Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

4 juli 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • J. van den Hil (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • S. Warmerdam (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 4 juli 2023

  • Er zijn geen verzoeken ontvangen.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs in 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie periodieke rapportage 'Werkloosheid werknemers'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport van Regioplan 'Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt' (Kamerstuk 32824-384)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Crisisregeling Personeelsbehoud

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede voortgangsbrief herijking handhavingsinstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontvangst tussenrapport commissie sociaal minimum

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nadere informatie Europese dimensie Tozo-uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Handreiking evenwichtige transitie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Monitor uitvoering energietoeslag 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op het IBO Vereenvoudiging

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 12 juni 2023 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde Agenda Informele Raad WSB van 13 en 14 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Appreciatie van de motie van de leden Kathmann en Westerveld over voorrang voor zorg, onderwijs en kinderopvang en sectoren met een hoog risico op schijnzelfstandigheid bij de tussenstappen richting het opheffen van het handhavingsmoratorium (Kamerstuk 31311-253)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 29 juni 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  6. Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (aangevraagd bij RvW van 28 maart 2023).
  2. Debat over het bestrijden van kinderarmoede (aangevraagd bij RvW van 11 april 2023).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 11 oktober 2022).
  2. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (aangevraagd bij RvW van 15 november 2022).
  3. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (aangevraagd bij RvW van 20 december 2022).
  4. Dertigledendebat over de scheefgroei van de winsten en lonen bij de tien grootste beursgenoteerde ondernemingen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 7 maart 2023).
  5. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden gezinnen onder het bestaansminimum leven doordat regelingen van de overheid tegen elkaar in werken (aangevraagd bij RvW van 21 maart 2023).
  6. Dertigledendebat over armoede in Nederland (aangevraagd bij RvW van 4 april 2023).

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Participatiewet (CD 14/6).
  2. Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD 15/6).
  3. Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 21/6). 
  4. Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (CD d.d. 29/6).
 19. 19

  Geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 4 juli 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 5 juli 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
  • 12 september 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 13 september 2023, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
  • 14 september 2023, 11.15-12.15 uur: Gesprek SER - Naar verdere succesvolle toepassing van sociale innovatie
  • 26 september 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 27 september 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 28 september 2023, 10.00-12.30 uur: Rondetafelgesprek Mantelzorg
  • 4 oktober 2023, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Buitenlandse inmenging en beïnvloeding
  • 5 oktober 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 oktober 2023
  • 10 oktober 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 11 oktober 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsongeschiktheid
  • 24 oktober 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 26 oktober 2023, 10.00-13.00 uur: Commissiedebat Doorlopende leerlijn van kinderen
  • 1 november 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
  • 7 november 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 21 november 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 22 november 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27-28 november 2023
  • 5 december 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 december 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 20. 21

  Verzoek om gesprek over Knelpunten UWV - SVB