Commissiedebat : Water

De vergadering is geweest

7 juni 2023
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarrapportage drinkwaterkwaliteit 2021 en bedrijfsverslagen drinkwatersector 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen, gesteld tijdens de tweede termijn van het wetgevingsoverleg Water van 21 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de aangenomen moties ingediend bij het wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2022, over Water

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie en vervolg Nationale klimaatadaptatiestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beëindiging verscherpt toezicht cybersecurity Stichting Waternet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de moties van het lid Madlener over vervuiling uit andere landen meewegen bij de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water (Kamerstuk 36200-XII-11) en over onderzoeken hoe de waterkwaliteit van het Oostvoornse Meer kan worden verbeterd (Kamerstuk 36200-XII-12)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geohydrologisch onderzoek bij Sluiskil in het Kanaal Gent-Terneuzen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verkenning Bewust en zuinig drinkwatergebruik, verkenning belasting op leidingwater en onderzoek effect drugsproductieafval op bronnen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Convenant The Ocean Cleanup

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kwikincident AVR Rozenburg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 - knelpunten en oplossingsrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 7 december 2022 over de gemaalpomp sluiscomplex IJmuiden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over bouwontwikkelingen in de Lutkemeerpolder

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Financierbaarheid drinkwatersector

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kaderrichtlijn Water (KRW)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  23e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering van de motie van het lid Beckerman over het in kaart brengen van vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee (Kamerstuk 33576-334)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Accountantsrapport bij de 23e voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief van de heer G. van bedrijf P. te V. inzake schade door het uitbaggeren van het kanaal Almelo-De Haandrik

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  De Staat van Ons Water over 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Partiële Herziening van het Programma Noordzee 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  ILT-rapport beoordelingen primaire waterkeringen en Toets Grote Rivieren 2023 van Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Concept ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 - knelpunten en oplossingsrichtingen (Kamerstuk 27625-622)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. het waterdomein

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Vormgeving Kaderrichtlijn Water (KRW)-impulsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording vraag commissie over de 23e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (Kamerstuk 32698-79)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Esch, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 mei 2023, over het advies ‘Goed water goed geregeld’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Tussenresultaten Kennisprogramma Zeespiegelstijging

  Te behandelen:

  Loading data