelbrief moties en toezeggingen in het kader van de Toekomstverkenning ‘Vandaag is het 2040’ voor middelbaarberoepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Bekostiging en bekostigingsvarianten hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Versterking medezeggenschap hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Dossier Promovendi

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over initiatief nemen om landelijke afspraken te maken over hoe om te gaan met top-upbeurzen (Kamerstuk 31288-977)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie op het KNAW-advies ‘Waarde van Wetenschap’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overleg met rectoren universiteiten over wetenschappelijke integriteiten onafhankelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering motie van het lid van der Woude c.s. over zelfcensuur in wetenschap en hoger onderwijs (Kamerstuk 35925-VIII-40)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het rapport 'Investeren in de basis' van de adviescommissiestarters- en stimuleringsbeurzen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitstel informeren over de financiering van het onderzoekslaboratorium, genaamd het High Field Magnet Laboratory (HFML) - Free-Electron Lasers for Infrared eXperiment (HFML-FELIX)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toezeggingen jonge onderzoekers en erkennen & waarderen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang Verbeteragenda passend onderwijs mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Monitor Integrale Veiligheid MBO 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Het verbeteren van het bindend studieadvies in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang Algoritmeregister OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Vergelijking arbeidsvoorwaarden onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs (Kamerstuk 36454)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met het instellen van een afzonderlijk landelijk beschikbaar budget en rijksbijdragedeel voor de basisberoepsopleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Staatsexamens vo 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over het afschaffen van de verplichte ouderbijdragen in het internationale onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Schoolkostenmonitor en scenario’s vrijwillige ouderbijdrage

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Actieprogramma Digitale School

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag van een schriftelijk overleg over de resultaten examens voortgezet onderwijs 2023 (Kamerstuk 31289-554) en de reactie op verzoek commissie over het afnametijdstip in 2024 van het vwo-examen Nederlands (Kamerstuk 31289-555)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Tegemoetkomen reiskosten praktijkonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Publicatie inspectierapport Klein Amsterdam / Stichting Leren in de Tussenruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Ontwikkelingen Stichting Islamitische Scholen Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie om afschrift brief VO-raad en Sectorraad Praktijkonderwijs over entreeopleiding in het praktijkonderwijs (Kamerstuk 31524-570)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Rectificatie bij stukken Kamerbrief Lerarenstrategie van 15 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Kabinetsreactie op commissiebrief met verzoek om reactie op brieven m.b.t. een Deltaplan lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de centrale aanmeldweek 2024 (Kamerstuk 31289-560)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken betreffende de subsidieregeling programma School en Omgeving (Kamerstuk 31293 / 31289-703)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Openbaarmaking en consequenties uitkomsten herstelonderzoek Pvo

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Actualisatie moties en toezeggingen Emancipatiebeleid Q4 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voortgang onderhandelingen verordening mediavrijheid (EMFA)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Prioriteringsexercitie Commissiewerkprogramma 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Consultatie Europese Commissie: Enhancing research security in Europe

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Fiche: Aanbeveling leermobiliteitsmogelijkheden

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Aanbieding publicatie 'Evaluatie Onderwijsraad 2019-2022' van Onderwijsraad

 59. 59

  Aanbieding advies 'De toekomst van de frisistiek' van KNAW

 60. 60

  Uitnodiging voor de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van OCW m.b.t. briefadvies 'Toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap'

 63. 63

  Uitnodiging Onderwijsraad voor gesprek/kennisbijeenkomst

 64. 64

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  • vr 26-01-2024 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs
  • ma 29-01-2024 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op de motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap
  • di 06-02-2024 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs
  • di 06-02-2024 13.30 - 13.45 Petitie Aanbieding petitie "Geef jongeren en onderwijs kansen en een échte stem in de politiek, maak extra faciliteiten laagdrempelig en schaf het denken in hoger en lager en in niveaus af!"
  • wo 07-02-2024 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023
  • do 08-02-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • ma 12-02-2024 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023
  • vr 16-02-2024 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele OJCS Raad op 29 februari en 1 maart 2024
  • vr 16-02-2024 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele EPSCO Gendergelijkheid op 27 februari 2024


  Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
   

  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 65. 65

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

 66. 66

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  • 36136 Wet leeruitkomsten hoger onderwijs.
  • 36341 Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF).
  • 35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).
  • 36443 Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs.
  • 36454 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.
  • 36478 Voorstel van wet houdende Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##).
  • 36479 Voorstel van wet houdende Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs.
 67. 67

  Dossiers (ter informatie)

 68. 68

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  30. Dertigledendebat over de fraudebestrijding door DUO (Van Baarle) (minister OCW)